Mat. Glava 14

El. pošta Štampa PDF

U to vreme dođe glas do Iroda četvorovlasnika o Isusu;
14:2  I reče slugama svojim: To je Jovan krstitelj; on ustade iz mrtvih, i zato čini čudesa.
14:3  Jer Irod uhvati Jovana, sveza ga i baci u tamnicu Irodijade radi žene Filipa brata svog.
14:4  Jer mu govoraše Jovan: Ne možeš ti nje imati.
14:5  I htede da ga ubije, ali se poboja naroda; jer ga držahu za proroka.
14:6  A kad beše dan rođenja Irodovog, igra kći Irodijadina pred njima i ugodi Irodu.
14:7  Zato i s kletvom obeća joj dati šta god zaište.
14:8  A ona naučena od matere svoje: Daj mi, reče, ovde na krugu glavu Jovana krstitelja.
14:9  I zabrinu se car; ali kletve radi i onih koji se gošćahu s njim, zapovedi joj dati.
14:10  I posla te posekoše Jovana u tamnici.
14:11  I donesoše glavu njegovu na krugu, i dadoše devojci, i odnese je materi svojoj.
14:12  I došavši učenici njegovi, uzeše telo njegovo i ukopaše ga; i dođoše Isusu te javiše.
14:13  I čuvši Isus, otide odande u lađi u pusto mesto nasamo. A kad to čuše ljudi, idoše za Njim pešice iz gradova.
14:14  I izašavši Isus vide mnogi narod, i sažali mu se za njih, i isceli bolesnike njihove.
14:15  A pred veče pristupiše k Njemu učenici Njegovi govoreći: Ovde je pusto mesto, a dockan je već; otpusti narod neka ide u sela da kupi sebi hrane.
14:16  A Isus reče im: Ne treba da idu; podajte im vi neka jedu.
14:17  A oni rekoše Mu: Nemamo ovde do samo pet hlebova i dve ribe.
14:18  A On reče: Donesite mi ih ovamo.
14:19  I zapovedi narodu da posedaju po travi; pa uze onih pet hlebova i dve ribe, i pogledavši na nebo blagoslovi, i prelomivši dade učenicima svojim, a učenici narodu.
14:20  I jedoše svi, i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče dvanaest kotarica punih.
14:21  A onih što su jeli beše ljudi oko pet hiljada, osim žena i dece.
14:22  I odmah natera Isus učenike svoje da uđu u lađu i napred da idu na one strane dok On otpusti narod.
14:23  I odstupivši narod pope se na goru sam da se moli Bogu. I uveče beše onde sam.
14:24  A lađa beše nasred mora u nevolji od valova, jer beše protivan vetar.
14:25  A u četvrtu stražu noći otide k njima Isus idući po moru.
14:26  I videvši Ga učenici po moru gde ide, poplašiše se govoreći: To je utvara; i od straha povikaše.
14:27  A Isus odmah reče im govoreći: Ne bojte se; ja sam, ne plašite se.
14:28  A Petar odgovarajući reče: Gospode! Ako si Ti, reci mi da dođem k Tebi po vodi.
14:29  A On reče: Hodi. I izišavši iz lađe Petar iđaše po vodi da dođe k Isusu.
14:30  No videći vetar veliki uplaši se, i počevši se topiti, povika govoreći: Gospode, pomagaj!
14:31  I odmah Isus pruživši ruku uhvati Petra, i reče mu: Maloverni! Zašto se posumnja?
14:32  I kad uđoše u lađu, presta vetar.
14:33  A koji behu u lađi pristupiše i pokloniše Mu se govoreći: Vaistinu Ti si Sin Božji.
14:34  I prešavši dođoše u zemlju genisaretsku.
14:35  I poznavši Ga ljudi iz onog mesta, poslaše po svoj onoj okolini, i donesoše k Njemu sve bolesnike.
14:36  I moljahu Ga da se samo dotaknu skuta od Njegove haljine; i koji se dotakoše ozdraviše.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije