Mar. Glava 07

El. pošta Štampa PDF

I skupiše se oko Njega fariseji i neki od književnika koji behu došli iz Jerusalima
7:2  I videvši neke od učenika Njegovih da nečistim, to jest, neumivenim rukama jedu hleb, ukoriše ih.
7:3  Jer fariseji i svi Jevreji, ne jedu dok ne umiju ruke do lakata, držeći se onog što im je ostalo od starih;
7:4  I kad dođu s pazara, ne jedu dok se ne umiju; i još mnogo ima što su primili te drže: peru čaše i žbanove i kotlove i klupe.
7:5  A potom pitahu Ga fariseji i književnici: Zašto učenici tvoji ne žive kao što nam je ostalo od starih, nego jedu hleb neumivenim rukama?
7:6  A On odgovarajući reče im: Dobro je prorokovao Isaija za vas licemere, kao što je pisano: Ovi ljudi usnama me poštuju, a srce njihovo daleko stoji od mene.
7:7  No zaludu me poštuju učeći naukama, zapovestima ljudskim.
7:8  Jer ostaviste zapovesti Božje, a držite običaje ljudske, pranje žbanova i čaša; i druga mnoga takva činite.
7:9  I reče im: Dobro ukidate zapovest Božju da svoj običaj sačuvate.
7:10  Jer Mojsije reče: Poštuj oca svog i mater svoju; i: Koji opsuje oca ili mater smrću da umre.
7:11  A vi kažete: Ako kaže čovek ocu ili materi: Korvan, to jeste: prilog je čim bih ti ja mogao pomoći.
7:12  I tako ne date mu ništa učiniti, ocu svom ili materi svojoj,
7:13  Ukidajući reč Božju svojim običajem koji ste postavili; i ovako mnogo koješta činite.
7:14  I dozvavši sav narod reče im: Poslušajte mene svi, i razumite.
7:15  Ništa nema što bi čoveka moglo opoganiti da uđe spolja u njega, nego što izlazi iz njega ono je što pogani čoveka.
7:16  Ako ko ima uši da čuje neka čuje.
7:17  I kad dođe od naroda u kuću pitahu Ga učenici Njegovi za priču.
7:18  I reče im: Zar ste i vi tako nerazumni? Ne razumete li da šta god u čoveka spolja ulazi ne može ga opoganiti?
7:19  Jer mu ne ulazi u srce nego u trbuh; i izlazi napolje čisteći sva jela.
7:20  Još reče: Šta izlazi iz čoveka ono pogani čoveka;
7:21  Jer iznutra, iz srca ljudskog, izlaze misli zle, preljube, kurvarstva, ubistva,
7:22  Krađe, lakomstva, pakosti, zloće, lukavstvo, sramote, zlo oko, huljenje na Boga, ponos, bezumlje.
7:23  Sva ova zla iznutra izlaze, i pogane čoveka.
7:24  I ustavši odande ode u krajeve tirske i sidonske, i ušavši u kuću htede da niko ne čuje za Nj; i ne može se sakriti.
7:25  Jer čuvši za Nj žena što u njenoj kćeri beše duh nečisti, dođe i pade k nogama Njegovim.
7:26  A žena ta beše Grkinja rodom Sirofiničanka, i moljaše Ga da istera đavola iz kćeri njene.
7:27  A Isus reče joj: Stani da se najpre deca nahrane; jer nije pravo uzeti hleb od dece i baciti psima.
7:28  A ona odgovarajući reče Mu: Da, Gospode; ali i psi pod trpezom jedu od mrva detinjih.
7:29  I reče joj: Za tu reč idi; izađe đavo iz kćeri tvoje.
7:30  I došavši kući nađe da je đavo izašao, i kći ležaše na odru.
7:31  I opet izađe Isus iz krajeva tirskih i sidonskih i dođe na more galilejsko u krajeve desetogradske.
7:32  I dovedoše k Njemu gluvog i mutavog, i moljahu Ga da metne na nj ruku.
7:33  I uzevši ga iz naroda nasamo metnu prste svoje u uši njegove, i pljunuvši dohvati se jezika njegovog;
7:34  I pogledavši na nebo uzdahnu, i reče mu: Efata, to jeste: Otvori se.
7:35  I odmah mu se otvoriše uši, i razreši se sveza jezika njegovog i govoraše lepo.
7:36  I zapreti im da nikome ne kazuju; ali što im više On zabranjivaše oni još više razglašavahu.
7:37  I vrlo se divljahu govoreći: Sve dobro čini; i gluve čini da čuju i neme da govore.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije