1 Kor. Glava 01

El. pošta Štampa PDF

Od Pavla voljom Božijom pozvanog apostola Isusa Hrista, i od Sostena brata,
1:2  Crkvi Božijoj koja je u Korintu, osvećenima u Hristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima koji prizivaju ime Gospoda našeg Isusa Hrista na svakom mestu i njihovom i našem:
1:3  Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
1:4  Zahvaljujem svagda Bogu svom za vas što vam je dana blagodat Božija u Hristu Isusu,
1:5  Te se u svemu obogatiste kroza Nj, u svakoj reči i svakom razumu,
1:6  Kao što se svedočanstvo Hristovo utvrdi među vama;
1:7  Tako da nemate nedostatka ni u jednom daru, vi koji čekate otkrivenja Gospoda našeg Isusa Hrista,
1:8  Koji će vas i utvrditi do samog kraja da budete pravi na dan Gospoda našeg Isusa Hrista.
1:9  Veran je Bog koji vas pozva u zajednicu Sina svog Isusa Hrista, Gospoda našeg.
1:10  Molim vas pak, braćo, imenom Gospoda našeg Isusa Hrista da svi jedno govorite, i da ne budu među vama raspre, nego da budete utvrđeni u jednom razumu i u jednoj misli.
1:11  Jer sam čuo za vas, braćo moja, od Hlojinih domašnjih da su svađe među vama,
1:12  A to kažem da jedan od vas govori: Ja sam Pavlov; a drugi: Ja sam Apolov; a treći: Ja sam Kifin; a četvrti: Ja sam Hristov.
1:13  Eda li se Hristos razdeli? Eda li se Pavle razape za vas? Ili se u ime Pavlovo krstiste?
1:14  Hvala Bogu što ja nijednog od vas ne krstih osim Krispa i Gaja;
1:15  Da ne reče ko da u svoje ime krstih.
1:16  A krstih i Stefanin dom: dalje ne znam jesam li koga drugog krstio.
1:17  Jer Hristos ne posla mene da krstim, nego da propovedam jevanđelje, ne premudrim rečima, da ne izgubi silu krst Hristov.
1:18  Jer je reč krstova ludost onima koji ginu; a nama je koji se spasavamo sila Božija.
1:19  Jer je pisano: Pogubiću premudrost premudrih, i razum razumnih odbaciću.
1:20  Gde je premudri? Gde je književnik? Gde je prepirač ovog veka? Ne pretvori li Bog mudrost ovog sveta u ludost?
1:21  Jer budući da u premudrosti Božijoj ne pozna svet premudrošću Boga, bila je Božija volja da ludošću poučenja spase one koji veruju.
1:22  Jer i Jevreji znake ištu, i Grci premudrosti traže.
1:23  A mi propovedamo Hrista razapetog, Jevrejima, dakle, sablazan a Grcima bezumlje;
1:24  Onima pak koji su pozvani, i Jevrejima i Grcima, Hrista, Božiju silu i Božiju premudrost.
1:25  Jer je ludost Božija mudrija od ljudi, i slabost je Božija jača od ljudi.
1:26  Jer pogledajte znanje svoje, braćo, da nema ni mnogo premudrih po telu, ni mnogo silnih ni mnogo plemenitih;
1:27  Nego šta je ludo pred svetom ono izabra Bog da posrami premudre; i šta je slabo pred svetom ono izabra Bog da posrami jako;
1:28  I šta je neplemenito pred svetom i uništeno izabra Bog, i što nije, da uništi ono što jeste,
1:29  Da se ne pohvali nijedno telo pred Bogom.
1:30  Iz kog ste vi u Hristu Isusu, koji nam posta premudrost od Boga i pravda i osvećenje i izbavljenje.
1:31  Da (kao što se piše) ko se hvali, Gospodom da se hvali.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije