Dela Glava 05

El. pošta Štampa PDF

A jedan čovek, po imenu Ananija, sa ženom svojom Sapfirom prodade njivu,
5:2  I sakri od novaca sa znanjem i žene svoje, i donesavši jedan deo metnu apostolima pred noge.
5:3  A Petar reče: Ananija! Zašto napuni sotona srce tvoje da slažeš Duhu Svetome i sakriješ od novaca što uze za njivu?
5:4  Kad je bila u tebe ne beše li tvoja? I kad je prodade ne beše li u tvojoj vlasti? Zašto si dakle takvu stvar metnuo u srce svoje? Ljudima nisi slagao nego Bogu.
5:5  A kad ču Ananija reči ove pade i izdahnu; i uđe veliki strah u sve koji slušahu ovo.
5:6  A momci ušavši uzeše ga i iznesoše te zakopaše.
5:7  A kad prođe oko tri sata, uđe i žena njegova ne znajući šta je bilo.
5:8  A Petar joj odgovori: Kaži mi jeste li za toliko dali njivu? A ona reče: Da, za toliko.
5:9  A Petar joj reče: Zašto se dogovoriste da iskušate Duha Gospodnjeg? Gle noge onih koji tvog muža zakopaše pred vratima su, i izneće te.
5:10  I odmah padnu pred nogama njegovim i izdahnu. A momci ušavši nađoše je mrtvu i iznesoše je i zakopaše kod muža njena.
5:11  I uđe veliki strah u svu crkvu i u sve koji čuše ovo.
5:12  A rukama apostolskim učiniše se mnogi znaci i čudesa među ljudima; i behu svi jednodušno u tremu Solomunovom.
5:13  A od ostalih niko ne smejaše pristupiti njima; nego ih hvaljaše narod.
5:14  A sve više pristajahu oni koji verovahu Gospoda, mnoštvo ljudi i žena,
5:15  Tako da i po ulicama iznošahu bolesnike i metahu na posteljama i na nosilima, da bi kad prođe Petar barem senka njegova osenila koga od njih.
5:16  A dolažahu mnogi i iz okolnih gradova u Jerusalim, i donošahu bolesnike i koje mučahu nečisti duhovi; i svi ozdravljahu.
5:17  Ali ustade poglavar sveštenički i svi koji behu s njim, od jeresi sadukejske, i napuniše se zavisti,
5:18  I digoše ruke svoje na apostole, i metnuše ih u opšti zatvor.
5:19  A anđeo Gospodnji otvori noću vrata tamnička, i izvedavši ih reče:
5:20  Idite i stanite u crkvi te govorite narodu sve reči ovog života.
5:21  A kad oni čuše, uđoše ujutru u crkvu, i učahu. A kad dođe poglavar sveštenički i koji behu s njim, sazvaše sabor i sve starešine od sinova Izrailjevih, i poslaše u tamnicu da ih dovedu.
5:22  A kad sluge otidoše, ne nađoše ih u tamnici; onda se vratiše i javiše im
5:23  Govoreći: Tamnicu nađosmo zaključanu sa svakom tvrđom i čuvare gde stoje pred vratima; ali kad otvorismo, unutra nijednog ne nađosmo.
5:24  A kad čuše ove reči poglavar sveštenički i vojvoda crkveni i ostali glavari sveštenički, ne mogahu im se načuditi šta bi to sad bilo.
5:25  A neko dođe i javi im govoreći: Eno oni ljudi što ih baciste u tamnicu, stoje u crkvi i uče narod.
5:26  Tada otide vojvoda s momcima i dovede ih ne na silu: jer se bojahu naroda da ih ne pobije kamenjem.
5:27  A kad ih dovedoše, postaviše ih pred sabor, i zapita ih poglavar sveštenički govoreći:
5:28  Ne zapretismo li vam oštro da ne učite u ovo ime? I gle, napuniste Jerusalim svojom naukom, i hoćete da bacite na nas krv ovog čoveka.
5:29  A Petar i apostoli odgovarajuću rekoše: Većma se treba Bogu pokoravati negoli ljudima.
5:30  Bog otaca naših podiže Isusa, kog vi ubiste obesivši na drvo.
5:31  Ovog Bog desnicom svojom uzvisi za poglavara i spasa, da da Izrailju pokajanje i oproštenje greha.
5:32  I mi smo Njegovi svedoci ovih reči i Duh Sveti kog Bog dade onima koji se Njemu pokoravaju.
5:33  A kad oni čuše vrlo se rasrdiše, i mišljahu da ih pobiju.
5:34  Ali onda ustade u skupštini jedan farisej po imenu Gamaliilo, zakonik, poštovan od svega naroda, i zapovedi da apostoli malo iziđu napolje,
5:35  Pa reče njima: Ljudi Izrailjci! Gledajte dobro za ove ljude šta ćete činiti;
5:36  Jer pre ovih dana usta Tevda, govoreći da je on nešto, za kojim pristade ljudi na broj oko četiri stotine; on bi ubijen, i svi koji ga slušahu raziđoše se i propadoše.
5:37  Potom usta Juda Galilejac, u dane prepisa, i odvuče dosta ljudi za sobom; i on pogibe, i svi koji ga slušahu razasuše se.
5:38  I sad vam kažem: prođite se ovih ljudi i ostavite ih; jer ako bude od ljudi ovaj savet ili ovo delo, pokvariće se.
5:39  Ako li je od Boga, ne možete ga pokvariti, da se kako ne nađete kao bogoborci.
5:40  Onda ga poslušaše, i dozvavši apostole izbiše ih, i zapretiše im da ne govore u ime Isusovo, i otpustiše ih.
5:41  A oni onda otidoše od sabora radujući se što se udostojiše primiti sramotu za ime Gospoda Isusa.
5:42  A svaki dan u crkvi i po kućama ne prestajahu učiti i propovedati jevanđelje o Isusu Hristu.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije