Jovan Glava 05

El. pošta Štampa PDF

A potom beše praznik jevrejski, i iziđe Isus u Jerusalim.
5:2  U Jerusalimu, pak, kod Ovčijih vrata ima banja, koja se zove jevrejski Vitezda, i oko nje pet pokrivenih tremova,
5:3  U kojima ležaše mnoštvo bolesnika, slepih, hromih, suvih, koji čekahu da se zaljuja voda;
5:4  Jer anđeo Gospodnji silažaše u određeno vreme u banju i mućaše vodu; i koji najpre ulažaše pošto se zamuti voda, ozdravljaše, makar kakva bolest da je na njemu.
5:5  A onde beše jedan čovek koji trideset i osam godina beše bolestan.
5:6  Kad vide Isus ovog gde leži, i razume da je već odavno bolestan, reče mu: Hoćeš li da budeš zdrav?
5:7  Odgovori Mu bolesni: Da, Gospode; ali nemam čoveka da me spusti u banju kad se zamuti voda; a dok ja dođem drugi siđe pre mene.
5:8  Reče mu Isus: Ustani, uzmi odar svoj i hodi.
5:9  I odmah ozdravi čovek, i uzevši odar svoj hođaše. A taj dan beše subota.
5:10  Tada govorahu Jevreji onome što ozdravi: Danas je subota i ne valja ti odra nositi.
5:11  A on im odgovori: Koji me isceli on mi reče: Uzmi odar svoj i hodi.
5:12  A oni ga zapitaše: Ko je taj čovek koji ti reče: Uzmi odar svoj i hodi?
5:13  A isceljeni ne znaše ko je; jer se Isus ukloni, jer ljudstva mnogo beše na mestu.
5:14  A potom ga nađe Isus u crkvi i reče mu: Eto si zdrav, više ne greši, da ti ne bude gore.
5:15  A čovek otide i kaza Jevrejima da je ono Isus koji ga isceli.
5:16  I zato gonjahu Jevreji Isusa, i gledahu da Ga ubiju, jer činjaše to u subotu.
5:17  A Isus im odgovaraše: Otac moj dosle čini, i ja činim.
5:18  I zato još više gledahu Jevreji da Ga ubiju što ne samo kvaraše subotu nego i Ocem svojim nazivaše Boga i građaše se jednak Bogu.
5:19  A Isus odgovarajući reče im: Zaista, zaista vam kažem: Sin ne može ništa činiti sam od sebe nego šta vidi da Otac čini; jer šta On čini ono i Sin čini onako;
5:20  Jer Otac Sina ljubi, i sve Mu pokazuje što sam čini; i pokazaće Mu veća dela od ovih da se vi čudite.
5:21  Jer kao što Otac podiže mrtve i oživljuje, tako i Sin koje hoće oživljuje.
5:22  Jer Otac ne sudi nikome, nego sav sud dade Sinu,
5:23  Da svi poštuju Sina kao što Oca poštuju. Ko ne poštuje Sina ne poštuje Oca koji Ga je poslao.
5:24  Zaista, zaista vam kažem: Ko moju reč sluša i veruje Onome koji je mene poslao, ima život večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.
5:25  Zaista, zaista vam kažem: Ide čas i već je nastao, kad će mrtvi čuti glas Sina Božijeg, i čuvši oživeti.
5:26  Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi;
5:27  I dade Mu vlast da i sud čini, jer je Sin čovečiji.
5:28  Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijeg,
5:29  I izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda.
5:30  Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan; jer ne tražim volje svoje nego volju Oca koji me je poslao.
5:31  Ako ja svedočim za sebe, svedočanstvo moje nije istinito.
5:32  Ima drugi koji svedoči za mene; i znam da je istinito svedočanstvo što svedoči za mene.
5:33  Vi poslaste k Jovanu, i posvedoči vam za istinu;
5:34  A ja ne primam svedočanstva od čoveka, nego ovo govorim da se vi spasete.
5:35  On beše videlo koje goraše i svetljaše, a vi se hteste malo vremena radovati njegovom svetljenju.
5:36  Ali ja imam svedočanstvo veće od Jovanova; jer poslovi koje mi dade Otac da ih svršim, ovi poslovi koje ja radim svedoče za mene da me Otac posla.
5:37  I Otac koji me posla sam svedoči za mene. Ni glas Njegov kad čuste ni lice Njegovo videste.
5:38  I reči Njegove nemate u sebi da stoji; jer vi ne verujete Onome koga On posla.
5:39  Pregledajte pisma, jer vi mislite da imate u njima život večni; i ona svedoče za mene.
5:40  I nećete da dođete k meni da imate život.
5:41  Ja ne primam slave od ljudi.
5:42  Nego vas poznajem da ljubavi Božije nemate u sebi.
5:43  Ja dođoh u ime Oca svog i ne primate me; ako drugi dođe u ime svoje, njega ćete primiti.
5:44  Kako vi možete verovati kad primate slavu jedan od drugog, a slave koja je od jedinog Boga ne tražite?
5:45  Ne mislite da ću vas tužiti Ocu; ima koji vas tuži, Mojsije, u koga se vi uzdate.
5:46  Jer da ste verovali Mojsiju tako biste verovali i meni; jer on pisa za mene.
5:47  A kad njegovim pismima ne verujete kako ćete verovati mojim rečima?

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije