Mar. Glava 13

El. pošta Štampa PDF

I kad izlažaše iz crkve reče Mu jedan od učenika Njegovih: Učitelju! Gle kakvo je kamenje, i kakva građevina!
13:2  I odgovarajući Isus reče mu: Vidiš li ovu veliku građevinu? Ni kamen na kamenu neće ovde ostati koji se neće razmetnuti.
13:3  I kad seđaše na gori maslinskoj prema crkvi, pitahu Ga samog Petar i Jakov i Jovan i Andrija:
13:4  Kaži nam kad će to biti? I kakav će znak biti kad će se to sve svršiti?
13:5  A Isus odgovarajući im poče govoriti: Čuvajte se da vas ko ne prevari.
13:6  Jer će mnogi doći u moje ime govoreći: Ja sam; i mnoge će prevariti.
13:7  A kad čujete ratove i glasove o ratovima, ne plašite se; jer treba da to bude; ali to još nije posledak.
13:8  Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo; i zemlja će se tresti po svetu; i biće gladi i bune. To je početak stradanja.
13:9  A vi se čuvajte; jer će vas predavati u sudove i po zbornicama biće vas, i pred kraljeve i careve izvodiće vas mene radi za svedočanstvo njima.
13:10  I u svim narodima treba da se najpre propovedi jevanđelje.
13:11  A kad vas povedu da predaju, ne brinite se unapred šta ćete govoriti, niti mislite; nego šta vam se da u onaj čas ono govorite; jer vi nećete govoriti nego Duh Sveti.
13:12  I predaće brat brata na smrt i otac sina, i ustaće deca na roditelje i pobiće ih.
13:13  I svi će omrznuti na vas imena mog radi. Ali koji pretrpi do kraja blago njemu.
13:14  A kad vidite mrzost opustošenja, za koju govori prorok Danilo, da stoji gde ne treba (koji čita da razume): tada koji budu u Judeji neka beže u gore;
13:15  I koji bude na krovu da ne silazi u kuću, niti da ulazi da uzme šta iz kuće svoje;
13:16  I koji bude u polju da se ne vraća natrag da uzme haljinu svoju.
13:17  Ali teško trudnima i dojiljama u te dane!
13:18  Nego se molite Bogu da ne bude bežanje vaše u zimu.
13:19  Jer će u dane te biti nevolja kakva nije bila od početka stvorenja koje je Bog stvorio do sad, i neće ni biti.
13:20  I da Gospod ne skrati dane niko ne bi ostao; ali izabranih radi, koje izabra, skratio je dane.
13:21  Tada ako vam ko reče: Evo ovde je Hristos, ili: Eno onde, ne verujte.
13:22  Jer će izaći lažni Hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane.
13:23  Ali vi se čuvajte: eto vam sve kazah napred.
13:24  Ali u te dane, posle te nevolje, sunce će pomrčati, i mesec svoju svetlost izgubiti.
13:25  I zvezde će spadati s neba i sile nebeske pokrenuti se.
13:26  I tada će ugledati Sina čovečjeg gde ide na oblacima sa silom i slavom velikom.
13:27  I tada će poslati anđele svoje i sabraće izabrane svoje od četiri vetra, od kraja zemlje do kraja neba.
13:28  A od smokve naučite se priči: kad se već njena grana pomladi i stane listati, znate da je blizu leto.
13:29  Tako i vi kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu kod vrata.
13:30  Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.
13:31  Nebo i zemlja proći će, ali reči moje neće proći.
13:32  A o danu tom ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni Sin, do Otac.
13:33  Pazite, stražite i molite se Bogu; jer ne znate kad će vreme nastati.
13:34  Kao što čovek odlazeći ostavi kuću svoju, i da slugama svojim vlast, i svakome svoj posao; i vrataru zapovedi da straži.
13:35  Stražite dakle; jer ne znate kad će doći gospodar od kuće, ili uveče ili u po noći, ili u petle, ili ujutru;
13:36  Da ne dođe iznenada i da vas ne nađe, a vi spavate.
13:37  A šta vam kažem, svima kažem: stražite.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije