Rim. Glava 07

El. pošta Štampa PDF

Ili ne znate, braćo (jer govorim onima koji znaju zakon), da zakon vlada nad čovekom dokle je živ?
7:2  Jer je udata žena privezana zakonom za muža dokle god on živi; a ako li muž njen umre, razreši se od zakona muževljeg.
7:3  Zato, dakle, dok joj je muž živ biva preljubočinica ako pođe za drugog muža; a ako joj umre muž prosta je od zakona da ne bude preljubočinica ako pođe za drugog.
7:4  Zato, braćo moja, i vi umreste zakonu telom Hristovim, da budete drugog, Onog što usta iz mrtvih, da plod donesemo Bogu.
7:5  Jer kad bijasmo u telu, behu slasti grehovne, koje zakon rađahu u udima našim da se smrti plod donosi.
7:6  A sad, umrevši izbavismo se od zakona koji nas držaše, da služimo Bogu u obnovljenju Duha a ne u starini slova.
7:7  Šta ćemo dakle reći? Je li zakon greh? Bože sačuvaj! Nego ja greha ne poznah osim kroz zakon; jer ne znadoh za želju da zakon ne kaza: Ne zaželi.
7:8  A greh uze početak kroz zapovest, i načini u meni svaku želju; jer je greh bez zakona mrtav.
7:9  A ja življah nekad bez zakona; a kad dođe zapovest, onda greh ožive,
7:10  A ja umreh, i nađe se da mi zapovest bi za smrt koja beše data za život.
7:11  Jer greh uzevši početak kroz zapovest prevari me, i ubi me njome.
7:12  Tako je, dakle, zakon svet i zapovest sveta i pravedna i dobra.
7:13  Dobro li dakle bi meni smrt? Bože sačuvaj! Nego greh, da se pokaže greh dobrom čineći mi smrt, da bude greh odviše grešan zapovešću.
7:14  Jer znamo da je zakon duhovan; a ja sam telesan, prodan pod greh:
7:15  Jer ne znam šta činim, jer ne činim ono šta hoću, nego na šta mrzim ono činim.
7:16  Ako li ono činim šta neću, hvalim zakon da je dobar.
7:17  A ovo više ja ne činim nego greh koji živi u meni.
7:18  Jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u telu mom. Jer hteti imam u sebi, ali učiniti dobro ne nalazim.
7:19  Jer dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću ono činim.
7:20  A kad činim ono što neću, već ja to ne činim nego greh koji živi u meni.
7:21  Nalazim, dakle zakon, kad hoću dobro da činim, da me na zlo nagoni.
7:22  Jer imam radost u zakonu Božijem po unutrašnjem čoveku;
7:23  Ali vidim drugi zakon u udima svojim, koji se suproti zakonu uma mog, i zarobljava me zakonom grehovnim koji je u udima mojim.
7:24  Ja nesrećni čovek! Ko će me izbaviti od tela smrti ove?
7:25  Zahvaljujem Bogu svom kroz Isusa Hrista Gospoda našeg. Tako, dakle, ja sam umom svojim služim zakonu Božijem a telom zakonu grehovnom.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije