Jovan Glava 15

El. pošta Štampa PDF

Ja sam pravi čokot, i Otac je moj vinogradar;
15:2  Svaku lozu na meni koja ne rađa roda odseći će je; i svaku koja rađa rod očistiće je da više roda rodi.
15:3  Vi ste već očišćeni rečju koju vam govorih.
15:4  Budite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe, ako ne bude na čokotu, tako i vi ako na meni ne budete.
15:5  Ja sam čokot a vi loze; i koji bude u meni i ja u njemu on će roditi mnogi rod; jer bez mene ne možete činiti ništa.
15:6  Ko u meni ne ostane izbaciće se napolje kao loza, i osušiće se, i skupiće je, i u oganj baciti, i spaliti.
15:7  Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.
15:8  Tim će se Otac moj proslaviti, da rod mnogi rodite; i bićete moji učenici.
15:9  Kao što Otac ima ljubav k meni, i ja imam ljubav k vama; budite u ljubavi mojoj.
15:10  Ako zapovesti moje uzdržite ostaćete u ljubavi mojoj, kao što ja održah zapovesti Oca svog i ostajem u ljubavi Njegovoj.
15:11  Ovo vam kazah, da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni.
15:12  Ovo je zapovest moja da imate ljubav među sobom, kao što ja imadoh ljubav k vama.
15:13  Od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje.
15:14  Vi ste prijatelji moji ako tvorite šta vam ja zapovedam.
15:15  Više vas ne nazivam slugama; jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov; nego vas nazvah prijateljima; jer vam sve kazah što čuh od Oca svog.
15:16  Vi mene ne izabraste, nego ja vas izabrah, i postavih vas da vi idete i rod rodite; i da vaš rod ostane, da šta god zaištete u Oca u ime moje da vam da.
15:17  Ovo vam zapovedam da imate ljubav među sobom.
15:18  Ako svet na vas uzmrzi, znajte da na mene omrznu pre vas.
15:19  Kad biste bili od sveta, onda bi svet svoje ljubio; a kako niste od sveta, nego vas ja od sveta izbrah, zato mrzi na vas svet.
15:20  Opominjite se reči koju vam ja rekoh: nije sluga veći od gospodara svog. Ako mene izgnaše, i vas će izgnati; ako moju reč održaše, i vašu će održati.
15:21  Ali sve će vam ovo činiti za ime moje, jer ne poznaju Onog koji me posla.
15:22  Da nisam bio došao i govorio im ne bi greha imali; a sad izgovora neće imati za greh svoj.
15:23  Koji mrzi na mene i na Oca mog mrzi.
15:24  Da nisam bio i dela tvorio među njima kojih niko drugi ne tvori, ne bi greha imali; a sad i videše, i omrznuše na mene i na Oca mog.
15:25  Ali da se zbude reč napisana u zakonu njihovom: Omrznuše na me nizašta.
15:26  A kad dođe utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, On će svedočiti za mene.
15:27  A i vi ćete svedočiti, jer ste od početka sa mnom.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije