Jovan Glava 01

El. pošta Štampa PDF

U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč.
1:2  Ona beše u početku u Boga.
1:3  Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo.
1:4  U Njoj beše život, i život beše videlo ljudima.
1:5  I Videlo se svetli u tami, i tama Ga ne obuze.
1:6  Posla Bog čoveka po imenu Jovana.
1:7  Ovaj dođe za svedočanstvo da svedoči za Videlo da svi veruju kroza nj.
1:8  On ne beše Videlo, nego da svedoči za Videlo.
1:9  Beše Videlo istinito koje obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet.
1:10  Na svetu beše, i svet kroza Nj posta, i svet Ga ne pozna.
1:11  K svojima dođe, i svoji Ga ne primiše.
1:12  A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo,
1:13  Koji se ne rodiše od krvi, ni od volje telesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.
1:14  I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca.
1:15  Jovan svedoči za Njega i viče govoreći: Ovaj beše za koga rekoh: Koji za mnom ide preda mnom postade, jer pre mene beše.
1:16  I od punine Njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću.
1:17  Jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista.
1:18  Boga niko nije video nikad: Jedinorodni Sin koji je u naručju Očevom, On Ga javi.
1:19  I ovo je svedočanstvo Jovanovo kad poslaše Jevreji iz Jerusalima sveštenike i Levite da ga zapitaju: Ko si ti?
1:20  I on prizna, i ne zataji, i prizna: Ja nisam Hristos.
1:21  I zapitaše ga: Ko si dakle? Jesi li Ilija? I reče: Nisam. Jesi li prorok? I odgovori: Nisam.
1:22  A oni mu rekoše: Ko si? Da možemo kazati onima što su nas poslali: Šta kažeš za sebe?
1:23  Reče: Ja sam glas onog što viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji; kao što kaza Isaija prorok.
1:24  I behu poslanici od fariseja,
1:25  I zapitaše ga govoreći mu: Zašto, dakle, krštavaš kad ti nisi Hristos ni Ilija ni prorok?
1:26  Odgovori im Jovan govoreći: Ja krštavam vodom a među vama stoji koga vi ne znate.
1:27  On je Onaj što će doći za mnom, koji beše preda mnom; kome ja nisam dostojan odrešiti remen na obući Njegovoj.
1:28  Ovo bi u Vitaniji preko Jordana gde Jovan krštavaše.
1:29  A sutradan vide Jovan Isusa gde ide k njemu, i reče: Gle, jagnje Božije koje uze na se grehe sveta.
1:30  Ovo je Onaj za koga ja rekoh: Za mnom ide čovek koji preda mnom postade, jer pre mene beše.
1:31  I ja Ga ne znadoh: nego da se javi Izrailju zato ja dođoh da krstim vodom.
1:32  I svedoči Jovan govoreći: Videh Duha gde silazi s neba kao golub i stade na Njemu.
1:33  I ja Ga ne znadoh; nego Onaj koji me posla da krstim vodom On mi reče: Na koga vidiš da silazi Duh i stoji na Njemu to je Onaj koji će krstiti Duhom Svetim.
1:34  I ja videh i zasvedočih da je ovaj Sin Božji.
1:35  A sutradan, opet, stajaše Jovan i dvojica od učenika njegovih,
1:36  I videvši Isusa gde ide, reče: Gle, jagnje Božije.
1:37  I čuše ga oba učenika kad govoraše, i otidoše za Isusom.
1:38  A Isus obazrevši se i videvši ih gde idu za Njim, reče im: Šta ćete? A oni Mu rekoše: Ravi! (koje znači: učitelju) gde stojiš?
1:39  I reče im: Dođite i vidite. I otidoše, i videše gde stajaše; i ostaše u Njega onaj dan. A beše oko devetog sahata.
1:40  A jedan od dvojice koji čuše od Jovana i iđahu za Njim beše Andrija, brat Simona Petra;
1:41  On nađe najpre brata svog Simona, i reče mu: Mi nađosmo Mesiju, koje znači Hristos.
1:42  I dovede ga k Isusu. A Isus pogledavši na nj reče: Ti si Simon, sin Jonin; ti ćeš se zvati Kifa, koje znači Petar.
1:43  A sutradan namisli izići u Galileju, i nađe Filipa, i reče mu: Hajde za mnom.
1:44  A Filip beše iz Vitsaide, iz grada Andrijinog i Petrovog.
1:45  Filip nađe Natanaila, i reče mu: Za koga Mojsije u zakonu pisa i proroci, nađosmo Ga, Isusa sina Josifova iz Nazareta.
1:46  I reče mu Natanailo: Iz Nazareta može li biti šta dobro? Reče mu Filip: Dođi i vidi.
1:47  A Isus videvši Natanaila gde ide k Njemu reče za njega: Evo pravog Izrailjca u kome nema lukavstva.
1:48  Reče Mu Natanailo: Kako me poznaješ? Odgovori Isus i reče mu: Pre nego te pozva Filip videh te kad beše pod smokvom.
1:49  Odgovori Natanailo i reče Mu: Ravi! Ti si Sin Božiji, Ti si Car Izrailjev.
1:50  Odgovori Isus i reče mu: Što ti kazah da te videh pod smokvom zato veruješ; videćeš više od ovog.
1:51  I reče mu: Zaista, zaista vam kažem: Odsele ćete videti nebo otvoreno i anđele Božije gde se penju i silaze k Sinu čovečijem.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije