Dela Glava 13

El. pošta Štampa PDF

A u crkvi koja beše u Antiohiji behu neki proroci i učitelji, to jest: Varnava i Simeun koji se zvaše Nigar, i Lukije Kirinac, i Manail odgajeni s Irodom četvorovlasnikom, i Savle.
13:2  A kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh Sveti: Odvojte mi Varnavu i Savla na delo na koje ih pozvah.
13:3  Tada postivši i pomolivši se Bogu metnuše ruke na njih, i otpustiše ih.
13:4  Ovi dakle poslani od Duha Svetog siđoše u Seleukiju, i odande otploviše u Kipar.
13:5  I došavši u Salamin javiše reč Božju u zbornicama jevrejskim; a imahu i Jovana slugu.
13:6  A kad prođoše ostrvo tja do Pafa, nađoše nekakvog čoveka vračara, i lažnog proroka, Jevrejina, kome beše ime Varisus,
13:7  Koji beše s namesnikom Srđem Pavlom, čovekom razumnim. Ovaj dozvavši Varnavu i Savla zaiska da čuje reč Božju.
13:8  A Elima vračar (jer to znači ime njegovo) stade im se suprotiti, gledajući da odvrati namesnika od vere.
13:9  A Savle koji se zvaše i Pavle, pun Duha Svetog pogledavši na nj
13:10  Reče: O napunjeni svakog lukavstva i svake pakosti, sine đavolji! Neprijatelju svake pravde! Zar ne prestaješ kvariti prave puteve Gospodnje?
13:11  I sad eto ruke Gospodnje na te, i da budeš slep da ne vidiš sunce za neko vreme. I ujedanput napade na nj mrak i tama, i pipajući tražaše vođu.
13:12  Tada namesnik, kad vide šta bi, verova, diveći se nauci Gospodnjoj.
13:13  A kad se Pavle sa svojim društvom odveze iz Pafa, dođoše u Pergu pamfilijsku; a Jovan se odvoji od njih, i vrati se u Jerusalim.
13:14  A oni otišavši iz Perge dođoše u Antiohiju pisidijsku, i ušavši u zbornicu u dan subotni sedoše.
13:15  A po čitanju zakona i proroka poslaše starešine zborničke k njima govoreći: Ljudi braćo! Ako je u vama reč utehe za narod, govorite.
13:16  A Pavle ustavši i mahnuvši rukom reče: Ljudi Izrailjci i koji se Boga bojite! Čujte.
13:17  Bog naroda ovog izabra oce naše, i podiže narod kad behu došljaci u zemlji misirskoj, i rukom visokom izvede ih iz nje.
13:18  I do četrdeset godina prehrani ih u pustinji.
13:19  I zatrvši sedam naroda u zemlji hananskoj na kocke razdeli im zemlju njihovu.
13:20  I potom na četiri stotine i pedeset godina dade im sudije do Samuila proroka.
13:21  I od tada iskaše cara, i dade im Bog Saula, sina Kisovog, čoveka od kolena Venijaminovog, za četrdeset godina.
13:22  I uklonivši njega podiže im Davida za cara, kome i reče svedočeći: Nađoh Davida sina Jesejevog, čoveka po srcu mom, koji će ispuniti sve volje moje.
13:23  Od njegovog semena podiže Bog po obećanju Izrailju spasa Isusa;
13:24  Kad Jovan pred Njegovim dolaskom propoveda krštenje pokajanja svemu narodu Izrailjevom.
13:25  I kad svršivaše Jovan tečenje svoje, govoraše: Ko mislite da sam ja nisam ja; nego evo ide za mnom, kome ja nisam dostojan razrešiti remen na obući Njegovoj.
13:26  Ljudi braćo! Sinovi roda Avraamovog, i koji se među vama Boga boje! Vama se posla reč ovog spasenja.
13:27  Jer oni što žive u Jerusalimu, i knezovi njihovi, ne poznaše Ovog i glasove proročke koji se čitaju svake subote, osudivši Ga izvršiše.
13:28  I ne našavši nijedne krivice smrtne moliše Pilata da Ga pogubi.
13:29  I kad svršiše sve što je pisano za Njega, skinuše Ga s drveta i metnuše u grob.
13:30  A Bog vaskrse Ga iz mrtvih.
13:31  I pokaziva se mnogo dana onima što izlaziše s Njim iz Galileje u Jerusalim, koji su sad svedoci Njegovi pred narodom.
13:32  I mi vam javljamo obećanje koje bi očevima našim da je ovo Bog ispunio nama, deci njihovoj, podignuvši Isusa;
13:33  Kao što je napisano i u drugom psalmu: Ti si moj Sin, ja Te danas rodih.
13:34  A da Ga iz mrtvih vaskrse da se više ne vrati u truljenje ovako kaže: Daću vam svetinju Davidovu vernu.
13:35  Zato i na drugom mestu govori: Nećeš dati da Tvoj Svetac vidi truljenje.
13:36  Jer David posluživši rodu svom po volji Božjoj umre, i metnuše ga kod otaca njegovih, i vide truljenje.
13:37  A kog Bog podiže ne vide truljenje.
13:38  Tako da vam je na znanje, ljudi braćo! Da se kroza Nj vama propoveda oproštenje greha.
13:39  I od svega, od čega se ne mogoste opravdati u zakonu Mojsijevom, opravdaće se u Njemu svaki koji veruje.
13:40  Gledajte dakle da ne dođe na vas ono što je kazano u prorocima:
13:41  Vidite, nemarljivi! I čudite se, i nek vas nestane; jer ja činim delo u vaše dane, delo koje nećete verovati ako vam ko uskazuje.
13:42  A kad izlažahu iz zbornice jevrejske, moljahu neznabošci da im se ove reči u drugu subotu govore.
13:43  A kad se sabor raziđe, pođoše za Pavlom i za Varnavom mnogi od Jevreja i pobožnih došljaka; a oni govoreći im svetovahu ih da ostanu u blagodati Božjoj.
13:44  A u drugu subotu sabra se gotovo sav grad da čuju reči Božje.
13:45  A kad videše Jevreji narod, napuniše se zavisti, i govorahu protivno rečima Pavlovim nasuprot govoreći i huleći.
13:46  A Pavle i Varnava oslobodivši se rekoše: Vama je najpre trebalo da se govori reč Božja; ali kad je odbacujete, i sami se pokazujete da niste dostojni večnog života, evo se obrćemo k neznabošcima.
13:47  Jer nam tako zapovedi Gospod: Postavih te za videlo neznabošcima, da budeš spasenje do samog kraja zemlje.
13:48  A kad čuše neznabošci, radovahu se i slavljahu reč Božju, i verovahu koliko ih beše pripravljeno za život večni.
13:49  I reč se Božja raznošaše po svoj okolini.
13:50  Ali Jevreji podgovoriše pobožne i poštene žene i starešine gradske te podigoše gonjenje na Pavla i Varnavu, i isteraše ih iz svoje zemlje.
13:51  A oni otresavši na njih prah sa svojih nogu dođoše u Ikoniju.
13:52  A učenici punjahu se radosti i Duha Svetog.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije