Rim. Glava 15

El. pošta Štampa PDF

Dužni smo, dakle, mi jaki slabosti slabih nositi, i ne sebi ugađati.
15:2  I svaki od vas da ugađa bližnjemu na dobro za dobar ugled.
15:3  Jer i Hristos ne ugodi sebi, nego kao što je pisano: Ruženja onih koji Tebe ruže padoše na me.
15:4  Jer šta se napred napisa, za našu se nauku napisa, da trpljenjem i utehom pisma nad imamo.
15:5  A Bog trpljenja i utehe da vam da da složno mislite među sobom po Hristu Isusu,
15:6  Da jednodušno jednim ustima slavite Boga i Oca Gospoda našeg Isusa Hrista.
15:7  Zato primajte jedan drugog kao što i Hristos primi vas na slavu Božiju.
15:8  Ali kažem da je Isus Hristos bio sluga obrezanja istine radi Božije, da utvrdi obećanje očevima,
15:9  A neznabošci po milosti da proslave Boga, kao što stoji napisano: Zato ću Te hvaliti među neznabošcima, Gospode, i pevaću ime Tvoje.
15:10  I opet govori: Veselite se neznabošci s narodom Njegovim.
15:11  I opet: Hvalite Gospoda svi neznabošci, i slavite Ga svi narodi.
15:12  I opet Isaija govori: Biće koren Jesejev, i koji ustane da vlada nad neznabošcima u Onog će se uzdati neznabošci.
15:13  A Bog nada da ispuni vas svake radosti i mira u veri, da imate izobilje u nadu silom Duha Svetog.
15:14  A ja sam i sam uveren za vas, braćo, da ste i vi sami puni blagodati, napunjeni svakog razuma, da možete druge naučiti.
15:15  Ali vam opet, braćo, slobodno pisah nekoliko da vam napomenem radi blagodati koja mi je dana od Boga,
15:16  Da budem sluga Isusa Hrista u neznabošcima, da služim jevanđelju Božijem, da budu neznabošci prinos povoljan i osvećen Duhom Svetim.
15:17  Imam, dakle, hvalu u Hristu Isusu kod Boga.
15:18  Jer ne smem govoriti šta koje Hristos ne učini kroza me za poslušanje neznabožaca rečju i delom,
15:19  U sili znaka i čudesa silom Duha Božijeg; tako da od Jerusalima i naokolo tja do Ilirika napunih jevanđeljem Hristovim.
15:20  I tako se trudih da propovedim jevanđelje ne gde se spominjaše Hristos, da na tuđoj zakopini ne zidam;
15:21  Nego kao što je pisano: Kojima se ne javi za Njega, videće; i koji ne čuše razumeće.
15:22  To me zadrža mnogo puta da ne dođem k vama.
15:23  A sad više ne imajući mesta u ovim zemljama, a imajući želju od mnogo godina da dođem k vama,
15:24  Ako pođem u Španjolsku, doći ću vam; jer se nadam da ću tuda proći i vas videti, i vi ćete me otpratiti onamo kad se najpre nekoliko nasitim vas.
15:25  A sad idem u Jerusalim služeći svetima.
15:26  Jer Makedonija i Ahaja učiniše dragovoljno neki porez za siromahe svete koji žive u Jerusalimu.
15:27  Oni učiniše dragovoljno, a i dužni su im; jer kad neznabošci dobiše deo u njihovim duhovnim imanjima, dužni su i oni njima u telesnim poslužiti.
15:28  Kad ovo, dakle, svršim, i ovaj im plod zapečatim, poći ću preko vas u Španjolsku.
15:29  A znam da kad dođem k vama, doći ću s obilnim blagoslovom jevanđelja Hristovog.
15:30  Ali vas molim, braćo, zaradi Gospoda našeg Isusa Hrista, i zaradi ljubavi Duha, pomozite mi u molitvama za me k Bogu;
15:31  Da se izbavim od onih koji se protive u Judeji, i da služba moja za Jerusalim bude po volji svetima;
15:32  Da s radošću dođem k vama, s voljom Božijom, i da se razveselim s vama.
15:33  A Bog mira sa svima vama. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije