Rim. Glava 09

El. pošta Štampa PDF

Istinu govorim tako mi Hrista, ne lažem, to mi svedoči savest moja Duhom Svetim:
9:2  Da mi je vrlo žao i srce me moje boli bez prestanka;
9:3  Jer bih želeo da ja sam budem odlučen od Hrista za braću svoju koja su mi rod po telu,
9:4  Koja su Izrailjci, kojih je posinaštvo i slava, i zavet i zakon, i bogomoljstvo, i obećanja;
9:5  Kojih su i oci, i od kojih je Hristos po telu, koji je nad svima, Bog blagosloven va vek. Amin.
9:6  A nije moguće da reč Božija prođe: jer nisu svi Izrailjci koji su od Izrailja;
9:7  Niti su svi deca koji su seme Avraamovo, nego u Isaku, reče, nazvaće ti se seme.
9:8  To jest, nisu ono deca Božija što su po telu deca, nego deca obećanja primaju se za seme.
9:9  Jer je ovo reč obećanja: U ovo vreme doći ću i u Sare će biti sin.
9:10  Ne samo, pak, ona nego i Reveka, kad zatrudne od samog Isaka, oca našeg.
9:11  Jer još dok se deca ne behu rodila, ni učinila dobra ni zla, da ostane Božija naredba po izboru,
9:12  Ne za dela, nego Onog radi koji poziva reče joj se: Veći će služiti manjem,
9:13  Kao što stoji napisano: Jakov mi omile, a na Isava omrzoh.
9:14  Šta ćemo, dakle, na to reći? Eda li je nepravda u Boga? Bože sačuvaj!
9:15  Jer Mojsiju govori: Koga ću pomilovati, pomilovaću, i na koga ću se smilovati, smilovaću se.
9:16  Tako, dakle, niti stoji do onog koji hoće, ni do onog koji trči, nego do Boga koji pomiluje.
9:17  Jer pismo govori Faraonu: Zato te isto podigoh da na tebi pokažem silu svoju, i da se razglasi ime moje po svoj zemlji.
9:18  Tako, dakle, koga hoće miluje, a koga hoće otvrdoglavi.
9:19  Reći ćeš mi: Zašto nas još krivi? Jer ko se može suprotiti volji Njegovoj?
9:20  A ko si ti, o čoveče! Da protivno odgovaraš Bogu? Eda li rukotvorina govori mastoru svom: Zašto si me tako načinio?
9:21  Ili zar lončar nema vlasti nad kalom da od jedne guke načini jedan sud za čast a drugi za sramotu?
9:22  A kad htede Bog da pokaže gnev svoj i da objavi silu svoju, podnese s velikim trpljenjem sudove gneva koji su pripravljeni za pogibao.
9:23  I da pokaže bogatstvo slave svoje na sudima milosti koje pripravi za slavu;
9:24  Koje nas i dozva ne samo od Jevreja nego i od neznabožaca,
9:25  Kao što i u Josiji govori: Nazvaću narod svojim koji nije moj narod, i neljubaznicu ljubaznicom.
9:26  I biće na mestu, gde im se reče: Vi niste moj narod; tamo će se nazvati sinovi Boga Živoga.
9:27  A Isaija viče za Izrailja: Ako bude broj sinova Izrailjevih kao pesak morski, ostatak će se spasti.
9:28  Jer će On izvršiti reč svoju, i naskoro će izvršiti po pravdi, da, ispuniće Gospod naskoro reč svoju na zemlji.
9:29  I kao što proreče Isaija: Da nam nije Gospod Savaot ostavio semena, onda bismo bili kao Sodom i Gomor.
9:30  Šta ćemo, dakle, reći? Da neznabošci koji ne tražiše pravde dokučiše pravdu, ali pravdu od vere.
9:31  A Izrailj tražeći zakon pravde ne dokuči zakona pravde.
9:32  Zašto? Jer ne traži iz vere nego iz dela zakona; jer se spotakoše na kamen spoticanja,
9:33  Kao što stoji napisano: Evo mećem u Sionu kamen spoticanja i stenu sablazni; i koji ga god veruje neće se postideti.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije