1 Kor. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

I ja došavši k vama, braćo, ne dođoh s visokom reči ili premudrosti da vam javljam svedočanstvo Božije.
2:2  Jer nisam mislio da znam šta među vama osim Isusa Hrista, i to raspetog.
2:3  I ja bijah među vama u slabosti, i u strahu i u velikom drhtanju.
2:4  I reč moja, i poučenje moje ne beše u nadgovorljivim rečima ljudske premudrosti, nego u dokazivanju Duha i sile.
2:5  Da vera vaša ne bude u mudrosti ljudskoj nego u sili Božijoj.
2:6  Ali premudrost govorimo koja je u savršenima, a ne premudrost veka ovog ni knezova veka ovog koji prolaze.
2:7  Nego govorimo premudrost Božiju u tajnosti sakrivenu, koju odredi Bog pri sveta za slavu našu;
2:8  Koje nijedan od knezova veka ovog ne pozna; jer da su je poznali, ne bi Gospoda slave razapeli.
2:9  Nego kao što je pisano: Šta oko ne vide, i uho ne ču, i u srce čoveku ne dođe, ono ugotovi Bog onima, koji Ga ljube.
2:10  A nama je Bog otkrio Duhom svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Božije.
2:11  Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečijeg koji živi u njemu? Tako i u Bogu šta je niko ne zna osim Duha Božijeg.
2:12  A mi ne primismo duha ovog sveta, nego Duha koji je iz Boga, da znamo šta nam je darovano od Boga;
2:13  Koje i govorimo ne rečima što je naučila čovečija premudrost, nego šta uči Duh Sveti; i duhovne stvari duhovno radimo.
2:14  A telesni čovek ne razume šta je od Duha Božijeg; jer mu se čini ludost i ne može da razume, jer treba duhovno da se razgleda.
2:15  Duhovni pak sve razgleda, a njega samog niko ne razgleda.
2:16  Jer ko pozna um Gospodnji da Ga pouči? A mi um Hristov imamo.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije