Jovan Glava 08

El. pošta Štampa PDF

A Isus otide na goru maslinsku.
8:2  A ujutru opet dođe u crkvu, i sav narod iđaše k Njemu; i sedavši učaše ih.
8:3  A književnici i fariseji dovedoše k Njemu ženu uhvaćenu u preljubi, i postavivši je na sredu
8:4  Rekoše Mu: Učitelju! Ova je žena uhvaćena sad u preljubi;
8:5  A Mojsije nam u zakonu zapovedi da takve kamenjem ubijamo; a ti šta veliš?
8:6  Ovo, pak, rekoše kušajući Ga da bi Ga imali za šta okriviti. A Isus saže se dole i pisaše prstom po zemlji (ne gledajući na njih).
8:7  A kad Ga jednako pitahu, ispravi se i reče im: Koji je među vama bez greha neka najpre baci kamen na nju.
8:8  Pa se opet saže dole i pisaše po zemlji.
8:9  A kad oni to čuše, i pokarani budući od svoje savesti izlažahu jedan za drugim počevši od starešina do poslednjih; i osta Isus sam i žena stojeći na sredi.
8:10  A kad se Isus ispravi, i ne videvši ni jednog do samu ženu, reče joj: Ženo! Gde su oni što te tužahu? Nijedan te ne osudi?
8:11  A ona reče: Nijedan, Gospode! A Isus joj reče: Ni ja te ne osuđujem, idi, i odsele više ne greši.
8:12  Isus im, pak, opet reče: Ja sam videlo svetu: ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati videlo života.
8:13  Tada Mu rekoše fariseji: Ti sam za sebe svedočiš: svedočanstvo tvoje nije istinito.
8:14  Isus odgovori i reče im: Ako ja svedočim sam za sebe istinito je svedočanstvo moje: jer znam otkuda dođoh i kuda idem; a vi ne znate otkuda dolazim i kuda idem.
8:15  Vi sudite po telu, ja ne sudim nikome.
8:16  I ako sudim ja, sud je moj prav: jer nisam sam, nego ja i Otac koji me posla.
8:17  A i u zakonu vašem stoji napisano da je svedočanstvo dvojice ljudi istinito.
8:18  Ja sam koji svedočim sam za sebe, i svedoči za mene Otac koji me posla.
8:19  Tada Mu govorahu: Gde je otac tvoj? Isus odgovori: Ni mene znate ni Oca mog; kad biste znali mene, znali biste i Oca mog.
8:20  Ove reči reče Isus kod hazne Božije kad učaše u crkvi; i niko Ga ne uhvati, jer još ne beše došao čas Njegov.
8:21  A Isus im opet reče: Ja idem, i tražićete me; i pomrećete u svom grehu; kud ja idem vi ne možete doći.
8:22  Tada rekoše Jevreji: Da se neće sam ubiti, što govori: Kud ja idem vi ne možete doći?
8:23  I reče im: Vi ste od nižih, ja sam od viših; vi ste od ovog sveta, ja nisam od ovog sveta.
8:24  Tako vam kazah da ćete pomreti u gresima svojim; jer ako ne uzverujete da sam ja, pomrećete u gresima svojim.
8:25  Tada Mu govorahu: Ko si ti? I reče im Isus: Početak, kako vam i kažem.
8:26  Mnogo imam za vas govoriti i suditi; ali Onaj koji me posla istinit je, i ja ono govorim svetu što čuh od Njega.
8:27  Ne razumeše, dakle, da im govoraše za Oca.
8:28  A Isus im reče: Kad podignete Sina čovečijeg, onda ćete doznati da sam ja, i da ništa sam od sebe ne činim; nego kako me nauči Otac moj onako govorim.
8:29  I Onaj koji me posla sa mnom je. Ne ostavi Otac mene samog; jer ja svagda činim šta je Njemu ugodno.
8:30  Kad ovo govoraše, mnogi Ga verovaše.
8:31  Tada Isus govoraše onim Jevrejima koji Mu verovaše: Ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti učenici moji,
8:32  I poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti.
8:33  Odgovoriše i rekoše Mu: Mi smo seme Avraamovo, i nikome nismo robovali nikad; kako ti govoriš da ćemo se izbaviti?
8:34  Isus im odgovori: Zaista, zaista vam kažem da je svaki koji čini greh rob grehu.
8:35  A rob ne ostaje u kući vavek, sin ostaje vavek.
8:36  Ako vas, dakle, Sin izbavi, zaista ćete biti izbavljeni.
8:37  Znam da ste seme Avraamovo; ali gledate da me ubijete, jer moja beseda ne može u vas da stane.
8:38  Ja govorim šta videh od Oca svog; i vi tako činite šta videste od oca svog.
8:39  Odgovoriše i rekoše Mu: Otac je naš Avraam. Isus im reče: Kad biste vi bili deca Avraamova, činili biste dela Avraamova.
8:40  A sad gledate mene da ubijete, čoveka koji vam istinu kazah koju čuh od Boga: Tako Avraam nije činio.
8:41  Vi činite dela oca svog. Tada Mu rekoše: Mi nismo rođeni od kurvarstva: jednog Oca imamo, Boga.
8:42  A Isus im reče: Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene; jer ja od Boga iziđoh i dođoh; jer ne dođoh sam od sebe, nego me On posla.
8:43  Zašto ne razumete govora mog? Jer ne možete reči mojih da slušate.
8:44  Vaš je otac đavo; i slasti oca svog hoćete da činite: on je krvnik ljudski od početka, i ne stoji na istini; jer nema istine u njemu; kad govori laž, svoje govori: jer je laža i otac laži.
8:45  A meni ne verujete, jer ja istinu govorim.
8:46  Koji me od vas kori za greh? Ako li istinu govorim, zašto mi vi ne verujete?
8:47  Ko je od Boga reči Božije sluša; zato vi ne slušate, jer niste od Boga.
8:48  Tada odgovoriše Jevreji i rekoše Mu: Ne govorimo li mi pravo da si ti Samarjanin, i da je đavo u tebi.
8:49  Isus odgovori: U meni đavola nema, nego poštujem Oca svog; a vi mene sramotite.
8:50  A ja ne tražim slave svoje; ima koji traži i sudi.
8:51  Zaista, zaista vam kažem: ko održi reč moju neće videti smrti doveka.
8:52  Tada Mu rekoše Jevreji: Sad videsmo da je đavo u tebi: Avraam umre i proroci, a ti govoriš: Ko održi reč moju neće okusiti smrti doveka.
8:53  Eda li si ti veći od oca našeg Avraama, koji umre? I proroci pomreše: ko se ti sam gradiš?
8:54  Isus odgovori: Ako se ja sam slavim, slava je moja ništa: Otac je moj koji me slavi, za kog vi govorite da je vaš Bog.
8:55  I ne poznajete Ga, a ja Ga znam; i ako kažem da Ga ne znam biću laža kao vi. Nego Ga znam, i reč Njegovu držim.
8:56  Avraam, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj; i vide, i obradova se.
8:57  Tada Mu rekoše Jevreji: Još ti nema pedeset godina, i Avraama li si video?
8:58  A Isus im reče: Zaista, zaista vam kažem: Ja sam pre nego se Avraam rodio.
8:59  Tada uzeše kamenje da bace na Nj; a Isus se sakri, i izađe iz crkve prošavši između njih i otide tako.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije