Rim. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

Šta je dakle bolji Jevrejin od drugih ljudi? Ili šta pomaže obrezanje?
3:2  Mnogo svakojako; prvo što su im poverene reči Božije.
3:3  A što neki ne verovaše, šta je za to? Eda će njihovo neverstvo veru Božiju ukinuti?
3:4  Bože sačuvaj! Nego Bog neka bude istinit, a čovek svaki laža, kao što stoji napisano: Da se opravdaš u svojim rečima, i da pobediš kad ti stanu suditi.
3:5  Ako li nepravda naša Božiju pravdu podiže, šta ćemo reći? Eda li je Bog nepravedan kad se srdi? Po čoveku govorim:
3:6  Bože sačuvaj! Jer kako bi mogao Bog suditi svetu?
3:7  Jer ako istina Božija u mojoj laži veća postane na slavu Njegovu, zašto još i ja kao grešnik da budem osuđen?
3:8  Zašto, dakle (kao što viču na nas, i kao što kažu neki da mi govorimo) da ne činimo zla da dođe dobro? Njima će sud biti pravedan.
3:9  Šta dakle? Jesmo li bolji od njih? Nipošto! Jer gore dokazasmo da su i Jevreji i Grci svi pod grehom,
3:10  Kao što stoji napisano: Ni jednog nema pravednog;
3:11  Ni jednog nema razumnog, i ni jednog koji traži Boga;
3:12  Svi se ukloniše i zajedno nevaljali postaše: nema ga koji čini dobro, nema ni jednog ciglog.
3:13  Njihovo je grlo grob otvoren, jezicima svojim varaju, i jed je aspidin pod usnama njihovim.
3:14  Njihova su usta puna kletve i gorčine.
3:15  Njihove su noge brze da prolivaju krv.
3:16  Na putevima je njihovim raskopavanje i nevolja;
3:17  I put mirni ne poznaše.
3:18  Nema straha Božijeg pred očima njihovim.
3:19  A znamo da ono što zakon govori, govori onima koji su u zakonu, da se svaka usta zatisnu, i sav svet da bude kriv Bogu;
3:20  Jer se delima zakona ni jedno telo neće opravdati pred Njim; jer kroz zakon dolazi poznanje greha.
3:21  A sad se bez zakona javi pravda Božija, posvedočena od zakona i od proroka;
3:22  A pravda Božija verom Isusa Hrista u sve i na sve koji veruju; jer nema razlike.
3:23  Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju,
3:24  I opravdaće se za badava blagodaću Njegovom, otkupom Isusa Hrista.
3:25  Kog postavi Bog očišćenje verom u krvi Njegovoj da pokaže svoju pravdu oproštenjem pređašnjih greha;
3:26  U podnošenju Božijem, da pokaže pravdu svoju u sadašnje vreme da je On pravedan i da pravda onog koji je od vere Isusove.
3:27  Gde je, dakle, hvala? Prođe. Kakvim zakonom? Je li zakonom dela? Ne, nego zakonom vere.
3:28  Mislimo dakle da će se čovek opravdati verom bez dela zakona.
3:29  Ili je samo jevrejski Bog, a ne i neznabožački? Da, i neznabožački.
3:30  Jer je Jedan Bog koji će opravdati obrezanje iz vere i neobrezanje verom.
3:31  Kvarimo li dakle zakon verom? Bože sačuvaj! Nego ga još utvrđujemo.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije