Mat. Glava 16

El. pošta Štampa PDF

I pristupiše k Njemu fariseji i sadukeji, i kušajući Ga iskahu da im pokaže znak s neba.
16:2  A On odgovarajući reče im: Uveče govorite: Biće vedro; jer je nebo crveno.
16:3  I ujutru: Danas će biti vetar, jer je nebo crveno i mutno. Licemeri! Lice nebesko umete poznavati, a znake vremena ne možete poznati?
16:4  Rod zli i kurvarski traži znak, i znak neće mu se dati osim znaka Jone proroka. I ostavivši ih otide.
16:5  I polazeći učenici Njegovi na one strane zaboraviše uzeti hleba.
16:6  A Isus reče im: Čuvajte se kvasca farisejskog i sadukejskog.
16:7  A oni mišljahu u sebi govoreći: To je što nismo hleba uzeli.
16:8  A Isus razumevši reče im: Šta mislite u sebi, maloverni, što hleba niste uzeli?
16:9  Zar još ne razumete niti pamtite pet hlebova na pet hiljada, i koliko kotarica nakupiste?
16:10  Ni sedam hlebova na četiri hiljade, i koliko kotarica nakupiste?
16:11  Kako ne razumete da vam ne rekoh za hlebove da se čuvate kvasca farisejskog i sadukejskog?
16:12  Tada razumeše da ne reče kvasca hlebnog da se čuvaju, nego nauke farisejske i sadukejske.
16:13  A kad dođe Isus u okoline Ćesarije Filipove, pitaše učenike svoje govoreći: Ko govore ljudi da je Sin čovečiji?
16:14  A oni rekoše: Jedni govore da si Jovan krstitelj, drugi da si Ilija, a drugi Jeremija, ili koji od proroka.
16:15  Reče im Isus: A vi šta mislite ko sam ja?
16:16  A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, Sin Boga Živoga.
16:17  I odgovarajući Isus reče mu: Blago tebi, Simone sine Jonin! Jer telo i krv nisu to tebi javili, nego Otac moj koji je na nebesima.
16:18  A i ja tebi kažem: ti si Petar, i na ovom kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati.
16:19  I daću ti ključeve od carstva nebeskog: i šta svežeš na zemlji biće svezano na nebesima, i šta razrešiš na zemlji biće razrešeno na nebesima.
16:20  Tada zapreti Isus učenicima svojim da nikom ne kazuju da je On Hristos.
16:21  Otada poče Isus kazivati učenicima svojim da Njemu valja ići u Jerusalim, i mnogo postradati od starešina i od glavara svešteničkih i književnika, i da će Ga ubiti, i treći dan da će ustati.
16:22  I uzevši Ga Petar poče Ga odvraćati govoreći: Bože sačuvaj! Neće to biti od tebe.
16:23  A On obrnuvši se reče Petru: Idi od mene sotono; ti si mi sablazan; jer ne misliš šta je Božje nego ljudsko.
16:24  Tada Isus reče učenicima svojim: Ako ko hoće za mnom ići, neka se odrekne sebe, i uzme krst svoj i ide za mnom.
16:25  Jer ko hoće svoju dušu da sačuva, izgubiće je; a ako ko izgubi dušu svoju mene radi, naći će je.
16:26  Jer kakva je korist čoveku ako sav svet dobije a duši svojoj naudi? Ili kakav će otkup dati čovek za svoju dušu?
16:27  Jer će doći Sin čovečiji u slavi Oca svog s anđelima svojim, i tada će se vratiti svakome po delima njegovim.
16:28  Zaista vam kažem: imaju neki među ovima što stoje ovde koji neće okusiti smrti dok ne vide Sina čovečijeg gde ide u carstvu svom.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije