Luka Glava 20

El. pošta Štampa PDF

I kad On u jedan od onih dana učaše narod u crkvi i propovedaše jevanđelje, dođoše glavari sveštenički i književnici sa starešinama,
20:2  I rekoše Mu govoreći: Kaži nam kakvom vlasti to činiš? Ili ko ti je dao vlast tu?
20:3  A On odgovarajući reče im: i ja ću vas upitati jednu reč, i kažite mi:
20:4  Krštenje Jovanovo ili bi s neba ili od ljudi?
20:5  A oni pomišljahu u sebi govoreći: Ako kažemo s neba, reći će: Zašto mu dakle ne verovaste?
20:6  Ako li kažemo od ljudi, sav će nas narod pobiti kamenjem; jer svi verovahu da Jovan beše prorok.
20:7  I odgovoriše: Ne znamo otkuda.
20:8  A Isus im reče: Ni ja vama neću kazati kakvom vlasti ovo činim.
20:9  A narodu poče kazivati priču ovu: Jedan čovek posadi vinograd, i dade ga vinogradarima pa otide na podugo vremena.
20:10  I u vreme posla k vinogradarima slugu da mu dadu od roda vinogradskog; ali vinogradari izbiše ga, i poslaše praznog.
20:11  I posla opet drugog slugu; a oni i onog izbiše i osramotivši poslaše praznog.
20:12  I posla opet trećeg; a oni i onog raniše, i isteraše.
20:13  Onda reče gospodar od vinograda: Šta ću činiti? Da pošaljem sina svog ljubaznog: eda se kako zastide kad vide njega.
20:14  A vinogradari videvši njega mišljahu u sebi govoreći: Ovo je naslednik; hodite da ga ubijemo da naše bude dostojanje.
20:15  I izvedoše ga napolje iz vinograda i ubiše. Šta će dakle učiniti njima gospodar od vinograda?
20:16  Doći će i pogubiće ove vinogradare, i daće vinograd drugima. A oni što slušahu rekoše: Ne dao Bog!
20:17  A On pogledavši na njih reče: Šta znači dakle ono u pismu: Kamen koji odbaciše zidari onaj posta glava od ugla?
20:18  Svaki koji padne na taj kamen razbiće se; a na koga on padne satrće ga.
20:19  I gledahu glavari sveštenički i književnici u onaj čas da dignu ruke na Nj; ali se pobojaše naroda, jer razumeše da njima ovu priču kaza.
20:20  I pažahu na Njega, i poslaše vrebače, koji se građahu kao da su pobožni: ne bi li Ga uhvatili u reči da Ga predadu poglavarima i vlasti sudijinoj.
20:21  I upitaše Ga govoreći: Učitelju! Znamo da pravo govoriš i učiš, i ne gledaš ko je ko, nego zaista učiš putu Božijem:
20:22  Treba li nam ćesaru davati harač, ili ne?
20:23  A On razumevši njihovo lukavstvo reče im: Šta me kušate?
20:24  Pokažite mi dinar; čiji je na njemu obraz i natpis? A oni odgovarajući rekoše: Ćesarev.
20:25  A On im reče: Podajte dakle šta je ćesarevo ćesaru, a šta je Božije Bogu.
20:26  I ne mogoše reči Njegove pokuditi pred narodom; i diviše se odgovoru Njegovom, i umukoše.
20:27  A pristupiše neki od sadukeja koji kažu da nema vaskrsenja, i pitahu Ga
20:28  Govoreći: Učitelju! Mojsije nam napisa: Ako kome umre brat koji ima ženu, i umre bez dece, da brat njegov uzme ženu, i da podigne seme bratu svom.
20:29  Beše sedam braće, i prvi uze ženu, i umre bez dece;
20:30  I uze drugi ženu, i on umre bez dece;
20:31  I treći je uze; a tako i svi sedam; i ne ostaviše dece, i pomreše;
20:32  A posle svih umre i žena.
20:33  O vaskrsenju dakle koga će od njih biti žena? Jer je ona sedmorici bila žena.
20:34  I odgovarajući Isus reče im: Deca ovog sveta žene se i udaju;
20:35  A koji se udostoje dobiti onaj svet i vaskrsenje iz mrtvih niti će se ženiti ni udavati;
20:36  Jer više ne mogu umreti; jer su kao anđeli; i sinovi su Božiji kad su sinovi vaskrsenja.
20:37  A da mrtvi ustaju, i Mojsije pokaza kod kupine gde naziva Gospoda Boga Avraamovog i Boga Isakovog i Boga Jakovljevog.
20:38  A Bog nije Bog mrtvih nego živih; jer su Njemu svi živi.
20:39  A neki od književnika odgovarajući rekoše: Učitelju! Dobro si kazao.
20:40  I već ne smehu ništa da Ga zapitaju. A On im reče:
20:41  Kako govore da je Hristos sin Davidov?
20:42  Kad sam David govori u psaltiru: Reče Gospod Gospodu mom: sedi meni s desne strane,
20:43  Dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojim.
20:44  David dakle Njega naziva Gospodom; pa kako mu je sin?
20:45  A kad sav narod slušaše, reče učenicima svojim:
20:46  Čuvajte se od književnika, koji hoće da idu u dugačkim haljinama, i traže da im se klanja po ulicama, i prvih mesta po zbornicama, i začelja na gozbama;
20:47  Koji jedu kuće udovičke, i lažno se mole Bogu dugo. Oni će još većma biti osuđeni.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije