2 Moj. Glava 01

El. pošta Štampa PDF

Ovo su imena sinova Izrailjevih koji dođoše u Misir, dođoše s Jakovom, svaki sa svojom porodicom:
1:2  Ruvim, Simeun, Levije i Juda,
1:3  Isahar, Zavulon i Venijamin,
1:4  Dan i Neftalim, Gad i Asir.
1:5  A svega beše ih od bedara Jakovljevih sedamdeset duša s Josifom, koji beše u Misiru.
1:6  A Josif umre i sva braća njegova i sav onaj naraštaj.
1:7  I sinovi Izrailjevi narodiše se i umnožiše se, i napredovaše i osiliše veoma, da ih se zemlja napuni.
1:8  Tada nasta nov car u Misiru, koji ne znaše za Josifa;
1:9  I reče narodu svom: Gle, narod sinova Izrailjevih veći je i silniji od nas.
1:10  Nego hajde mudro da postupamo s njima, da se ne množe, i kad nastane rat da ne pristanu s neprijateljima našim i ne udare na nas i ne odu iz zemlje.
1:11  I postaviše nad njima nastojnike da ih muče teškim poslovima; i građaše narod Izrailjev Faraonu gradove Pitom i Ramesu.
1:12  Ali što ga više mučahu to se više množaše i napredovaše, da se grožahu od sinova Izrailjevih.
1:13  I žestoko nagonjahu Misirci sinove Izrailjeve na poslove,
1:14  I zagorčavahu im život teškim poslovima, blatom i opekama i svakim radom u polju, i svakim drugim poslom, na koji ih žestoko nagonjahu.
1:15  I još zapovedi car misirski babicama jevrejskim, od kojih jednoj beše ime Sefora, a drugoj Fuva,
1:16  I reče: Kad babičite Jevrejke, i u porođaju vidite da je muško, ubijte ga, a kad bude žensko, nek ostane živo.
1:17  Ali se babice bojahu Boga, i ne činjahu kako im reče car misirski, nego ostavljahu decu u životu.
1:18  A car misirski dozva babice, i reče im: Zašto to činite, te ostavljate u životu mušku decu?
1:19  A babice rekoše Faraonu: Jevrejke nisu kao žene Misirke; jače su; dok im dođe babica, one već rode.
1:20  I Bog učini dobro babicama; i narod se umnoži i osili veoma;
1:21  I što se babice bojahu Boga, načini im kuće.
1:22  Tada zapovedi Faraon svemu narodu svom govoreći: Svakog sina koji se rodi bacite u vodu, a kćeri sve ostavljajte u životu.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije