Mar. Glava 08

El. pošta Štampa PDF

U to vreme, kad beše vrlo mnogo naroda i ne imahu šta jesti, dozva Isus učenike svoje i reče im:
8:2  Žao mi je naroda, jer već tri dana stoje kod mene i nemaju ništa jesti.
8:3  I ako ih otpustim gladne kućama njihovim, oslabiće na putu; jer su mnogi od njih došli izdaleka.
8:4  I odgovoriše Mu učenici Njegovi: Otkuda ćemo uzeti hleba ovde u pustinji da ih nahranimo?
8:5  I zapita ih: Koliko imate hlebova? A oni kazaše: Sedam.
8:6  I zapovedi narodu da posedaju po zemlji; i uzevši onih sedam hlebova i hvalu davši, prelomi, i dade učenicima svojim da razdadu; i razdadoše narodu.
8:7  I imahu malo ribica; i njih blagoslovivši reče da i njih razdadu.
8:8  I jedoše, i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče sedam kotarica.
8:9  A onih što su jeli beše oko četiri hiljade. I otpusti ih.
8:10  I odmah uđe u lađu s učenicima svojim, i dođe u okoline dalmanutske.
8:11  I izađoše fariseji, i počeše se prepirati s Njim, i kušajući Ga iskahu od Njega znak s neba.
8:12  I uzdahnuvši duhom svojim reče: Zašto rod ovaj znak traži? Zaista vam kažem: neće se dati rodu ovome znak.
8:13  I ostavivši ih uđe opet u lađu, i ode na one strane.
8:14  I zaboraviše učenici Njegovi uzeti hleba, i nemahu sa sobom u lađi do jedan hleb.
8:15  I zapovedaše im govoreći: Gledajte, čuvajte se kvasca farisejskog i kvasca Irodovog.
8:16  I mišljahu, jedan drugom govoreći: To je što hleba nemamo.
8:17  I razumevši Isus reče im: Šta mislite što hleba nemate? Zar još ne osećate, niti razumete? Zar je još okamenjeno srce vaše?
8:18  Oči imate i ne vidite? Uši imate i ne čujete? I ne pamtite li
8:19  Kad ja pet hlebova prelomih na pet hiljada, koliko kotarica punih komada nakupiste? Rekoše Mu: Dvanaest.
8:20  A sad sedam na četiri hiljade, koliko punih kotarica nakupiste komada? A oni rekoše: Sedam.
8:21  I reče im: Kako ne razumete?
8:22  I dođe u Vitsaidu; i dovedoše k Njemu slepoga, i moljahu Ga da ga se dotakne.
8:23  I uzevši za ruku slepoga izvede ga napolje iz sela, i pljunuvši mu u oči metnu ruke na nj, i zapita ga vidi li šta.
8:24  I pogledavši reče: Vidim ljude gde idu kao drva.
8:25  I potom opet metnu mu ruke na oči, i reče mu da progleda: i isceli se, i vide sve lepo.
8:26  I posla ga kući njegovoj govoreći: Ne ulazi u selo, niti kazuj kome u selu.
8:27  I izađe Isus i učenici Njegovi u sela Ćesarije Filipove; i putem pitaše učenike svoje govoreći im: Ko govore ljudi da sam ja?
8:28  A oni odgovoriše: Jovan krstitelj; drugi: Ilija; a drugi: Koji od proroka.
8:29  A On im reče: A vi šta mislite ko sam ja? A Petar odgovarajući reče Mu: Ti si Hristos.
8:30  I zapreti im da nikome ne kazuju za Njega.
8:31  I poče ih učiti da Sinu čovečjem valja mnogo postradati, i da će Ga okriviti starešine i glavari sveštenički i književnici, i da će Ga ubiti, i treći dan da će ustati.
8:32  I govoraše o tom ne ustručavajući se. I Petar uze Ga i poče Ga odvraćati.
8:33  A On obrnuvši se i pogledavši na učenike svoje zapreti Petru govoreći: Idi od mene sotono; jer ti ne misliš šta je Božje nego šta je ljudsko.
8:34  I dozvavši narod s učenicima svojim reče im: Ko hoće za mnom da ide neka se odrekne sebe i uzme krst svoj, i za mnom ide.
8:35  Jer ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubiće je; a ko izgubi dušu svoju mene radi i jevanđelja onaj će je sačuvati.
8:36  Jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet, a duši svojoj naudi?
8:37  Ili kakav će otkup dati čovek za dušu svoju?
8:38  Jer ko se postidi mene i mojih reči u rodu ovom preljubotvornom i grešnom, i Sin će se čovečji postideti njega kad dođe u slavi Oca svog s anđelima svetima.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije