Rim. Glava 11

El. pošta Štampa PDF

Govorim, dakle: eda li Bog odbaci narod svoj? Bože sačuvaj! Jer sam i ja Izrailjac od semena Avraamovog, od kolena Venijaminovog.
11:2  Ne odbaci Bog naroda svog, koji napred pozna. Ili ne znate šta govori pismo za Iliju kako se tuži Bogu na Izrailja govoreći:
11:3  Gospode! Proroke Tvoje pobiše i oltare Tvoje raskopaše, a ja ostah jedan i traže dušu moju da je izvade.
11:4  A šta mu govori Božji odgovor? Ostavih sebi sedam hiljada ljudi koji ne prikloniše kolena pred Vaalom.
11:5  Tako, dakle, i u sadašnje vreme ostatak bi po izboru blagodati.
11:6  Ako li je po blagodati, onda nije od dela, jer blagodat već ne bi bila blagodat; ako li je od dela nije više blagodat, jer delo već ne bi bilo delo.
11:7  Šta dakle? Šta iskaše Izrailj ono ne dobi; a izbor dobi; ostali pak zaslepiše.
11:8  Kao što je napisano: Dade im Bog duha neosetljivog, oči da ne vide, i uši da ne čuju do samog današnjeg dana.
11:9  I David govori: Da bude trpeza njihova zamka i gvožđa, i sablazan i plata njima;
11:10  Da se njihove oči zaslepe da ne vide, i leđa njihova jednako da su pognuta.
11:11  Govorim, dakle: eda li se spotakoše da padnu? Bože sačuvaj! Nego je njihova pogreška spasenje neznabošcima, da bi se i oni razdražili.
11:12  A kad je pogreška njihova bogatstvo svetu i šteta njihova bogatstvo neznabošcima, a kamoli da se ispune?
11:13  Jer vama govorim neznabošcima; jer, budući da sam ja apostol neznabožaca, hoću da hvalim svoju službu;
11:14  Ne bih li kako razdražio svoj rod, i spasao koga od njih.
11:15  Jer kad je odmet njihov primirenje svetu, šta bi bilo primljenje, osim život iz mrtvih?
11:16  Ako je kvasac svet, to je i testo; i ako je koren svet, to su i grane.
11:17  Ako li se neke od grana odlomiše, i ti, koji si divlja maslina, pricepio si se na njih, i postao si zajedničar u korenu i u masti od masline;
11:18  Ne hvali se granama; ako li se, pak, hvališ, ne nosiš ti korena nego koren tebe.
11:19  A reći ćeš: Odlomiše se grane da se ja pricepim.
11:20  Dobro! Neverstvom odlomiše se, a ti verom stojiš; ne ponosi se, nego se boj.
11:21  Jer kad Bog rođenih grana ne poštede, da i tebe kako ne nepoštedi.
11:22  Gledaj, dakle, dobrotu i nepošteđenje Božije: nepošteđenje na onima što otpadoše, a na sebi dobrotu Božiju, ako ostaneš u dobroti; ako li pak ne, i ti ćeš biti odsečen.
11:23  A i oni, ako ne ostanu u neverstvu, pricepiće se; jer ih je Bog kadar opet pricepiti.
11:24  Jer kad si ti odsečen od rođene masline, i pricepio se na nerođenu pitomu maslinu; a kamo li ovi koji će se pricepiti na rođenu svoju maslinu!
11:25  Jer vam, braćo, neću zatajiti tajnu ovu (da ne budete ponositi), slepoća Izrailju pade u deo dokle ne uđe neznabožaca koliko treba.
11:26  I tako će se spasti sav Izrailj, kao što je napisano: Doći će od Siona Izbavitelj i odvratiće bezbožnost od Jakova.
11:27  I ovo im je moj zavet kad otmem njihove grehe.
11:28  Po jevanđelju, dakle, neprijatelji su vas radi; a po izboru ljubazni su otaca radi.
11:29  Jer se Bog neće raskajati za svoje darove i zvanje.
11:30  Jer, kao i vi što se nekad suproćaste Bogu a sad biste pomilovani njihovog radi suproćenja,
11:31  Tako i oni sad ne hteše da veruju vašeg radi pomilovanja da bi i oni bili pomilovani.
11:32  Jer Bog zatvori sve u neverstvo, da sve pomiluje.
11:33  O dubimo bogatstva i premudrosti i razuma Božijeg! Kako su neispitivi Njegovi sudovi i neistraživi Njegovi putevi!
11:34  Jer ko pozna misao Gospodnju?
11:35  Ili ko Mu bi savetnik? Ili ko Mu napred dade šta, da mu se vrati?
11:36  Jer je od Njega i kroz Njega i u Njemu sve. Njemu slava vavek. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije