Mat. Glava 15

El. pošta Štampa PDF

Tada pristupiše k Isusu književnici i fariseji od Jerusalima govoreći:
15:2  Zašto učenici tvoji prestupaju običaje starih? Jer ne umivaju ruke svoje kad hleb jedu.
15:3  A On odgovarajući reče im: Zašto i vi prestupate zapovest Božju za običaje svoje?
15:4  Jer Bog zapoveda govoreći: Poštuj oca i mater; i koji opsuje oca ili mater smrću da umre.
15:5  A vi kažete: Ako koji reče ocu ili materi: Prilog je čim bi ti ja mogao pomoći;
15:6  Može i da ne poštuje oca svog ili matere. I ukidoste zapovest Božju za običaje svoje.
15:7  Licemeri! Dobro je za vas prorokovao Isaija govoreći:
15:8  Ovi ljudi približavaju se k meni ustima svojim, i usnama poštuju me; a srce njihovo daleko stoji od mene.
15:9  No zaludu me poštuju učeći naukama i zapovestima ljudskim.
15:10  I dozvavši ljude, reče im: Slušajte i razumite.
15:11  Ne pogani čoveka šta ulazi u usta; nego šta izlazi iz usta ono pogani čoveka.
15:12  Tada pristupiše učenici Njegovi i rekoše Mu: Znaš li da fariseji čuvši tu reč sablazniše se?
15:13  A On odgovarajući reče: Svako drvo koje nije usadio Otac moj nebeski, iskoreniće se.
15:14  Ostavite ih: oni su slepe vođe slepcima; a slepac slepca ako vodi, oba će u jamu pasti.
15:15  A Petar odgovarajući reče Mu: Kaži nam priču ovu.
15:16  A Isus reče: Eda li ste i vi još nerazumni?
15:17  Zar još ne znate da sve što ulazi u usta u trbuh ide, i izbacuje se napolje?
15:18  A šta izlazi iz usta iz srca izlazi, i ono pogani čoveka.
15:19  Jer od srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, kurvarstva, krađe, lažna svedočanstva, hule na Boga.
15:20  I ovo je što pogani čoveka, a neumivenim rukama jesti ne pogani čoveka.
15:21  I izišavši odande Isus otide u krajeve tirske i sidonske.
15:22  I gle, žena Hananejka izađe iz onih krajeva, i povika k Njemu govoreći: Pomiluj me Gospode sine Davidov! Moju kćer vrlo muči đavo.
15:23  A On joj ne odgovori ni reči. I pristupivši učenici Njegovi moljahu Ga govoreći: Otpusti je, kako viče za nama.
15:24  A On odgovarajući reče: Ja sam poslan samo k izgubljenim ovcama doma Izrailjevog.
15:25  A ona pristupivši pokloni Mu se govoreći: Gospode pomozi mi!
15:26  A On odgovarajući reče: Nije dobro uzeti od dece hleb i baciti psima.
15:27  A ona reče: Da, Gospode, ali i psi jedu od mrva što padaju s trpeze njihovih gospodara.
15:28  Tada odgovori Isus, i reče joj: O ženo! Velika je vera tvoja; neka ti bude kako hoćeš. I ozdravi kći njena od onog časa.
15:29  I otišavši Isus odande, dođe k moru galilejskom, i popevši se na goru, sede onde.
15:30  I pristupiše k Njemu ljudi mnogi koji imahu sa sobom hromih, slepih, nemih, uzetih i drugih mnogih, i položiše ih k nogama Isusovim, i isceli ih,
15:31  Tako da se narod divljaše, videći neme gde govore, uzete zdrave, hrome gde idu, i slepe gde gledaju; i hvališe Boga Izrailjevog.
15:32  A Isus dozvavši učenike svoje reče: Žao mi je ovog naroda, jer već tri dana stoje kod mene i nemaju šta jesti; a nisam ih rad otpustiti gladne da ne oslabe na putu.
15:33  I rekoše Mu učenici Njegovi: Otkuda nam u pustinji toliki hleb da se nasiti toliki narod?
15:34  I reče im Isus: Koliko hlebova imate? A oni rekoše: Sedam, i malo ribice.
15:35  I zapovedi narodu da posedaju po zemlji.
15:36  I uzevši onih sedam hlebova i ribe, i davši hvalu, prelomi, i dade učenicima svojim, a učenici narodu.
15:37  I jedoše svi, i nasitiše se; i nakupiše komada što preteče sedam kotarica punih.
15:38  A onih što su jeli beše četiri hiljade ljudi, osim žena i dece.
15:39  I otpustivši narod uđe u lađu, i dođe u okoline magdalske.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije