Luka Glava 12

El. pošta Štampa PDF

Kad se na njih skupiše hiljade naroda da stadoše gaziti jedan drugog, onda poče najpre govoriti učenicima svojim: Čuvajte se kvasca farisejskog, koji je licemerje.
12:2  Jer ništa nije sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati;
12:3  Jer šta u mraku rekoste, čuće se na videlu; i šta na uho šaptaste u kletima, propovedaće se na krovovima.
12:4  Ali vam kažem, prijateljima svojim: ne bojte se od onih koji ubijaju telo i potom ne mogu ništa više učiniti.
12:5  Nego ću vam kazati koga da se bojite: bojte se Onog koji ima vlast pošto ubije baciti u pakao; da, kažem vam, Onog se bojte.
12:6  Ne prodaje li se pet vrabaca za dva dinara? I nijedan od njih nije zaboravljen pred Bogom.
12:7  A u vas je i kosa na glavi izbrojana. Ne bojte se dakle; vi ste bolji od mnogo vrabaca.
12:8  Nego vam kažem: koji god prizna mene pred ljudima priznaće i Sin čovečiji njega pred anđelima Božijim;
12:9  A koji se odreče mene pred ljudima njega će se odreći pred anđelima Božijim.
12:10  I svaki koji reče reč na Sina čovečijeg oprostiće mu se, a koji huli na Svetog Duha neće mu se oprostiti.
12:11  A kad vas dovedu u zbornice i na sudove i pred poglavare, ne brinite se kako ćete ili šta odgovoriti, ili šta ćete kazati;
12:12  Jer će vas Sveti Duh naučiti u onaj čas šta treba reći.
12:13  Reče Mu pak neki iz naroda: Učitelju! Reci bratu mom da podeli sa mnom dostojanje.
12:14  A On mu reče: Čoveče! Ko je mene postavio sudijom ili kmetom nad vama?
12:15  A njima reče: Gledajte i čuvajte se od lakomstva; jer niko ne živi onim što je suviše bogat.
12:16  Kaza im, pak, priču govoreći: U jednog bogatog čoveka rodi njiva.
12:17  I mišljaše u sebi govoreći: Šta ću činiti? Nemam u šta sabrati svoju letinu.
12:18  I reče: Evo ovo ću činiti: pokvariću žitnice svoje i načiniću veće; i onde ću sabrati sva svoja žita i dobro svoje;
12:19  I kazaću duši svojoj: Dušo! Imaš mnogo imanje na mnogo godina; počivaj, jedi, pij, veseli se.
12:20  A Bog njemu reče: Bezumniče! Ovu noć uzeće dušu tvoju od tebe; a šta si pripravio čije će biti?
12:21  Tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se u Boga.
12:22  A učenicima svojim reče: Zato vam kažem: ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti; ni telom u šta ćete se obući:
12:23  Duša je pretežnija od jela i telo od odela.
12:24  Pogledajte gavrane kako ne seju ni žanju, koji nemaju podrume ni žitnice, i Bog ih hrani: a koliko ste vi pretežniji od ptica?
12:25  A ko od vas brinući se može primaknuti rastu svom lakat jedan?
12:26  A kad ni najmanje šta ne možete, zašto se brinete za ostalo?
12:27  Pogledajte ljiljane kako rastu: ne trude se, niti predu; ali ja vam kažem da ni Solomun u svoj slavi svojoj ne obuče se kao jedan od njih.
12:28  A kad travu po polju, koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odeva, a kamoli vas, maloverni!
12:29  I vi ne ištite šta ćete jesti ili šta ćete piti, i ne brinite se;
12:30  Jer ovo sve ištu i neznabošci ovog sveta; a Otac vaš zna da vama treba ovo.
12:31  Nego ištite carstva Božijeg, i ovo će vam se sve dodati.
12:32  Ne boj se malo stado! Jer bi volja vašeg Oca da vam da carstvo.
12:33  Prodajte šta imate i dajte milostinju; načinite sebi torbe koje neće ovetšati, haznu koja se nikad neće isprazniti, na nebesima, gde se lupež ne prikučuje niti moljac jede.
12:34  Jer gde je vaše blago onde će biti i srce vaše.
12:35  Neka budu vaša bedra zapregnuta i sveće zapaljene;
12:36  I vi kao ljudi koji čekaju gospodara svog kad se vrati sa svadbe da mu odmah otvore kako dođe i kucne.
12:37  Blago onim slugama koje nađe gospodar kad dođe, a oni straže. Zaista vam kažem da će se zapregnuti, i posadiće ih, i pristupiće, te će im služiti.
12:38  I ako dođe u drugu stražu, i u treću stražu dođe, i nađe ih tako, blago onim slugama.
12:39  Ali ovo znajte: kad bi znao domaćin u koji će čas doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuće svoje.
12:40  I vi, dakle, budite gotovi: jer u koji čas ne mislite doći će Sin čovečiji.
12:41  A Petar Mu reče: Gospode! Govoriš li nama ovu priču ili svima?
12:42  A Gospod reče: Ko je dakle taj verni i mudri pristav kog postavi gospodar nad čeljadi svojom da im daje hranu na obrok?
12:43  Blago tom sluzi kog došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako.
12:44  Zaista vam kažem: nad svim svojim imanjem postaviće ga.
12:45  Ako li kaže sluga u srcu svom: Neće moj gospodar još zadugo doći; i stane biti sluge i sluškinje, i jesti i piti, i opijati se;
12:46  Doći će gospodar toga sluge u dan kad se ne nada, i u čas kad ne misli, i raseći će ga, i deo njegov metnuće s nevernima.
12:47  A onaj sluga koji zna volju gospodara svog, i nije se pripravio, niti učinio po volji njegovoj, biće vrlo bijen;
12:48  A koji ne zna pa zasluži boj, biće malo bijen. Kome je god mnogo dano mnogo će se iskati od njega; a kome predaše najviše najviše će iskati od njega.
12:49  Ja sam došao da bacim oganj na zemlju; i kako bi mi se htelo da se već zapalio!
12:50  Ali se meni valja krstiti krštenjem, i kako mi je teško dok se ne svrši!
12:51  Mislite li da sam ja došao da dam mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor.
12:52  Jer će, odsele, pet u jednoj kući biti razdeljeni, ustaće tri na dva, i dva na tri.
12:53  Ustaće otac na sina i sin na oca; mati na kćer i kći na mater; svekrva na snahu svoju i snaha na svekrvu svoju.
12:54  A narodu govoraše: Kad vidite oblak gde se diže od zapada odmah kažete: Biće dažd; i biva tako.
12:55  I kad vidite jug gde duva kažete: Biće vrućina; i biva.
12:56  Licemeri! Lice neba i zemlje umete poznavati, a vreme ovo kako ne poznajete?
12:57  Zašto pak i sami od sebe ne sudite pravedno?
12:58  Jer kad ideš sa svojim suparnikom knezu, gledaj ne bi li se na putu s njim poravnao da te ne pritegne sudiji, i sudija da te ne preda sluzi, i sluga da te ne baci u tamnicu.
12:59  Kažem ti: nećeš odande izići dok ne daš i poslednji dinar.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije