Mar. Glava 15

El. pošta Štampa PDF

I odmah ujutru učiniše veće glavari sveštenički sa starešinama i književnicima, i sav sabor, i svezavši Isusa odvedoše Ga i predadoše Pilatu.
15:2  I upita Ga Pilat: Jesi li ti car judejski? A On odgovarajući reče mu: Ti kažeš.
15:3  I tužahu Ga glavari sveštenički vrlo.
15:4  A Pilat opet upita Ga govoreći: Zar ništa ne odgovaraš? Gledaj šta svedoče na tebe.
15:5  Ali Isus više ne odgovori ništa tako da se divljaše Pilat.
15:6  A o svakom prazniku puštaše im po jednog sužnja koga iskahu.
15:7  A beše jedan zatvoren, po imenu Varava, sa svojim drugarima koji su u buni prolili krv.
15:8  I povikavši narod stade iskati što im svagda činjaše.
15:9  A Pilat im odgovori govoreći: Hoćete li da vam pustim cara judejskog?
15:10  Jer znaše da su Ga iz zavisti predali glavari sveštenički.
15:11  Ali glavari sveštenički podgovoriše narod bolje Varavu da traže da im pusti.
15:12  A Pilat opet odgovarajući reče im: A šta hoćete da činim s tim što ga zovete carem judejskim?
15:13  A oni opet povikaše: Raspni ga.
15:14  A Pilat im reče: A kakvo je zlo učinio? A oni iz glasa vikahu: Raspni ga.
15:15  A Pilat želeći ugoditi narodu pusti im Varavu, a Isusa šibavši predade da Ga razapnu.
15:16  A vojnici Ga odvedoše u sudnicu, i sazvaše svu četu vojnika,
15:17  I obukoše Mu skerletnu kabanicu, i opletavši venac od trnja metnuše na Nj.
15:18  I stadoše Ga pozdravljati govoreći: Zdravo, care judejski!
15:19  I behu Ga po glavi trskom, i pljuvahu na Nj, i padajući na kolena poklanjahu Mu se.
15:20  I kad Mu se narugaše, svukoše s Njega skerletnu kabanicu, i obukoše Ga u Njegove haljine i izvedoše Ga da Ga razapnu.
15:21  I nateraše nekog Simona iz Kirine, oca Aleksandrovog i Rufovog, koji iđaše iz polja, da Mu ponese krst.
15:22  I dovedoše Ga na mesto Golgotu, koje će reći: Kosturnica.
15:23  I davahu Mu da pije vino sa smirnom, a On ne uze.
15:24  I kad Ga razapeše, razdeliše haljine Njegove bacajući kocke za njih ko će šta uzeti.
15:25  A beše sat treći kad Ga razapeše.
15:26  I beše natpis Njegove krivice napisan: Car judejski.
15:27  I s Njim raspeše dva hajduka, jednog s desne, a jednog s leve strane Njemu.
15:28  I izvrši se pismo koje govori: i metnuše Ga među zločince.
15:29  I koji prolažahu, huljahu na Nj mašući glavama svojim i govoreći: Aha! Ti što crkvu razvaljuješ i za tri dana načinjaš,
15:30  Pomozi sam sebi i siđi s krsta.
15:31  Tako i glavari sveštenički s književnicima rugahu se govoreći jedan drugom: Drugima pomože, a sebi ne može pomoći.
15:32  Hristos car Izrailjev neka siđe sad s krsta da vidimo, pa ćemo mu verovati. I oni što behu s Njim razapeti rugahu Mu se.
15:33  A u šestom satu bi tama po svoj zemlji do sata devetog.
15:34  I u devetom satu povika Isus iz glasa govoreći: Eloi! Eloi! Lama savahtani? Koje znači: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio?
15:35  I neko od onih što stajahu onde čuvši to govorahu: Eno zove Iliju.
15:36  A jedan otrča te napuni sunđer octa, pa nataknuvši na trsku pojaše Ga govoreći: Stanite da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine.
15:37  A Isus povika iz glasa, i izdahnu.
15:38  I zavesa crkvena razdre se na dvoje s vrha do na dno.
15:39  A kad vide kapetan koji stajaše prema Njemu da s takvom vikom izdahnu, reče: Zaista čovek ovaj Sin Božji beše.
15:40  A behu i žene koje gledahu izdaleka, među kojima beše i Marija Magdalina i Marija Jakova malog i Josije mati, i Solomija,
15:41  Koje iđahu za Njim i kad beše u Galileji, i služahu Mu; i druge mnoge koje behu došle s Njim u Jerusalim.
15:42  I kad bi uveče (jer beše petak, to jest uoči subote),
15:43  Dođe Josif iz Arimateje, pošten savetnik, koji i sam carstvo Božje čekaše, i usudi se te uđe k Pilatu i zaiska telo Isusovo.
15:44  A Pilat se začudi da je već umro; i dozvavši kapetana zapita ga: Je li davno umro?
15:45  I doznavši od kapetana, dade telo Josifu.
15:46  I kupivši platno, i skinuvši Ga, obavi platnom, i metnu Ga u grob koji beše isečen u kamenu, i navali kamen na vrata od groba.
15:47  A Marija Magdalina i Marija Josijina gledahu gde Ga metahu.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije