Mat. Glava 18

El. pošta Štampa PDF

U taj čas pristupiše k Isusu učenici govoreći: Ko je dakle najveći u carstvu nebeskom?
18:2  I dozva Isus dete, i postavi ga među njih,
18:3  I reče im: Zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko.
18:4  Koji se dakle ponizi kao dete ovo, onaj je najveći u carstvu nebeskom.
18:5  I koji primi takvo dete u ime moje, mene prima.
18:6  A koji sablazni jednog od ovih malih koji veruju mene, bolje bi mu bilo da se obesi kamen vodenični o vratu njegovom, i da potone u dubinu morsku.
18:7  Teško svetu od sablazni! Jer je potrebno da dođu sablazni; ali teško onom čoveku kroz koga dolazi sablazan.
18:8  Ako li te ruka tvoja ili noga tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe: bolje ti je ući u život hrom ili kljast, nego li s dve ruke i dve noge da te bace u oganj večni.
18:9  I ako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe: bolje ti je s jednim okom u život ući, nego s dva oka da te bace u pakao ognjeni.
18:10  Gledajte da ne prezrete jednog od malih ovih; jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice Oca mog nebeskog.
18:11  Jer Sin čovečiji dođe da iznađe i spase izgubljeno.
18:12  Šta vam se čini? Kad ima jedan čovek sto ovaca pa zađe jedna od njih, ne ostavi li on devedeset i devet u planini, i ide da traži onu što je zašla?
18:13  I ako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem da se njoj više raduje nego onima devedeset i devet što nisu zašle.
18:14  Tako nije volja Oca vašeg nebeskog da pogine jedan od ovih malih.
18:15  Ako li ti sagreši brat tvoj, idi i pokaraj ga među sobom i njim samim; ako te posluša, dobio si brata svog.
18:16  Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednog ili dvojicu da sve reči ostanu na ustima dva ili tri svedoka.
18:17  Ako li njih ne posluša, kaži crkvi; a ako li ne posluša ni crkve, da ti bude kao neznabožac i carinik.
18:18  Jer vam kažem zaista: šta god svežete na zemlji biće svezano na nebu, i šta god razrešite na zemlji biće razrešeno na nebu.
18:19  Još vam kažem zaista: ako se dva od vas slože na zemlji u čemu mu drago, zašto se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima.
18:20  Jer gde su dva ili tri sabrani u ime moje onde sam ja među njima.
18:21  Tada pristupi k Njemu Petar i reče: Gospode! Koliko puta ako mi sagreši brat moj da mu oprostim? Do sedam puta?
18:22  Reče njemu Isus: Ne velim ti do sedam puta, nego do sedam puta sedamdeset.
18:23  Zato je carstvo nebesko kao čovek car koji namisli da se proračuna sa svojim slugama.
18:24  I kad se poče računati, dovedoše mu jednog dužnika od deset hiljada talanata.
18:25  I budući da nemaše čim platiti, zapovedi gospodar njegov da ga prodadu, i ženu njegovu i decu, i sve što ima; i da mu se plati.
18:26  No sluga taj pade i klanjaše mu se govoreći: Gospodaru! Pričekaj me, i sve ću ti platiti.
18:27  A gospodaru se sažali za tim slugom, pusti ga i dug oprosti mu.
18:28  A kad iziđe sluga taj, nađe jednog od svojih drugara koji mu je dužan sto groša, i uhvativši ga davljaše ga govoreći: Daj mi šta si dužan.
18:29  Pade drugar njegov pred noge njegove i moljaše ga govoreći: Pričekaj me, i sve ću ti platiti.
18:30  A on ne hte, nego ga odvede i baci u tamnicu dok ne plati duga.
18:31  Videvši pak drugari njegovi taj događaj žao im bi vrlo, i otišavši kazaše gospodaru svom sav događaj.
18:32  Tada ga dozva gospodar njegov, i reče mu: Zli slugo! Sav dug ovaj oprostih tebi, jer si me molio.
18:33  Nije li trebalo da se i ti smiluješ na svog drugara, kao i ja na te što se smilovah?
18:34  I razgnevi se gospodar njegov, i predade ga mučiteljima dok ne plati sav dug svoj.
18:35  Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama, ako ne oprostite svaki bratu svom od srca svojih.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije