Luka Glava 18

El. pošta Štampa PDF

Kaza im pak i priču kako se treba svagda moliti Bogu, i ne dati da dotuži,
18:2  Govoreći: U jednom gradu beše jedan sudija koji se Boga ne bojaše i ljudi ne stiđaše.
18:3  A u onom gradu beše jedna udovica i dolažaše k njemu govoreći: Ne daj me mom suparniku.
18:4  I ne htede zadugo. A najposle reče u sebi: Ako se i ne bojim Boga i ljudi ne sramim,
18:5  No budući da mi dosađuje ova udovica, odbraniću je, da mi jednako ne dolazi i ne dosađuje.
18:6  Tada reče Gospod: Čujte šta govori nepravedni sudija.
18:7  A kamoli Bog neće odbraniti izbranih svojih koji Ga mole dan i noć?
18:8  Kažem vam da će ih odbraniti brzo. Ali Sin čovečiji kad dođe hoće li naći veru na zemlji?
18:9  A i drugima koji mišljahu za sebe da su pravednici i druge uništavahu kaza priču ovu:
18:10  Dva čoveka uđoše u crkvu da se mole Bogu, jedan farisej i drugi carinik.
18:11  Farisej stade i moljaše se u sebi ovako: Bože! Hvalim te što ja nisam kao ostali ljudi: hajduci, nepravednici, preljubočinci ili kao ovaj carinik.
18:12  Postim dvaput u nedelji; dajem desetak od svega što imam.
18:13  A carinik izdaleka stajaše, i ne htede ni očiju podignuti na nebo, nego bijaše prsi svoje govoreći: Bože! Milostiv budi meni grešnome.
18:14  Kažem vam da ovaj otide opravdan kući svojoj, a ne onaj. Jer svaki koji se sam podiže poniziće se; a koji se sam ponižuje podignuće se.
18:15  Donošahu k Njemu i decu da ih se dotakne; a kad videše učenici, zapretiše im.
18:16  A Isus dozvavši ih reče: Pustite decu neka dolaze k meni, i ne branite im; jer je takvih carstvo Božije.
18:17  I kažem vam zaista: koji ne primi carstva Božijeg kao dete, neće ući u njega.
18:18  I zapita Ga jedan knez govoreći: Učitelju blagi! Šta da učinim da nasledim život večni?
18:19  A Isus reče mu: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednog Boga.
18:20  Zapovesti znaš: ne čini preljube; ne ubij; ne ukradi; ne svedoči lažno; poštuj oca i mater svoju.
18:21  A on reče: Sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje.
18:22  A kad to ču Isus reče mu: Još ti jedno nedostaje: prodaj sve što imaš i razdaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; i hajde za mnom.
18:23  A kad on ču to postade žalostan, jer beše vrlo bogat.
18:24  A kad ga vide Isus gde postade žalostan, reče: Kako je teško ući u carstvo Božije onima koji imaju bogatstvo!
18:25  Lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatom ući u carstvo Božije.
18:26  A oni koji slušahu rekoše: Ko se dakle može spasti?
18:27  A On reče: Šta je u ljudi nemoguće u Boga je moguće.
18:28  A Petar reče: Eto mi smo ostavili sve i za Tobom idemo.
18:29  A On im reče: Zaista vam kažem: nema nijednoga koji bi ostavio kuću, ili roditelje, ili braću, ili sestre, ili ženu, ili decu carstva radi Božijeg,
18:30  Koji neće primiti više u ovo vreme, i na onom svetu život večni.
18:31  Uze pak dvanaestoricu i reče im: Evo idemo gore u Jerusalim, i sve će se svršiti što su proroci pisali za Sina čovečijeg.
18:32  Jer će Ga predati neznabošcima, i narugaće Mu se, i ružiće Ga, i popljuvaće Ga,
18:33  I biće Ga, i ubiće Ga; i treći dan ustaće.
18:34  I oni ništa od toga ne razumeše, i beseda ova beše od njih sakrivena, i ne razumeše šta im se kaza.
18:35  A kad se približi k Jerihonu, jedan slepac seđaše kraj puta proseći.
18:36  A kad ču narod gde prolazi zapita: Šta je to?
18:37  I kazaše mu da Isus Nazarećanin prolazi.
18:38  I povika govoreći: Isuse, sine Davidov! Pomiluj me.
18:39  I prećahu mu oni što iđahu napred da ućuti; a on još više vikaše: Sine Davidov! Pomiluj me.
18:40  I Isus stade i zapovedi da Mu ga dovedu; a kad Mu se približi, zapita ga
18:41  Govoreći: Šta hoćeš da ti učinim? A on reče: Gospode! Da progledam.
18:42  A Isus reče: Progledaj; vera tvoja pomože ti.
18:43  I odmah progleda, i pođe za Njim hvaleći Boga. I svi ljudi koji videše hvaljahu Boga.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije