Luka Glava 03

El. pošta Štampa PDF

U petnaestoj godini vladanja ćesara Tiverija, kad beše Pontije Pilat sudija u Judeji, i Irod četvorovlasnik u Galileji, a Filip brat njegov četvorovlasnik u Itureji i u trahonitskoj, i Lisanija četvorovlasnik u Avilini,
3:2  Za poglavara svešteničkih Ane i Kajafe, reče Bog Jovanu sinu Zarijinom u pustinji,
3:3  I dođe u svu okolinu jordansku propovedajući krštenje pokajanja za oproštenje greha;
3:4  Kao što je napisano u knjizi reči proroka Isaije koji govori: Glas onog što viče u pustinji: Pripravite put Gospodnji; poravnite staze Njegove;
3:5  Sve doline neka se ispune, i sve gore i bregovi neka se slegnu; i šta je krivo neka bude pravo, i hrapavi putevi neka budu glatki;
3:6  I svako će telo videti spasenje Božije.
3:7  Jovan, pak, govoraše ljudima koji izlažahu da ih krsti: Porodi aspidini! Ko vam kaza da bežite od gneva koji ide?
3:8  Rodite dakle rodove dostojne pokajanja, i ne govorite u sebi: Oca imamo Avraama; jer vam kažem da Bog može i od ovog kamenja podignuti decu Avraamu.
3:9  Jer već i sekira stoji drvetu kod korena; i svako drvo koje dobar rod ne rađa seče se i u oganj se baca.
3:10  I pitahu ga ljudi govoreći: Šta ćemo dakle činiti?
3:11  On pak odgovarajući reče im: Koji ima dve haljine neka da jednu onome koji nema; i ko ima hrane neka čini tako.
3:12  Dođoše pak i carinici da ih krsti, i rekoše mu: Učitelju! Šta ćemo činiti?
3:13  A on im reče: Ne tražite više nego što vam je rečeno.
3:14  Pitahu ga pak i vojnici govoreći: A mi šta ćemo činiti? I reče im: Nikome da ne činite sile niti koga da opadate, i budite zadovoljni svojom platom.
3:15  A kad narod beše u sumnji i pomišljahu svi u srcima svojim za Jovana: Da nije on Hristos?
3:16  Odgovaraše Jovan svima govoreći: Ja vas krstim vodom; ali ide za mnom jači od mene, kome ja nisam dostojan odrešiti remen na obući Njegovoj; On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.
3:17  On ima lopatu u ruci svojoj, i očistiće gumno svoje, i skupiće pšenicu svoju, a plevu će sažeći ognjem večnim.
3:18  I drugo mnogo koješta javlja narodu i napominja.
3:19  Iroda pak četvorovlasnika koraše Jovan za Irodijadu, ženu brata njegovog, i za sva zla što učini Irod;
3:20  I svrh svega učini i to te zatvori Jovana u tamnicu.
3:21  A kad se krsti sav narod, i Isus pošto se krsti i moljaše se Bogu, otvori se nebo,
3:22  I siđe na Nj Duh Sveti u telesnom obliku kao golub, i ču se glas s neba govoreći: Ti si Sin moj ljubazni, Ti si po mojoj volji.
3:23  I taj Isus imaše oko trideset godina kad poče; i beše, kao što se mišljaše, sin Josifa sina Ilijinog,
3:24  Sina Matatovog, sina Levijevog, sina Melhijinog, sina Jenejevog, sina Josifovog,
3:25  Sina Matatijinog, sina Amosovog, sina Naumovog, sina Eslijinog, sina Nangejevog,
3:26  Sina Maatovog, sina Matatijinog, sina Semejinog, sina Josifovog, sina Judinog,
3:27  Sina Joaninog, sina Risinog, sina Zorovaveljevog, sina Salatiilovog, sina Nirijinog,
3:28  Sina Melhijinog, sina Adijinog, sina Kosamovog, sina Irovog,
3:29  Sina Josijinog, sina Elijezerovog, sina Jorimovog, sina Matatovog, sina Levijevog,
3:30  Sina Simeunovog, sina Judinog, sina Josifovog, sina Jonanovog, sina Elijakimovog,
3:31  Sina Melejinog, sina Mainanovog, sina Matatinog, sina Natanovog, sina Davidovog,
3:32  Sina Jesejevog, sina Ovidovog, sina Voozovog, sina Salmonovog, sina Naasonovog,
3:33  Sina Aminadavovog, sina Aramovog, sina Esromovog, sina Faresovog, sina Judinog,
3:34  Sina Jakovljevog, sina Isakovog, sina Avraamovog, sina Tarinog, sina Nahorovog,
3:35  Sina Seruhovog, sina Ragavovog, sina Falekovog, sina Everovog, sina Salinog,
3:36  Sina Kainanovog, sina Arfaksadovog, sina Simovog, sina Nojevog, sina Lamehovog,
3:37  Sina Matusalovog, sina Enohovog, sina Jaredovog, sina Maleleilovog, sina Kainanovog,
3:38  Sina Enosovog, sina Sitovog, sina Adamovog, sina Božijeg.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije