Mat. Glava 11

El. pošta Štampa PDF

I kad svrši Isus zapovesti dvanaestorici učenika svojih, otide odande dalje da uči i da propoveda po gradovima njihovim.
11:2  A Jovan čuvši u tamnici dela Hristova posla dvojicu učenika svojih,
11:3  I reče Mu: Jesi li ti Onaj što će doći, ili drugog da čekamo?
11:4  A Isus odgovarajući reče im: Idite i kažite Jovanu šta čujete i vidite:
11:5  Slepi progledaju i hromi hode, gubavi čiste se i gluvi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima propoveda se jevanđelje.
11:6  I blago onome koji se ne sablazni o mene.
11:7  A kad ovi otidoše, poče Isus ljudima govoriti o Jovanu: Šta ste izišli u pustinji da vidite? Trsku, koju ljulja vetar?
11:8  Ili šta ste izišli da vidite? Čoveka u meke haljine obučena? Eto, koji meke haljine nose po carskim su dvorovima.
11:9  Ili šta ste izišli da vidite? Proroka? Da, ja vam kažem, i više od proroka.
11:10  Jer je ovo onaj za koga je pisano: Eto, ja šaljem anđela svog pred licem Tvojim, koji će pripraviti put Tvoj pred Tobom.
11:11  Zaista vam kažem: Ni jedan između rođenih od žena nije izišao veći od Jovana Krstitelja; a najmanji u carstvu nebeskom veći je od njega.
11:12  A od vremena Jovana Krstitelja do sad carstvo nebesko na silu se uzima, i siledžije dobijaju ga.
11:13  Jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana.
11:14  I ako hoćete verovati, on je Ilija što će doći.
11:15  Koji ima uši da čuje neka čuje.
11:16  Ali kakav ću kazati da je ovaj rod? On je kao deca koja sede po ulicama i viču svojim drugovima,
11:17  I govore: Svirasmo vam, i ne igraste; žalismo vam se, i ne jaukaste.
11:18  Jer Jovan dođe, koji ni jede ni pije, a oni kažu: đavo je u njemu.
11:19  Dođe Sin čovečiji, koji i jede i pije, a oni kažu: Gle čoveka izjelice i pijanice, druga carinicima i grešnicima. I opravdaše premudrost deca njena.
11:20  Tada poče Isus vikati na gradove u kojima su se dogodila najveća čudesa Njegova, pa se nisu pokajali:
11:21  Teško tebi, Horazine! Teško tebi, Vitsaido! Jer da su u Tiru i Sidonu bila čudesa koja su bila u vama, davno bi se u vreći i pepelu pokajali.
11:22  Ali vam kažem: Tiru i Sidonu lakše će biti u dan strašnog suda nego vama.
11:23  I ti Kapernaume! Koji si se do nebesa podigao do pakla ćeš propasti: jer da su u Sodomu bila čudesa što su u tebi bila, ostao bi do današnjeg dana.
11:24  Ali vam kažem da će zemlji sodomskoj lakše biti u dan strašnog suda nego tebi.
11:25  U to vreme odgovori Isus, i reče: Hvalim Te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih a kazao si prostima.
11:26  Da, Oče, jer je tako bila volja Tvoja.
11:27  Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna Sina do Otac; niti Oca ko zna do Sin i ako kome Sin hoće kazati.
11:28  Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti.
11:29  Uzmite jaram moj na sebe, i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smeran u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojim.
11:30  Jer je jaram moj blag, i breme je moje lako.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije