Jovan Glava 19

El. pošta Štampa PDF

Tada, dakle, Pilat uze Isusa i šiba Ga.
19:2  I vojnici spletavši venac od trnja metnuše Mu na glavu, i obukoše Mu skerletnu haljinu,
19:3  I govorahu: Zdravo, care judejski! I bijahu Ga po obrazima.
19:4  Onda Pilat iziđe opet napolje, i reče im: Evo ga izvodim k vama napolje, da vidite da na njemu ne nalazim nikakvu krivicu.
19:5  A Isus izađe napolje pod vence od trnja i u skerletnoj haljini. I reče im Pilat; evo čoveka!
19:6  A kad Ga videše glavari sveštenički i momci, povikaše govoreći: Raspni ga, raspni. Pilat im reče: Uzmite ga vi i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivice.
19:7  Odgovoriše mu Jevreji: Mi imamo zakon i po zakonu našem valja da umre, jer načini sebe sinom Božijim.
19:8  Kad, dakle, Pilat ču ovu reč, poboja se većma.
19:9  I opet uđe u sudnicu, i reče Isusu: Odakle si ti? A Isus mu ne dade odgovora.
19:10  A Pilat Mu reče: Zar meni ne govoriš? Ne znaš li da imam vlast raspeti te, i vlast imam pustiti te?
19:11  Isus odgovori: Ne bi imao vlasti nikakve nada mnom kad ti ne bi bilo dano odozgo; zato onaj ima veći greh koji me predade tebi.
19:12  Od tada gledaše Pilat da Ga pusti. Ali Jevreji vikahu govoreći: Ako ovog pustiš nisi prijatelj ćesaru. Svaki koji sebe carem gradi protivi se ćesaru.
19:13  Pilat, dakle, čuvši ovu reč izvede Isusa napolje, i sede na sudijsku stolicu na mestu koje se zove Kaldrma a jevrejski Gavata.
19:14  A beše petak uoči pashe oko šestog sahata; i Pilat reče Jevrejima: Evo, car vaš.
19:15  A oni vikahu: Uzmi, uzmi, raspni ga. Pilat im reče: Zar cara vašeg da razapnem? Odgovoriše glavari sveštenički: Mi nemamo cara osim ćesara.
19:16  Tada im Ga dakle predade da se razapne. A oni uzeše Isusa i odvedoše.
19:17  I noseći krst svoj iziđe na mesto koje se zove Kosturnica a jevrejski Golgota.
19:18  Onde Ga razapeše, i s Njim drugu dvojicu s jedne i s druge strane, a Isusa u sredi.
19:19  Pilat, pak, napisa i natpis i metnu na krst; i beše napisano: Isus Nazarećanin, car judejski.
19:20  I onaj natpis čitaše mnogi od Jevreja; jer mesto beše blizu grada gde razapeše Isusa; i beše napisano jevrejski, grčki, latinski.
19:21  A jevrejski glavari sveštenički govorahu Pilatu: Ne piši: Car judejski, nego da sam reče: Ja sam car judejski.
19:22  Pilat odgovori: Šta pisah pisah.
19:23  A vojnici kad razapeše Isusa uzeše Njegove haljine i načiniše četiri dela, svakom vojniku po deo, i dolamu; a dolama ne beše šivena nego izatkana sva s vrha do dna.
19:24  Onda rekoše među sobom: Da je ne deremo, nego da bacamo kocke za nju kome će dopasti. Da se zbude pismo koje govori: Razdeliše haljine moje među sobom, a za dolamu moju baciše kocke. Vojnici, dakle, tako učiniše.
19:25  A stajahu kod krsta Isusovog mati Njegova, i sestra matere Njegove Marija Kleopova, i Marija Magdalina.
19:26  A Isus videvši mater i učenika koga ljubljaše gde stoji reče materi svojoj: Ženo! Eto ti sina!
19:27  Potom reče učeniku: Eto ti matere! I od onog časa uze je učenik k sebi.
19:28  Potom, znajući Isus da se već sve svrši, da se zbude pismo reče: Žedan sam.
19:29  Onde stajaše sud pun octa; i oni napuniše sunđer octa, i nataknuvši na trsku, prinesoše k ustima Njegovim.
19:30  A kad primi Isus ocat reče: Svrši se. I priklonivši glavu predade duh.
19:31  A budući da beše petak, pa da ne bi tela ostala na krstu u subotu (jer beše veliki dan ona subota), Jevreji moliše Pilata da im prebiju noge, pa da ih skinu.
19:32  Onda dođoše vojnici, i prvom dakle prebiše noge, i drugom raspetome s Njim.
19:33  A došavši na Isusa, kad Ga videše da je već umro, ne prebiše Mu noge;
19:34  Nego jedan od vojnika probode Mu rebra kopljem; i odmah iziđe krv i voda.
19:35  I onaj što vide posvedoči, i svedočanstvo je Njegovo istinito; i on zna da istinu govori da vi verujete.
19:36  Jer se ovo dogodi da se zbude pismo: Kost Njegova da se ne prelomi.
19:37  I opet drugo pismo govori: Pogledaće Onog koga probodoše.
19:38  A potom Josif iz Arimateje, koji beše učenik Isusov ali kradom od straha jevrejskog, moli Pilata da uzme telo Isusovo, i dopusti Pilat. Onda dođe i uze telo Isusovo.
19:39  A dođe i Nikodim, koji pre dolazi Isusu noću, i donese pomešane smirne i aloja oko sto litara.
19:40  I uzeše telo Isusovo, i obaviše Ga platnom s mirisima, kao što je običaj u Jevreja da ukopavaju.
19:41  A beše blizu onog mesta gde beše razapet, vrt, i u vrtu grob nov, u koji niko nikad ne beše metnut.
19:42  Onde, dakle, petka radi jevrejskog, jer beše blizu grob, metnuše Isusa.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije