Rim. Glava 16

El. pošta Štampa PDF

Preporučujem vam, pak, Fivu sestru našu, koja je sluškinja kod crkve u Kenhreji,
16:2  Da je primite u Gospodu kao što prilikuje svetima, i da joj budete u pomoći u svakoj stvari koju od vas zatreba; jer je ona mnogima pomogla, i samome meni.
16:3  Pozdravite Priskilu i Akilu, pomoćnike moje u Hristu Isusu,
16:4  Koji za dušu moju svoje vratove položiše, kojima ne ja jedan zahvaljujem, nego i sve crkve neznabožačke, i domašnju crkvu njihovu.
16:5  Pozdravite Epeneta, meni ljubaznog, koji je novina iz Ahaje u Hrista.
16:6  Pozdravite Mariju, koja se mnogo trudila za nas.
16:7  Pozdravite Andronika i Juniju, rodbinu moju, i moje drugare u sužanjstvu koji su znameniti među apostolima, koji i pre mene verovaše Hrista.
16:8  Pozdravite Amplija, meni ljubaznog u Gospodu.
16:9  Pozdravite Urbana, pomoćnika našeg u Hristu, i Stahija, meni ljubaznog.
16:10  Pozdravite Apelija, okušanog u Hristu. Pozdravite domaće Aristovulove.
16:11  Pozdravite Irodijona, rođaka mog. Pozdravite domaće Narkisove, koji su u Gospodu.
16:12  Pozdravite Trifenu i Trifosu, koje se trude u Gospodu. Pozdravite Persidu ljubaznu, koja se mnogo trudila u Gospodu.
16:13  Pozdravite Rufa izbranog u Gospodu, i mater njegovu i moju.
16:14  Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Erma, Patrova, Ermija, i braću koja su s njima.
16:15  Pozdravite Filologa i Juliju, Nireja i sestru njegovu, i Olimpana, i sve svete koji su s njima.
16:16  Pozdravite jedan drugog celivom svetim. Pozdravljaju vas sve crkve Hristove.
16:17  Molim vas, pak, braćo, čuvajte se od onih koji čine raspre i razdore na štetu nauke koju vi naučiste, i uklonite se od njih;
16:18  Jer takvi ne služe Gospodu našem Isusu Hristu nego svom trbuhu, i blagim rečima i blagoslovima prelašćuju srca bezazlenih.
16:19  Jer vaše slušanje razglasi se svuda. I radujem se za vas; ali hoću da ste vi mudri na dobro a prosti na zlo.
16:20  A Bog mira da satre sotonu pod noge vaše skoro. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s vama. Amin.
16:21  Pozdravlja vas Timotije, pomoćnik moj, i Lukije i Jason i Sosipatar, rođaci moji.
16:22  Pozdravljam vas i ja Tertije, koji napisah ovu poslanicu u Gospodu.
16:23  Pozdravlja vas Gaj, domaćin moj i cele crkve. Pozdravlja vas Erast, blagajnik gradski, i brat Kvart.
16:24  Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima vama. Amin.
16:25  A onome koji vas može utvrditi po jevanđelju mom i propovedanju Isusa Hrista, po otkrivenju tajne koja je bila sakrivena od postanja sveta,
16:26  A sad se javila i obznanila kroz pisma proročka, po zapovesti večnog Boga, za poslušanje vere među svima neznabošcima,
16:27  Jedinom premudrom Bogu, kroz Isusa Hrista, slava vavek. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije