2 Moj. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

A neko od plemena Levijevog otide i oženi se kćerju Levijevom.
2:2  I ona zatrudne i rodi sina; i videći ga lepog krijaše ga tri meseca.
2:3  A kad ga ne može više kriti, uže kovčežić od site, i obli ga smolom i paklinom, i metnu dete u nj, i odnese ga u trsku kraj reke.
2:4  A sestra njegova stade podalje da vidi šta će biti od njega.
2:5  A kći Faraonova dođe da se kupa u reci, i devojke njene hodahu kraj reke; i ona ugleda kovčežić u trsci, i posla dvorkinju svoju te ga izvadi.
2:6  A kad otvori, vide dete, i gle, dete plakaše; i sažali joj se, i reče: To je jevrejsko dete.
2:7  Tada reče sestra njegova kćeri Faraonovoj: Hoćeš li da idem da ti dozovem dojkinju Jevrejku, da ti doji dete?
2:8  A kći Faraonova reče joj: Idi. I otide devojčica, i dozva mater detinju.
2:9  I kći Faraonova reče joj: Uzmi ovo dete, i odoj mi ga, a ja ću ti platiti. I uze žena dete i odoji ga.
2:10  A kad dete odraste, odvede ga ka kćeri Faraonovoj, a ona ga posini; i nadede mu ime Mojsije govoreći: Jer ga iz vode izvadih.
2:11  I kad Mojsije beše velik, izađe k braći svojoj, i gledaše nevolju njihovu. I vide gde nekakav Misirac bije čoveka Jevrejina između braće njegove.
2:12  I obazrev se i tamo i amo, kad vide da nema nikoga, ubi Misirca, i zakopa ga u pesak.
2:13  I sutradan izađe opet, a to se dva Jevrejina svađahu, i reče onom koji činjaše krivo: Zašto biješ bližnjeg svog?
2:14  A on reče: Ko je tebe postavio knezom i sudijom nad nama? Hoćeš li da me ubiješ kao što si ubio Misirca? Tada se Mojsije uplaši i reče: Zaista se doznalo.
2:15  I Faraon čuvši za to tražaše da pogubi Mojsija. Ali Mojsije pobeže od Faraona i dođe u zemlju madijansku, i sede kod jednog studenca.
2:16  A sveštenik madijanski imaše sedam kćeri, i one dođoše i stadoše zahvatati vodu i nalivati u pojila da napoje stado oca svog.
2:17  A dođoše pastiri, i oteraše ih; a Mojsije usta i odbrani ih, i napoji im stado.
2:18  I one se vratiše k ocu svom Raguilu; a on reče: Što se danas tako brzo vratiste?
2:19  A one rekoše: Jedan Misirac odbrani nas od pastira, i nali nam i napoji stado.
2:20  A on reče kćerima svojim: Pa gde je? Zašto ostaviste tog čoveka? Zovite ga da jede.
2:21  I Mojsije se skloni da živi kod onog čoveka, i on dade Mojsiju kćer svoju Seforu.
2:22  I ona rodi sina, i on mu nadede ime Girsam, jer sam, reče, došljak u zemlji tuđoj.
2:23  A posle mnogo vremena umre car misirski; i uzdisahu od nevolje sinovi Izrailjevi i vikahu; i vika njihova radi nevolje dođe do Boga.
2:24  I Bog ču uzdisanje njihovo, i opomenu se Bog zaveta svog s Avramom, s Isakom i s Jakovom.
2:25  I pogleda Bog na sinove Izrailjeve, i vide ih.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije