Jovan Glava 06

El. pošta Štampa PDF

Potom otide Isus preko mora galilejskog kod Tiverijade.
6:2  I za Njim iđaše mnoštvo naroda, jer viđahu čudesa Njegova koja činjaše na bolesnicima.
6:3  A Isus iziđe na goru, i onde seđaše sa učenicima svojim.
6:4  A beše blizu pasha, praznik jevrejski.
6:5  Podignuvši, dakle, Isus oči, i videvši da mnoštvo naroda ide k Njemu, reče Filipu: Gde ćemo kupiti hleba da ovi jedu?
6:6  A ovo govoraše kušajući ga, jer sam znaše šta će činiti.
6:7  Odgovori Mu Filip: Dvesta groša hleba nije dosta da svakom od njih po malo dopadne.
6:8  Reče Mu jedan od učenika Njegovih, Andrija, brat Simona Petra:
6:9  Ovde ima jedno momče koje ima pet hlebova ječmenih i dve ribe; ali šta je to na toliki svet!
6:10  A Isus reče: Posadite ljude. A beše trave mnogo na onome mestu. Posadi se dakle ljudi na broj oko pet hiljada.
6:11  A Isus uzevši one hlebove, i davši hvalu, dade učenicima, a učenici onima koji behu posađeni; tako i od riba koliko hteše.
6:12  I kad se nasitiše, reče učenicima svojim: Skupite komade što pretekoše da ništa ne propadne.
6:13  I skupiše, i napuniše dvanaest kotarica komada od pet hlebova ječmenih što preteče iza onih što su jeli.
6:14  A ljudi videvši čudo koje učini Isus govorahu: Ovo je zaista onaj prorok koji treba da dođe na svet.
6:15  A kad razume Isus da hoće da dođu da Ga uhvate i da Ga učine carem, otide opet u goru sam.
6:16  A kad bi uveče siđoše učenici Njegovi na more,
6:17  I uđoše u lađu, i pođoše preko mora u Kapernaum. I već se beše smrklo, a Isus ne beše došao k njima.
6:18  A more se podizaše od velikog vetra.
6:19  Vozivši, pak, oko dvadeset i pet ili trideset potrkališta ugledaše Isusa gde ide po moru i beše došao blizu do lađe, i uplašiše se.
6:20  A On im reče: Ja sam; ne bojte se.
6:21  Onda Ga s radošću uzeše u lađu; i odmah lađa bi na zemlji u koju iđahu.
6:22  Sutradan, pak, narod koji stajaše preko mora kad vide da lađe druge ne beše onde osim one jedne što u nju uđoše učenici Njegovi, i da ne uđe Isus s učenicima svojim u lađu nego sami učenici Njegovi otidoše,
6:23  A druge lađe iz Tiverijade dođoše blizu onog mesta gde jedoše hleb kad Gospod dade hvalu,
6:24  Kad vide narod da Isusa ne beše onde ni učenika Njegovih, uđoše i oni u lađe, i dođoše u Kapernaum da traže Isusa.
6:25  I našavši Ga preko mora rekoše Mu: Ravi! Kad si došao ovamo?
6:26  Isus im odgovori i reče: Zaista, zaista vam kažem: ne tražite me što čudesa videste, nego što jedoste hleba i nasitiste se.
6:27  Starajte se ne za jelo koje prolazi, nego za jelo koje ostaje za večni život, koje će vam dati Sin čovečiji, jer ovog potvrdi Otac Bog.
6:28  A oni Mu rekoše: Šta ćemo činiti da radimo dela Božija?
6:29  Odgovori Isus i reče im: Ovo je delo Božije da verujete onog koga On posla.
6:30  A oni Mu rekoše: Kakav dakle ti pokazuješ znak da vidimo i da verujemo? Šta radiš ti?
6:31  Očevi naši jedoše manu u pustinji, kao što je napisano: Hleb s neba dade im da jedu.
6:32  Tada im reče Isus: Zaista, zaista vam kažem: Mojsije ne dade vama hleb s neba, nego vam Otac moj daje hleb istiniti s neba;
6:33  Jer je hleb Božiji onaj koji silazi s neba i daje život svetu.
6:34  Tada Mu rekoše: Gospode! Daj nam svagda taj hleb.
6:35  A Isus im reče: Ja sam hleb života: Koji meni dolazi neće ogladneti, i koji mene veruje neće nikad ožedneti.
6:36  Nego vam kazah da me i videste i ne verujete.
6:37  Sve što meni daje Otac k meni će doći; i koji dolazi k meni neću ga isterati napolje.
6:38  Jer siđoh s neba ne da činim volju svoju, nego volju Oca koji me posla.
6:39  A ovo je volja Oca koji me posla da od onog što mi dade ništa ne izgubim, nego da ga vaskrsnem u poslednji dan.
6:40  A ovo je volja Onog koji me posla da svaki koji vidi Sina i veruje Ga ima život večni; i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan.
6:41  Tada vikahu Jevreji na Njega što reče: Ja sam hleb koji siđe s neba.
6:42  I govorahu: Nije li ovo Isus, sin Josifov, kome mi znamo oca i mater? Kako dakle on govori: Ja siđoh s neba?
6:43  Onda Isus odgovori i reče im: Ne vičite među sobom.
6:44  Niko ne može doći k meni ako ga ne dovuče Otac koji me posla; i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan.
6:45  U prorocima stoji napisano: i biće svi naučeni od Boga. Svaki koji čuje od Oca i nauči, doći će k meni.
6:46  Ne da je ko video Oca osim Onog koji je od Boga: On vide Oca.
6:47  Zaista, zaista vam kažem: koji veruje mene ima život večni.
6:48  Ja sam Hleb života.
6:49  Očevi vaši jedoše manu u pustinji, i pomreše.
6:50  Ovo je hleb koji silazi s neba: da koji od Njega jede ne umre.
6:51  Ja sam hleb živi koji siđe s neba; koji jede od ovog hleba živeće vavek; i hleb koji ću ja dati telo je moje, koje ću dati za život sveta.
6:52  A Jevreji se prepirahu među sobom govoreći: Kako može ovaj dati nama telo svoje da jedemo?
6:53  A Isus im reče: Zaista, zaista vam kažem: ako ne jedete telo Sina čovečijeg i ne pijete krv Njegovu, nećete imati života u sebi.
6:54  Koji jede moje telo i pije moju krv ima život večni, i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan:
6:55  Jer je telo moje pravo jelo i krv moja pravo piće.
6:56  Koji jede moje telo i pije moju krv stoji u meni i ja u njemu.
6:57  Kao što me posla živi Otac, i ja živim Oca radi; i koji jede mene i on će živeti mene radi.
6:58  Ovo je hleb koji siđe s neba: ne kao što vaši očevi jedoše manu, i pomreše; koji jede hleb ovaj živeće vavek.
6:59  Ovo reče u zbornici kad učaše u Kapernaumu.
6:60  Tada mnogi od učenika Njegovih koji slušahu rekoše: Ovo je tvrda beseda! Ko je može slušati?
6:61  A Isus znajući u sebi da učenici Njegovi viču na to, reče im: Zar vas ovo sablažnjava?
6:62  A kad vidite Sina čovečijeg da odlazi gore gde je pre bio?
6:63  Duh je ono što oživljava; telo ne pomaže ništa. Reči koje vam ja rekoh duh su i život su.
6:64  Ali imaju neki među vama koji ne veruju. Jer znaše Isus od početka koji su što ne veruju, i ko će Ga izdati.
6:65  I reče: Zato vam rekoh da niko ne može doći k meni ako mu ne bude dano od Oca mog.
6:66  Od tada mnogi od učenika Njegovih otidoše natrag, i više ne iđahu s Njim.
6:67  A Isus reče dvanaestorici: Da nećete i vi otići?
6:68  Tada Mu odgovori Simon Petar: Gospode! Kome ćemo ići? Ti imaš reči večnog života.
6:69  I mi verovasmo i poznasmo da si Ti Hristos, Sin Boga Živoga.
6:70  Isus im odgovori: Ne izabrah li ja vas dvanaestoricu, i jedan je od vas đavo?
6:71  A govoraše za Judu Simonova Iskariota, jer Ga on htede izdati, i beše jedan od dvanaestorice.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije