Jovan Glava 07

El. pošta Štampa PDF

I potom hođaše Isus po Galileji; jer po Judeji ne htede da hodi, jer gledahu Jevreji da Ga ubiju.
7:2  Beše pak blizu praznik jevrejski, građenje senica.
7:3  Tada Mu rekoše braća Njegova: Iziđi odavde i idi u Judeju, da i učenici Tvoji vide dela koja činiš;
7:4  Jer niko ne čini šta tajno, a sam traži da je poznat. Ako to činiš javi sebe svetu.
7:5  Jer ni braća Njegova ne verovahu Ga.
7:6  Tada im reče Isus: Vreme moje još nije došlo, a vreme je vaše svagda gotovo.
7:7  Ne može svet mrzeti na vas: a na mene mrzi, jer ja svedočim za nj da su dela njegova zla.
7:8  Vi iziđite na praznik ovaj: ja još neću izići na praznik ovaj, jer se moje vreme još nije navršilo.
7:9  Rekavši im ovo osta u Galileji.
7:10  A kad iziđoše braća Njegova na praznik, tada i sam iziđe, ne javno nego kao tajno.
7:11  A Jevreji Ga tražahu na praznik i govorahu: Gde je on?
7:12  I behu za Nj mnoge raspre u narodu: jedni govorahu da je dobar, a drugi: Nije, nego vara narod.
7:13  Ali niko ne govoraše javno za Nj od straha jevrejskog.
7:14  Ali odmah u polovini praznika iziđe Isus u crkvu i učaše.
7:15  I divljahu se Jevreji govoreći: Kako ovaj zna knjige, a nije se učio?
7:16  Tada im odgovori Isus i reče: Moja nauka nije moja, nego Onog koji me je poslao.
7:17  Ko hoće Njegovu volju tvoriti, razumeće je li ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim.
7:18  Koji govori sam od sebe, slavu svoju traži; a ko traži slavu onog koji ga je poslao, on je istinit i u njemu nema nepravde.
7:19  Ne dade li Mojsije vama zakon i niko od vas ne živi po zakonu? Zašto tražite da me ubijete?
7:20  Odgovori narod i reče: Je li đavo u tebi? Ko traži da te ubije?
7:21  Odgovori Isus i reče im: Jedno delo učinih i svi se divite tome.
7:22  Mojsije vam dade da se obrezujete (ne kao da je od Mojsija nego od otaca); i u subotu obrezujete čoveka.
7:23  Ako se čovek u subotu obrezuje da se ne pokvari zakon Mojsijev, srdite li se na mene što svega čoveka iscelih u subotu?
7:24  Ne gledajte ko je ko kad sudite, nego pravedan sud sudite.
7:25  Tada govorahu neki od Jerusalimljana: Nije li to onaj kog traže da ubiju?
7:26  I gle, kako govori slobodno i ništa mu ne vele: Da ne doznaše naši knezovi da je on zaista Hristos?
7:27  Ali ovog znamo otkuda je; a Hristos kad dođe, niko neće znati otkuda je.
7:28  Tada Isus povika u crkvi učeći i reče: i mene poznajete i znate otkuda sam; i sam od sebe ne dođoh, nego ima Istiniti koji me posla, kog vi ne znate.
7:29  Ja Ga znam, jer sam od Njega i On me posla.
7:30  Tada gledahu da Ga uhvate; i niko ne metnu na Nj ruke, jer još ne beše došao čas Njegov.
7:31  A od naroda mnogi Ga verovaše, i govorahu: Kad dođe Hristos eda li će više čudesa činiti nego Ovaj što čini?
7:32  Čuše fariseji od naroda takav govor za Njega, i poslaše fariseji i glavari sveštenički sluge da Ga uhvate.
7:33  Tada reče Isus: Još sam malo vremena s vama, pa idem k Onome koji me posla.
7:34  Tražićete me i nećete me naći; i gde sam ja vi ne možete doći.
7:35  A Jevreji rekoše među sobom: Kuda će ovaj ići da ga mi ne nađemo? Neće li ići među rastrkane Grke, i Grke učiti?
7:36  Šta znači ova reč što reče: Tražićete me i nećete me naći; i gde sam ja vi ne možete doći?
7:37  A u poslednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše govoreći: Ko je žedan neka dođe k meni i pije.
7:38  Koji me veruje, kao što pismo reče, iz njegova tela poteći će reke žive vode.
7:39  A ovo reče za Duha kog posle primiše oni koji veruju u ime Njegovo: jer Duh Sveti još ne beše na njima, jer Isus još ne beše proslavljen.
7:40  A mnogi od naroda čuvši ove reči govorahu: Ovo je zaista prorok.
7:41  Drugi govorahu: Ovo je Hristos. A jedni govorahu: Zar će Hristos iz Galileje doći?
7:42  Ne kaza li pismo da će Hristos doći od semena Davidovog, i iz sela Vitlejema odakle beše David?
7:43  Tako raspra postade u narodu Njega radi.
7:44  A neki od njih hteše da Ga uhvate; ali niko ne metnu ruku na Nj.
7:45  Dođoše pak sluge ka glavarima svešteničkim i farisejima; i oni im rekoše: Zašto ga ne dovedoste?
7:46  A sluge odgovoriše: Nikad čovek nije tako govorio kao ovaj čovek.
7:47  Tada im odgovoriše fariseji: Zar se i vi prevariste?
7:48  Verova li ga ko od knezova ili od fariseja?
7:49  Nego narod ovaj, koji ne zna zakona, proklet je.
7:50  Reče im Nikodim što dolazi k Njemu noću, koji beše jedan od njih:
7:51  Eda li zakon naš sudi čoveku dokle ga najpre ne sasluša i dozna šta čini?
7:52  Odgovoriše mu i rekoše: Nisi li i ti iz Galileje? Razgledaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi.
7:53  I otidoše svaki svojoj kući.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije