1 Kor. Glava 10

El. pošta Štampa PDF

Ali neću vam zatajiti, braćo, da očevi naši svi pod oblakom biše, i svi kroz more prođoše;
10:2  I svi se u Mojsija krstiše u oblaku i moru;
10:3  I svi jedno jelo duhovno jedoše;
10:4  I svi jedno piće duhovno piše; jer pijahu od duhovne stene koja iđaše za njima: a stena beše Hristos.
10:5  Ali mnogi od njih ne behu po Božijoj volji, jer biše pobijeni u pustinji.
10:6  A ovo biše ugledi nama, da mi ne želimo zala, kao i oni što želeše.
10:7  Niti bivajte idolopoklonici, kao neki od njih, kao što stoji napisano: Sedoše ljudi da jedu i da piju, i ustaše da igraju.
10:8  Niti da se kurvamo, kao neki od njih što se kurvaše, i pade ih u jedan dan dvadeset i tri hiljade.
10:9  Niti da kušamo Hrista, kao što neki od njih kušaše, i od zmija izgiboše.
10:10  Niti da vičemo na Boga, kao neki od njih što vikaše, i izgiboše od krvnika.
10:11  Ovo se pak sve događaše ugledi njima, a napisa se za nauku nama, na koje posledak sveta dođe.
10:12  Jer koji misli da stoji neka se čuva da ne padne.
10:13  Drugo iskušenje ne dođe na vas osim čovečijeg; ali je veran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti s iskušenjem i kraj, da možete podneti.
10:14  Zato, ljubazna braćo moja, bežite od idolopoklonstva.
10:15  Kao mudrima govorim; sudite vi šta govorim.
10:16  Čaša blagoslova koju blagosiljamo nije li zajednica krvi Hristove? Hleb koji lomimo nije li zajednica tela Hristovog?
10:17  Jer smo jedan hleb, jedno telo mnogi; jer svi u jednom hlebu imamo zajednicu.
10:18  Gledajte Izrailja po telu: koji jedu žrtve nisu li zajedničari oltara?
10:19  Šta dakle govorim? Da je idol šta? Ili idolska žrtva da je šta?
10:20  Nije; nego šta žrtvuju neznabošci, da đavolima žrtvuju, a ne Bogu; a ja neću da ste vi zajedničari sa đavolima.
10:21  Ne možete piti čaše Gospodnje i čaše đavolske; ne možete imati zajednice u trpezi Gospodnjoj i u trpezi đavolskoj.
10:22  Ili da prkosimo Gospodu? Eda li smo mi jači od Njega?
10:23  Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali sve ne ide na dobro.
10:24  Niko da ne gleda šta je njegovo, nego svaki da gleda šta je drugog.
10:25  Sve što se prodaje na mesarnici, jedite, i ništa ne ispitujte savesti radi;
10:26  Jer je Gospodnja zemlja i šta je na njoj.
10:27  Ako li vas ko od nevernika pozove, i hoćete ići, jedite sve što se pred vas donese, i ne premišljajte ništa savesti radi.
10:28  Ako li vam pak ko reče: Ovo je idolska žrtva, ne jedite radi onog koji vam kaže, i radi savesti; jer je Gospodnja zemlja i šta je na njoj.
10:29  Ali ne govorim za savest tvoju, nego drugog; jer zašto da moju slobodu sudi savest drugog?
10:30  Ako ja s blagodaću uživam, zašto da se huli na mene za ono za šta ja zahvaljujem?
10:31  Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li šta drugo činite, sve na slavu Božiju činite.
10:32  Ne budite na sablazan ni Jevrejima, ni Grcima, ni crkvi Božijoj,
10:33  Kao što ja u svačemu svima ugađam, ne tražeći svoje koristi nego mnogih, da se spasu.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije