Mat. Glava 20

El. pošta Štampa PDF

Jer je carstvo nebesko kao čovek domaćin koji ujutru rano iziđe da naima poslenike u vinograd svoj.
20:2  I pogodivši se s poslenicima po groš na dan posla ih u vinograd svoj.
20:3  I izišavši u treći sat, vide druge gde stoje na trgu besposleni,
20:4  I njima reče: Idite i vi u moj vinograd, i šta bude pravo daću vam.
20:5  I oni otidoše. I opet izišavši u šesti i deveti sat, učini tako.
20:6  I u jedanaesti sat izišavši nađe druge gde stoje besposleni, i reče im: Što stojite ovde sav dan besposleni?
20:7  Rekoše mu: Niko nas ne najmi. Reče im: Idite i vi u moj vinograd, i šta bude pravo primićete.
20:8  A kad bi u veče, reče gospodar od vinograda k pristavu svom: Dozovi poslenike i podaj im platu počevši od poslednjih do prvih.
20:9  I došavši koji su u jedanaesti sat najmljeni primiše po groš.
20:10  A kad dođoše prvi, mišljahu da će više primiti: I primiše i oni po groš.
20:11  I primivši vikahu na gospodara.
20:12  Govoreći: Ovi poslednji jedan sat radiše, i izjednači ih s nama koji smo se čitav dan mučili i goreli.
20:13  A on odgovarajući reče jednom od njih: Prijatelju! Ja tebi ne činim krivo; Nisi li pogodio sa mnom po groš?
20:14  Uzmi svoje pa idi; A ja hoću i ovom poslednjem da dam kao i tebi.
20:15  Ili zar ja nisam vlastan u svom činiti šta hoću? Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?
20:16  Tako će biti poslednji prvi i prvi poslednji; jer je mnogo zvanih, a malo izbranih.
20:17  I pošavši Isus u Jerusalim uze nasamo dvanaest učenika na putu, i reče im:
20:18  Evo idem u Jerusalim, i Sin čovečiji biće predan glavarima svešteničkim i književnicima; i osudiće Ga na smrt;
20:19  I predaće Ga neznabošcima da Mu se rugaju i da Ga biju i razapnu; i treći dan ustaće.
20:20  Tada pristupi k Njemu mati sinova Zevedejevih sa svojim sinovima klanjajući Mu se i moleći Ga za nešto.
20:21  A On joj reče: Šta hoćeš? Reče Mu: Zapovedi da sedu ova moja dva sina, jedan s desne strane Tebi, a jedan s leve strane Tebi, u carstvu Tvom.
20:22  A Isus odgovarajući reče: Ne znate šta tražite; možete li piti čašu koju ću ja piti i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? Rekoše Mu: Možemo.
20:23  I reče im: Čašu dakle moju ispićete, i krstićete se krštenjem kojim se ja krstim; ali da sedete s desne strane meni i s leve, ne mogu ja dati, nego kome je ugotovio Otac moj.
20:24  I kad čuše ostalih deset učenika, rasrdiše se na ta dva brata.
20:25  A Isus dozvavši ih reče: Znate da knezovi narodni zapovedaju narodu, i poglavari upravljaju njim.
20:26  Ali među vama da ne bude tako; nego koji hoće da bude veći među vama, da vam služi.
20:27  I koji hoće među vama da bude prvi, da vam bude sluga.
20:28  Kao što ni Sin čovečiji nije došao da Mu služe, nego da služi i da dušu svoju u otkup da za mnoge.
20:29  I kad je izlazio iz Jerihona za Njim iđaše narod mnogi.
20:30  I gle, dva slepca seđahu kraj puta, i čuvši da Isus prolazi povikaše govoreći: Pomiluj nas Gospode, sine Davidov!
20:31  A narod prećaše im da ućute; a oni još većma povikaše govoreći: Pomiluj nas Gospode, sine Davidov!
20:32  I ustavivši se Isus dozva ih, i reče: Šta hoćete da vam učinim?
20:33  Rekoše Mu: Gospode, da se otvore oči naše.
20:34  I smilova se Isus, i dohvati se očiju njihovih, i odmah progledaše oči njihove, i otidoše za Njim.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije