Rim. Glava 06

El. pošta Štampa PDF

Šta ćemo dakle reći? Hoćemo li ostati u grehu da se blagodat umnoži? Bože sačuvaj!
6:2  Jer koji umresmo grehu kako ćemo još živeti u njemu?
6:3  Ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt Njegovu krstismo se?
6:4  Tako se s Njim pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom Očevom, tako i mi u novom životu da hodimo.
6:5  Jer kad smo jednaki s Njim jednakom smrću, bićemo i vaskrsenjem;
6:6  Znajući ovo da se stari naš čovek razape s Njime, da bi se telo grešno pokvarilo, da više ne bismo služili grehu.
6:7  Jer koji umre oprosti se od greha.
6:8  A ako umresmo s Hristom, verujemo da ćemo i živeti s Njim,
6:9  Znajući da Hristos usta iz mrtvih, već više ne umire; smrt više neće ovladati njime.
6:10  Jer šta umre, grehu umre jedanput; a šta živi, Bogu živi.
6:11  Tako i vi, dakle, držite sebe da ste mrtvi grehu a živi Bogu u Hristu Isusu Gospodu našem.
6:12  Da ne caruje, dakle, greh u vašem smrtnom telu, da ga slušate u slastima njegovim;
6:13  Niti dajte udova svojih grehu za oružje nepravde; nego dajte sebe Bogu, kao koji ste živi iz mrtvih, i ude svoje Bogu za oružje pravde.
6:14  Jer greh neće vama ovladati, jer niste pod zakonom nego pod blagodaću.
6:15  Šta dakle? Hoćemo li grešiti kad nismo pod zakonom nego pod blagodaću? Bože sačuvaj!
6:16  Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u poslušanje, sluge ste onog koga slušate, ili greha za smrt, ili poslušanja za pravdu?
6:17  Hvala, dakle, Bogu što bivši robovi grehu poslušaste od srca tu nauku kojoj se i predadoste.
6:18  Oprostivši se, pak, od greha postaste sluge pravdi.
6:19  Kao čovek govorim, za slabost vašeg tela. Jer kao što dadoste ude svoje za robove nečistoti i bezakonju na bezakonje, tako sad dajte ude svoje za sluge pravdi na posvećenje.
6:20  Jer kad bijaste robovi grehu, prosti bijaste od pravde.
6:21  Kakav dakle onda imadoste plod za koji se sad stidite? Jer je onog kraj smrt.
6:22  A sad oprostivši se od greha, i postavši sluge Božje, imate plod svoj na posvećenje, a kraj život večni.
6:23  Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije