Jovan Glava 03

El. pošta Štampa PDF

Beše pak čovek među farisejima, po imenu Nikodim, knez jevrejski.
3:2  Ovaj dođe k Isusu noću i reče Mu: Ravi! Znamo da si ti učitelj od Boga došao; jer niko ne može čudesa ovih činiti koja ti činiš ako nije Bog s njim.
3:3  Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstva Božijeg.
3:4  Reče Nikodim Njemu: Kako se može čovek roditi kad je star? Eda li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se?
3:5  Odgovori Isus: Zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije.
3:6  Šta je rođeno od tela, telo je; a šta je rođeno od Duha, duh je.
3:7  Ne čudi se što ti rekoh; valja vam se nanovo roditi.
3:8  Duh diše gde hoće, i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide; tako je svaki čovek koji je rođen od Duha.
3:9  Odgovori Nikodim i reče Mu: Kako može to biti?
3:10  Isus odgovori i reče mu: Ti si učitelj Izrailjev, i to li ne znaš?
3:11  Zaista, zaista ti kažem da mi govorimo šta znamo, i svedočimo šta videsmo, i svedočanstvo naše ne primate.
3:12  Kad vam kazah zemaljsko pa ne verujete, kako ćete verovati ako vam kažem nebesko?
3:13  I niko se ne pope na nebo osim koji siđe s neba, Sin čovečiji koji je na nebu.
3:14  I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba Sin čovečiji da se podigne.
3:15  Da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni:
3:16  Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.
3:17  Jer Bog ne posla Sina svog na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroza Nj.
3:18  Koji Njega veruje ne sudi mu se, a koji ne veruje već je osuđen, jer ne verova u ime Jedinorodnog Sina Božijeg.
3:19  A sud je ovaj što videlo dođe na svet, i ljudima omile većma tama negoli videlo; jer njihova dela behu zla.
3:20  Jer svaki koji zlo čini mrzi na na videlo i ne ide k videlu da ne pokaraju dela njegovih, jer su zla.
3:21  A ko istinu čini ide k videlu, da se vide dela njegova, jer su u Bogu učinjena.
3:22  A potom dođe Isus i učenici Njegovi u judejsku zemlju, i onde življaše s njima i krštavaše.
3:23  A Jovan krštavaše u Enonu blizu Salima, jer onde beše mnogo vode; i dolažahu te ih krštavaše.
3:24  Jer još ne beše Jovan bačen u tamnicu.
3:25  Tada postade raspra među učenicima Jovanovim i Jevrejima oko čišćenja.
3:26  I dođoše k Jovanu i rekoše mu: Ravi! Onaj što beše s tobom preko Jordana, za koga si ti svedočio, evo on krštava, i svi idu k njemu.
3:27  Jovan odgovori i reče: Ne može čovek ništa primiti ako mu ne bude dano s neba.
3:28  Vi sami meni svedočite da rekoh: Ja nisam Hristos, nego sam poslan pred Njim.
3:29  Ko ima nevestu ženik je, a prijatelj ženikov stoji i sluša ga, i radošću raduje se glasu ženikovom. Ova dakle radost moja ispuni se.
3:30  Onaj treba da raste, a ja da se umanjujem.
3:31  Koji odozgo dolazi nad svima je; koji je sa zemlje od zemlje je, i govori od zemlje; koji dolazi s neba nad svima je.
3:32  I šta vide i ču ono svedoči; i svedočanstvo Njegovo niko ne prima.
3:33  Koji primi Njegovo svedočanstvo, potvrdi da je Bog istinit.
3:34  Jer koga Bog posla, onaj reči Božije govori: jer Bog Duha ne daje na meru.
3:35  Jer Otac ljubi Sina, i sve dade u ruke Njegove.
3:36  Ko veruje Sina, ima život večni; a ko ne veruje Sina, neće videti života, nego gnev Božji ostaje na njemu.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije