Dela Glava 03

El. pošta Štampa PDF

A Petar i Jovan iđahu zajedno gore u crkvu na molitvu u deveti sat.
3:2  I beše jedan čovek hrom od utrobe matere svoje, kog nošahu i svaki dan metahu pred vrata crkvena koja se zovu Krasna da prosi milostinju od ljudi koji ulaze u crkvu;
3:3  Koji videvši Petra i Jovana da hoće da uđu u crkvu prošaše milostinju.
3:4  A Petar pogledavši na nj s Jovanom, reče: Pogledaj na nas.
3:5  A on gledaše u njih misleći da će mu oni šta dati.
3:6  A Petar reče: Srebra i zlata nema u mene, nego šta imam ovo ti dajem: u ime Isusa Hrista Nazarećanina ustani i hodi.
3:7  I uze ga za desnicu i podiže. I odmah se utvrdiše njegova stopala i gležnji.
3:8  I skočivši ustade, i hođaše, i uđe s njima u crkvu idući i skačući i hvaleći Boga.
3:9  I videše ga svi ljudi gde ide i hvali Boga.
3:10  A znahu ga da onaj beše što milostinje radi seđaše kod Krasnih vrata crkvenih, i napuniše se čuda i straha za to što bi od njega.
3:11  A kad se isceljeni hromi držaše Petra i Jovana, navališe k njima svi ljudi u trem, koji se zvaše Solomunov, i čuđahu se.
3:12  A kad vide Petar, odgovaraše ljudima: Ljudi Izrailjci! Što se čudite ovome? Ili šta gledate na nas, kao da smo svojom silom ili pobožnošću učinili da on ide?
3:13  Bog Avraamov i Isakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi Sina svog Isusa, kog vi predadoste i odrekoste Ga se pred licem Pilatovim kad on sudi da Ga pusti.
3:14  A vi Sveca i Pravednika odrekoste se, i isprosiste čoveka krvnika da vam pokloni;
3:15  A Načelnika života ubiste, koga Bog vaskrse iz mrtvih, čemu smo mi svedoci.
3:16  I za veru imena Njegovog, ovoga kog vidite i poznajete, utvrdi ime Njegovo; i vera koja je kroza Nj dade mu celo zdravlje ovo pred svima vama.
3:17  I sad, braćo, znam da iz neznanja ono učiniste, kao i knezovi vaši.
3:18  A Bog kako unapred javi ustima svih proroka svojih da će Hristos postradati, izvrši tako.
3:19  Pokajte se dakle, i obratite se da se očistite od greha svojih, da dođu vremena odmaranja od lica Gospodnjeg,
3:20  I da pošalje unapred narečenog vam Hrista Isusa,
3:21  Kog valja dakle nebo da primi do onog vremena kad se sve popravi, što Bog govori ustima svih svetih proroka svojih od postanja sveta.
3:22  Mojsije dakle očevima našim reče: Gospod Bog vaš podignuće vam proroka iz vaše braće, kao mene; njega poslušajte u svemu što vam kaže.
3:23  I biće da će se svaka duša koja ne posluša tog proroka istrebiti iz naroda.
3:24  A i svi proroci od Samuila i potom koliko ih god govori, i za ove dane javljaše.
3:25  Vi ste sinovi proroka i zaveta koji učini Bog s očevima vašim govoreći Avraamu: i u semenu tvom blagosloviće se svi narodi na zemlji.
3:26  Vama najpre Bog podiže Sina svog Isusa, i posla Ga da vas blagosilja da se svaki od vas obrati od pakosti svojih.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije