1 Kor. Glava 07

El. pošta Štampa PDF

A za ono što mi pisaste: dobro je čoveku da se ne dohvata do žene:
7:2  Ali zbog kurvarstva svaki da ima svoju ženu, i svaka žena da ima svog muža;
7:3  Muž da čini ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu.
7:4  Žena nije gospodar od svog tela, nego muž; tako i muž nije gospodar od svog tela, nego žena.
7:5  Ne zabranjujte se jedno od drugog, već ako u dogovoru za vreme, da se postite i molite Bogu; i opet da se sastanete, da vas sotona ne iskuša vašim neuzdržanjem.
7:6  Ali ovo govorim po svetu a ne po zapovesti;
7:7  Jer hoću da svi ljudi budu kao i ja; ali svaki ima svoj dar od Boga: ovaj dakle ovako, a onaj onako.
7:8  A neoženjenim i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja što sam.
7:9  Ako li se ne uzdrže, neka se žene i udaju; jer je bolje ženiti se negoli upaljivati se.
7:10  A oženjenim zapovedam, ne ja nego Gospod, da se žena od muža ne razdvaja
7:11  (Ako se se pak i razdvoji, da se više ne udaje, ili da se pomiri sa svojim mužem); i muž da ne pušta žene.
7:12  A ostalima govorim ja a ne Gospod: ako koji brat ima ženu nekrštenu i ona se privoli živeti s njim, da je ne ostavlja.
7:13  I žena ako ima muža nekrštenog i on se privoli živeti s njom, da ga ne ostavlja.
7:14  Jer se posveti muž nekršten ženom krštenom, i posveti se žena nekrštena od muža krštenog; jer inače deca vaša bila bi nečista, a sad su sveta.
7:15  Ako li se nekršteni razdvaja, neka se razdvoji; jer se brat ili sestra u takvom događaju ne zarobi; jer nas na mir dozva Gospod Bog.
7:16  Jer šta znaš, ženo, da ako muža spaseš? Ili šta znaš, mužu, da ako ženu spaseš?
7:17  Samo kao što je Bog razdelio svakome, i kao što je svakog pozvao Gospod onako neka živi. I tako zapovedam po svim crkvama.
7:18  Je li ko pozvat obrezan, neka se ne gradi neobrezan; ako li je ko pozvat neobrezan, neka se ne obrezuje.
7:19  Obrezanje je ništa, i neobrezanje je ništa; nego držanje zapovesti Božijih.
7:20  Svaki neka ostane u onom zvanju u kome je pozvan.
7:21  Jesi li pozvan rob, ne brini se; nego ako i možeš svoj biti, još radije budi.
7:22  Jer koji je pozvan u Gospodu rob, slobodnjak je Gospodnji, tako i koji je pozvan slobodnjak, rob je Hristov.
7:23  Kupljeni ste skupo, ne budite robovi ljudima.
7:24  Svaki, braćo, u čemu je ko pozvan u onom neka ostane pred Gospodom.
7:25  A za devojke nemam zapovesti Gospodnje, nego dajem savet, kao koji sam pomilovan od Gospoda, da budem veran.
7:26  Mislim dakle ovo da će biti dobro za sadašnju nevolju da je čoveku dobro tako biti.
7:27  Jesi li se privezao za ženu, ne traži da se razrešiš; jesi li se odrešio od žene, ne traži žene.
7:28  A ako li se i oženiš, nisi sagrešio; i devojka ako se uda, nije sagrešila: ali će imati takvi nevolje telesne; a ja vas žalim.
7:29  A ovo govorim, braćo, jer je ostalo vreme prekraćeno, da će i oni koji imaju žene biti kao oni koji nemaju;
7:30  I koji plaču kao koji ne plaču; i koji se raduju kao koji se ne raduju; i koji kupuju kao koji nemaju;
7:31  I koji ovaj svet upotrebljavaju kao da ga ne upotrebljavaju: jer prolazi obličje ovog sveta.
7:32  A ja hoću da ste vi bezbrižni. Ko je neoženjen brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu;
7:33  A koji je oženjen brine se za svetsko, kako će ugoditi ženi. Drugo je žena, a drugo je devojka.
7:34  Koja je neudata brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu, da bude sveta i telom i duhom; a koja je udata brine se za svetsko, kako će ugoditi mužu.
7:35  A ovo govorim na korist vama samim, ne da vam nametnem zamku na vrat, nego za lepu i pristojnu službu Gospodu bez smetnje.
7:36  Ako li pak ko misli da je sramota za njegovu devojku kad ostane usedelica, i ne može drugačije biti, neka čini šta hoće, ne greši ako se uda.
7:37  A koji stoji tvrdo u srcu, i nema nevolje, a ima vlast nad svojom voljom, i ovo je rasudio u srcu svom da zadrži devojku, dobro čini.
7:38  Tako i onaj koji udaje svoju devojku dobro čini; ali koji ne udaje bolje čini.
7:39  Žena je privezana zakonom dokle joj god živi muž; a ako joj umre muž, slobodna je za koga hoće da se uda, samo u Gospodu.
7:40  Ali je blaženija ako ostane tako po mom savetu; jer mislim da i ja imam Duha Božijeg.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije