Rim. Glava 08

El. pošta Štampa PDF

Nikakva, dakle, sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu nego po Duhu.
8:2  Jer zakon Duha koji oživljava u Hristu Isusu, oprostio me je od zakona grehovnog i smrti.
8:3  Jer što zakonu beše nemoguće, jer beše oslabljen telom, posla Bog sina svog u obličju tela grehovnog, i za greh osudi greh u telu,
8:4  Da se pravda zakona ispuni u nama koji ne živimo po telu nego po duhu;
8:5  Jer koji su po telu telesno misle, a koji su po duhu duhovno misle.
8:6  Jer telesno mudrovanje smrt je, a duhovno mudrovanje život je i mir.
8:7  Jer telesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božijem niti može.
8:8  A koji su u telu ne mogu Bogu ugoditi.
8:9  A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duh Hristov, on nije Njegov.
8:10  A ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi a duh živ pravde radi.
8:11  A ako li živi u vama Duh Onog koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih oživeće i vaša smrtna telesa Duhom svojim koji živi u vama.
8:12  Tako dakle, braćo, nismo dužni telu da po telu živimo.
8:13  Jer ako živite po telu, pomrećete; ako li duhom poslove telesne morite, živećete.
8:14  Jer koji se vladaju po duhu Božijem oni su sinovi Božiji.
8:15  Jer ne primiste duh ropstva, opet da se bojite; nego primiste Duh posinački, kojim vičemo: Ava, Oče!
8:16  Ovaj duh svedoči našem duhu da smo deca Božija.
8:17  A kad smo deca i naslednici smo: naslednici, dakle Božiji, a sunaslednici Hristovi: jer s Njim stradamo da se s Njim i proslavimo.
8:18  Jer mislim da stradanja sadašnjeg vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se javiti.
8:19  Jer čekanje tvari čeka da se jave sinovi Božiji.
8:20  Jer se tvar pokori propadljivosti (ne od svoje volje nego za volju onog koji je pokori) na nad,
8:21  Da će se i sama tvar oprostiti od ropstva raspadljivosti na slobodu slave dece Božije.
8:22  Jer znamo da sva tvar uzdiše i tuži s nama do sad.
8:23  A ne samo ona, nego i mi koji novinu duha imamo, i mi sami u sebi uzdišemo čekajući posinjenje i izbavljenje telu svom.
8:24  Jer se nadom spasosmo. A nad koji se vidi nije nad; jer kad ko vidi šta, kako će mu se nadati?
8:25  Ako li se nadamo onome što ne vidimo, čekamo s trpljenjem.
8:26  A tako i Duh pomaže nam u našim slabostima: jer ne znamo za šta ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim.
8:27  A Onaj što ispituje srca zna šta je misao Duha, jer po volji Božijoj moli se za svete.
8:28  A znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, koji su pozvani po namerenju.
8:29  Jer koje napred pozna one i odredi da budu jednaki obličju Sina njegovog, da bi On bio prvorođeni među mnogom braćom.
8:30  A koje odredi one i dozva; a koje dozva one i opravda; a koje opravda one i proslavi.
8:31  Šta ćemo, dakle, reći na ovo? Ako je Bog s nama, ko će na nas?
8:32  Koji, dakle, svog sina ne poštede, nego ga predade za sve nas, kako, dakle, da nam s Njim sve ne daruje?
8:33  Ko će optužiti izbrane Božije? Bog koji pravda?
8:34  Ko će osuditi? Hristos Isus koji umre, pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu, i moli za nas?
8:35  Ko će nas rastaviti od ljubavi Božije? Nevolja li ili tuga? Ili gonjenje? Ili glad? Ili golotinja? Ili strah? Ili mač? Kao što stoji napisano:
8:36  Za Tebe nas ubijaju vas dan, drže nas kao ovce koje su za klanje.
8:37  Ali u svemu ovome pobeđujemo Onog radi koji nas je ljubio.
8:38  Jer znam jamačno da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće,
8:39  Ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar može nas rastaviti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije