Luka Glava 19

El. pošta Štampa PDF

I kad uđe u Jerihon i prolažaše kroza nj,
19:2  I gle, čovek po imenu Zakhej, koji beše starešina carinički, i beše bogat,
19:3  I iskaše da vidi Isusa da Ga pozna; i ne mogaše od naroda, jer beše malog rasta;
19:4  I potrčavši napred, pope se na dud da Ga vidi; jer Mu je onuda trebalo proći.
19:5  I kad dođe Isus na ono mesto, pogledavši gore vide ga, i reče mu: Zakheju! Siđi brzo; jer mi danas valja biti u tvojoj kući.
19:6  I siđe brzo; i primi Ga radujući se.
19:7  I svi, kad videše, vikahu na Njega govoreći da grešnom čoveku dođe u kuću.
19:8  A Zakhej stade i reče Gospodu: Gospode! Evo pola imanja svog daću siromasima, i ako sam koga zaneo vratiću onoliko četvoro.
19:9  A Isus mu reče: Danas dođe spasenje kući ovoj; jer je i ovo sin Avraamov.
19:10  Jer je Sin čovečiji došao da nađe i spase šta je izgubljeno.
19:11  A kad oni to slušahu nastavi kazivati priču; jer beše blizu Jerusalima, i mišljahu da će se odmah javiti carstvo Božije.
19:12  Reče dakle: Jedan čovek od dobrog roda otide u daleku zemlju da primi sebi carstvo, i da se vrati.
19:13  Dozvavši pak deset svojih sluga dade im deset kesa, i reče im: Trgujte dok se ja vratim.
19:14  I građani njegovi mržahu na njega, i poslaše za njim poslanike govoreći: Nećemo da on caruje nad nama.
19:15  I kad se on vrati, pošto primi carstvo, reče da dozovu one sluge kojima dade srebro, da vidi šta je koji dobio.
19:16  Tada dođe prvi govoreći: Gospodaru! Kesa tvoja donese deset kesa.
19:17  I reče mu: Dobro, dobri slugo; kad si mi u malom bio veran evo ti vlast nad deset gradova.
19:18  I dođe drugi govoreći: Gospodaru! Kesa tvoja donese pet kesa.
19:19  A on reče i onome: i ti budi nad pet gradova.
19:20  I treći dođe govoreći: Gospodaru! Evo tvoja kesa koju sam zavezao u ubrus i čuvao.
19:21  Jer sam se bojao tebe: jer si čovek tvrd: uzimaš šta nisi ostavio, i žnješ šta nisi sejao.
19:22  A gospodar mu reče: Po tvojim ću ti rečima suditi, zli slugo! Znao si da sam ja tvrd čovek, uzimam šta nisam sejao:
19:23  Pa zašto nisi dao moje srebro trgovcima, i ja došavši primio bih ga s dobitkom?
19:24  I reče onima što stajahu pred njim: Uzmite od njega kesu i podajte onome što ima deset kesa.
19:25  I rekoše mu: Gospodaru! On ima deset kesa.
19:26  A on im odgovori: Jer vam kažem da će se svakome koji ima dati: a od onog koji nema uzeće se od njega i ono što ima.
19:27  A one moje neprijatelje koji nisu hteli da ja budem car nad njima, dovedite amo, i isecite preda mnom.
19:28  I kazavši ovo pođe napred, i iđaše gore u Jerusalim.
19:29  I kad se približi Vitfazi i Vitaniji kod gore koja se zvaše Maslinska, posla dvojicu od učenika svojih
19:30  Govoreći: Idite u to selo prema vama, i kad uđete u njega naći ćete magare privezano na koje nikakav čovek nikad nije usedao; odrešite ga i dovedite.
19:31  I ako vas ko upita: Zašto drešite: ovako mu kažite: Ono Gospodu treba.
19:32  A kad otidoše poslani, nađoše kao što im kaza.
19:33  A kad oni drešahu magare rekoše im gospodari od njega: Zašto drešite magare?
19:34  A oni rekoše: Ono Gospodu treba.
19:35  I dovedoše ga k Isusu, i baciše haljine svoje na magare, i posadiše Isusa.
19:36  A kad iđaše, prostirahu haljine svoje po putu.
19:37  A kad se približi već da siđe s gore maslinske, poče sve mnoštvo učenika u radosti hvaliti Boga iza glasa za sva čudesa što su videli,
19:38  Govoreći: Blagosloven car koji ide u ime Gospodnje! Mir na nebu i slava na visini!
19:39  I neki fariseji iz naroda rekoše Mu: Učitelju! Zapreti učenicima svojim.
19:40  I odgovarajući reče im: Kažem vam: ako oni ućute, kamenje će povikati.
19:41  I kad se približi, ugleda grad i zaplaka za njim
19:42  Govoreći: Kad bi i ti znao u ovaj tvoj dan šta je za mir tvoj! Ali je sad sakriveno od očiju tvojih.
19:43  Jer će doći dani na tebe, i okružiće te neprijatelji tvoji opkopima, i opkoliće te, i obuzeće te sa sviju strana;
19:44  I razbiće tebe i decu tvoju u tebi, i neće ostaviti u tebi kamena na kamenu, zato što nisi poznao vreme u kome si pohođen.
19:45  I ušavši u crkvu stade izgoniti one što prodavahu u njoj i kupovahu,
19:46  Govoreći im: U pismu stoji: Dom moj dom je molitve, a vi načiniste od njega pećinu hajdučku.
19:47  I učaše svaki dan u crkvi. A glavari sveštenički i književnici i starešine narodne gledahu da Ga pogube.
19:48  I ne nalažahu šta bi Mu učinili; jer sav narod iđaše za Njim, i slušahu Ga.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije