Jovan Glava 04

El. pošta Štampa PDF

Kad razume, dakle, Gospod da su čuli fariseji da Isus više učenika dobija i krštava nego Jovan
4:2  (Isus pak sam ne krštavaše nego učenici Njegovi),
4:3  Ostavi Judeju, i otide opet u Galileju.
4:4  A valjalo Mu je proći kroz Samariju.
4:5  Tako dođe u grad samarijski koji se zove Sihar, blizu sela koje dade Jakov Josifu, sinu svom.
4:6  A onde beše izvor Jakovljev; i Isus umoran od puta seđaše na izvoru; a beše oko šestog sahata.
4:7  Dođe žena Samarjanka da zahvati vode; reče joj Isus; daj mi da pijem.
4:8  (Jer učenici Njegovi behu otišli u grad da kupe jela.)
4:9  Reče Mu žena Samarjanka; kako ti, Jevrejin budući, možeš iskati od mene, žene Samarjanke, da piješ? Jer se Jevreji ne mešaju sa Samarjanima.
4:10  Odgovori Isus i reče joj: Da ti znaš dar Božji, i ko je taj koji ti govori: Daj mi da pijem, ti bi iskala u Njega i dao bi ti vodu živu.
4:11  Reče Mu žena: Gospode! Ni zahvatiti nemaš čim, a studenac je dubok; odakle ćeš dakle uzeti vodu živu?
4:12  Eda li si ti veći od našeg oca Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše i sinovi njegovi i stoka njegova?
4:13  Odgovori isus i reče joj: Svaki koji pije od ove vode opet će ožedneti;
4:14  A koji pije od vode koju ću mu ja dati neće ožedneti doveka; nego voda što ću mu ja dati biće u njemu izvor vode koja teče u život večni.
4:15  Reče Mu žena: Gospode! Daj mi te vode da ne žednim niti da dolazim ovamo na vodu.
4:16  Reče joj Isus: Idi zovni muža svog, i dođi ovamo.
4:17  Odgovori žena i reče Mu: Nemam muža. Reče joj Isus: Dobro si kazala: Nemam muža;
4:18  Jer si pet muževa imala, i sad koga imaš nije ti muž; to si pravo kazala.
4:19  Reče Mu žena: Gospode! Vidim da si ti prorok.
4:20  Oci naši moliše se Bogu na ovoj gori, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto gde se treba moliti.
4:21  Reče joj Isus: Ženo! Veruj mi da ide vreme kad se nećete moliti Ocu ni na ovoj gori ni u Jerusalimu.
4:22  Vi ne znate čemu se molite; a mi znamo čemu se molimo: jer je spasenje od Jevreja.
4:23  Ali ide vreme, i već je nastalo, kad će se pravi bogomoljci moliti Ocu duhom i istinom, jer Otac hoće takve bogomoljce.
4:24  Bog je Duh; i koji Mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.
4:25  Reče Mu žena: Znam da će doći Mesija koji se zove Hristos, kad On dođe kazaće nam sve.
4:26  Reče joj Isus: Ja sam koji s tobom govorim.
4:27  I tada dođoše učenici Njegovi, i čuđahu se gde govoraše sa ženom; ali nijedan ne reče: Šta hoćeš? Ili šta govoriš s njom?
4:28  A žena ostavi sudove svoje i otide u grad i reče ljudima:
4:29  Hodite da vidite čoveka koji mi kaza sve što sam učinila: da nije to Hristos?
4:30  Iziđoše, dakle, iz grada i pođoše k Njemu.
4:31  A učenici Njegovi moljahu Ga, međutim, govoreći: Ravi! Jedi.
4:32  A On im reče: Ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate.
4:33  Tada učenici govorahu među sobom: Već ako Mu ko donese da jede?
4:34  A On im reče: Jelo je moje da izvršim volju Onog koji me je poslao, i da svršim Njegov posao.
4:35  Ne kažete li vi da su još četiri meseca pa će žetva prispeti? Eto, velim vam: podignite oči svoje i vidite njive kako su već žute za žetvu.
4:36  I koji žnje prima platu, i sabira rod za život večni, da se raduju zajedno i koji seje i koji žnje;
4:37  Jer je u tom istinita beseda da je drugi koji seje a drugi koji žnje.
4:38  Ja vas poslah da žnjete gde se vi ne trudiste; drugi se trudiše, a vi u posao njihov uđoste.
4:39  I iz grada onog mnogi od Samarjana verovaše Ga za besedu žene koja svedočaše: Kaza mi sve što sam učinila.
4:40  Kad dođoše, dakle, Samarjani k Njemu, moljahu Ga da bi ostao kod njih; i onde osta dva dana.
4:41  I mnogo ih više verova za Njegovu besedu.
4:42  A ženi govorahu: Sad ne verujemo više za tvoju besedu, jer sami čusmo i poznasmo da je Ovaj zaista spas svetu, Hristos.
4:43  A posle dva dana iziđe odande, i otide u Galileju:
4:44  Jer sam Isus svedočaše da prorok na svojoj postojbini nema časti.
4:45  A kad dođe u Galileju, primiše Ga Galilejci koji behu videli sve što učini u Jerusalimu na praznik; jer i oni idoše na praznik.
4:46  Dođe pak Isus opet u Kanu galilejsku, gde pretvori vodu u vino. I beše neki carev čovek čiji sin bolovaše u Kapernaumu.
4:47  Ovaj čuvši da Isus dođe iz Judeje u Galileju, dođe k Njemu i moljaše Ga da siđe i da mu isceli sina; jer beše na smrti.
4:48  I reče mu Isus: Ako ne vidite znaka i čudesa, ne verujete.
4:49  Reče Mu carev čovek: Gospode! Siđi dok nije umrlo dete moje.
4:50  Reče mu Isus: Idi, sin je tvoj zdrav. I verova čovek reči koju mu reče Isus, i pođe.
4:51  I odmah kad on silažaše, gle, sretoše ga sluge njegove i javiše mu govoreći: Sin je tvoj zdrav.
4:52  Tada pitaše za sahat u koji mu lakše bi; i kazaše mu: Juče u sedmom sahatu pusti ga groznica.
4:53  Tada razume otac da beše onaj sahat u koji mu reče Isus: Sin je tvoj zdrav. I verova on i sva kuća njegova.
4:54  Ovo opet drugo čudo učini Isus kad dođe iz Judeje u Galileju.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije