Mat. Glava 13

El. pošta Štampa PDF

I onaj dan izišavši Isus iz ku?e se?aše kraj mora.
13:2  I sabraše se oko Njega ljudi mnogi, tako da mora u?i u la?u i sesti; a narod sav stajaše po bregu.
13:3  I On im kaziva mnogo u pri?ama govore?i: Gle, izi?e seja? da seje.
13:4  I kad sejaše, jedna zrna padoše kraj puta, i do?oše ptice i pozobaše ih;
13:5  A druga padoše na kamenita mesta, gde ne beše mnogo zemlje, i odmah iznikoše; jer ne beše u dubinu zemlje.
13:6  I kad obasja sunce, povenuše, i budu?i da nemahu žila, posahnuše.
13:7  A druga padoše u trnje, i naraste trnje, i podavi ih.
13:8  A druga padoše na zemlju dobru, i donošahu rod, jedno po sto, a jedno po šezdeset, a jedno po trideset.
13:9  Ko ima uši da ?uje neka ?uje.
13:10  I pristupivši u?enici rekoše Mu: Zašto im govoriš u pri?ama?
13:11  A On odgovaraju?i re?e im: Vama je dano da znate tajne carstva nebeskog, a njima nije dano.
13:12  Jer ko ima, da?e mu se, i prete?i ?e mu; a koji nema, uze?e mu se i ono što ima.
13:13  Zato im govorim u pri?ama, jer gledaju?i ne vide, i ?uju?i ne ?uju niti razumeju.
13:14  I zbiva se na njima proroštvo Isaijino, koje govori: Ušima ?ete ?uti, i ne?ete razumeti; i o?ima ?ete gledati, i ne?ete videti.
13:15  Jer je odrvenilo srce ovih ljudi, i ušima teško ?uju, i o?i su svoje zatvorili da kako ne vide o?ima, i ušima ne ?uju, i srcem ne razumeju, i ne obrate se da ih iscelim.
13:16  A blago vašim o?ima što vide, i ušima vašim što ?uju.
13:17  Jer vam kažem zaista da su mnogi proroci i pravednici želeli videti šta vi vidite, i ne videše; i ?uti šta vi ?ujete, i ne ?uše.
13:18  Vi pak ?ujte pri?u o seja?u:
13:19  Svakome koji sluša re? o carstvu i ne razume, dolazi ne?astivi i krade posejano u srcu njegovom: to je oko puta posejano.
13:20  A na kamenu posejano to je koji sluša re? i odmah s radosti primi je,
13:21  Ali nema korena u sebi, nego je nepostojan, pa kad bude do nevolje ili ga poteraju re?i radi, odmah udari natrag.
13:22  A posejano u trnju to je koji sluša re?, no briga ovog sveta i prevara bogatstva zaguše re?, i bez roda ostane.
13:23  A posejano na dobroj zemlji to je koji sluša re? i razume, koji dakle i rod ra?a, i donosi jedan po sto, a jedan po šezdeset, a jedan po trideset.
13:24  Drugu pri?u kaza im govore?i: Carstvo je nebesko kao ?ovek koji poseja dobro seme u polju svom,
13:25  A kad ljudi pospaše, do?e njegov neprijatelj i poseja kukolj po pšenici, pa otide.
13:26  A kad ni?e usev i rod donese, onda se pokaza kukolj.
13:27  Tada do?oše sluge doma?inove i rekoše mu: Gospodaru! Nisi li ti dobro seme sejao na svojoj njivi? Otkuda dakle kukolj?
13:28  A on re?e im: Neprijatelj ?ovek to u?ini. A sluge rekoše mu: Ho?eš li dakle da idemo da ga po?upamo?
13:29  A on re?e: Ne; da ne bi ?upaju?i kukolj po?upali zajedno s njime pšenicu.
13:30  Ostavite neka raste oboje zajedno do žetve; i u vreme žetve re?i ?u žeteocima: Saberite najpre kukolj, i svežite ga u snoplje da ga sažežem; a pšenicu svezite u žitnicu moju.
13:31  Drugu pri?u kaza im govore?i: Carstvo je nebesko kao zrno goruši?ino koje uzme ?ovek i poseje na njivi svojoj,
13:32  Koje je istina najmanje od sviju semena, ali kad uzraste, ve?e je od svega povr?a, i bude drvo da ptice nebeske dolaze, i sedaju na njegovim granama.
13:33  Drugu pri?u kaza im: Carstvo je nebesko kao kvasac koji uzme žena i metne u tri kopanje brašna dok sve ne uskisne.
13:34  Sve ovo u pri?ama govori Isus ljudima, i bez pri?e ništa ne govoraše im:
13:35  Da se zbude šta je kazao prorok govore?i: Otvori?u u pri?ama usta svoja, kaza?u sakriveno od postanja sveta.
13:36  Tada ostavi Isus ljude, i do?e u ku?u. I pristupiše k Njemu u?enici Njegovi govore?i: Kaži nam pri?u o kukolju na njivi.
13:37  A On odgovaraju?i re?e im: Koji seje dobro seme ono je Sin ?ove?iji;
13:38  A njiva je svet; a dobro seme sinovi su carstva, a kukolj sinovi su zla;
13:39  A neprijatelj koji ga je posejao jeste ?avo; a žetva je posledak ovog veka; a žeteoci su an?eli.
13:40  Kao što se dakle kukolj sabira, i ognjem sažiže, tako ?e biti na kraju ovog veka.
13:41  Posla?e Sin ?ove?iji an?ele svoje, i sabra?e iz carstva Njegovog sve sablazni i koji ?ine bezakonje.
13:42  I baci?e ih u pe? ognjenu: onde ?e biti pla? i škrgut zuba.
13:43  Tada ?e se pravednici zasjati kao sunce u carstvu Oca svog. Ko ima uši da ?uje neka ?uje.
13:44  Još je carstvo nebesko kao blago sakriveno u polju, koje našavši ?ovek sakri i od radosti zato otide i sve što ima prodade i kupi polje ono.
13:45  Još je carstvo nebesko kao ?ovek trgovac koji traži dobar biser,
13:46  Pa kad na?e jedno mnogoceno zrno bisera, otide i prodade sve što imaše i kupi ga.
13:47  Još je carstvo nebesko kao mreža koja se baci u more i zagrabi od svake ruke ribe;
13:48  Koja kad se napuni, izvukoše je na kraj, i sedavši, izbraše dobre u sudove, a zle baciše napolje.
13:49  Tako ?e biti na poletku veka: izi?i ?e an?eli i odlu?i?e zle od pravednih.
13:50  I baci?e ih u pe? ognjenu: onde ?e biti pla? i škrgut zuba.
13:51  Re?e im Isus: Razumeste li ovo? Rekoše Mu: Da, Gospode.
13:52  A On im re?e: Zato je svaki književnik koji se nau?io carstvu nebeskom kao doma?in koji iznosi iz kleti svoje novo i staro.
13:53  I kad svrši Isus pri?e ove, otide odande.
13:54  I došavši na postojbinu svoju, u?aše ih po zbornicama njihovim tako da Mu se divljahu, i govorahu: Otkud ovome premudrost ova i mo?i?
13:55  Nije li ovo drvodeljin sin? Ne zove li se mati njegova Marija, i bra?a njegova Jakov, i Josija, i Simon, i Juda?
13:56  I sestre njegove nisu li sve kod nas? Otkud njemu ovo sve?
13:57  I sablažnjavahu se o Njega. A Isus re?e im: Nema proroka bez ?asti osim na postojbini svojoj i u domu svom.
13:58  I ne stvori onde ?udesa mnogih za neverstvo njihovo.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije