1 Kor. Glava 11

El. pošta Štampa PDF

Ugledajte se na mene, kao i ja na Hrista.
11:2  Hvalim vas pak, braćo, što sve moje pamtite i držite zapovesti kao što vam predadoh.
11:3  Ali hoću da znate da je svakome mužu glava Hristos; a muž je glava ženi; a Bog je glava Hristu.
11:4  Svaki muž koji se s pokrivenom glavom moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju.
11:5  I svaka žena koje se gologlava moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju; jer je svejedno kao da je obrijana.
11:6  Ako se, dakle, ne pokriva žena, neka se striže; ako li je ružno ženi strići se ili brijati se, neka se pokriva.
11:7  Ali muž da ne pokriva glave, jer je obličje i slava Božija; a žena je slava muževlja.
11:8  Jer nije muž od žene nego žena od muža.
11:9  Jer muž nije sazdan žene radi nego žena muža radi.
11:10  Zato žena treba da ima vlast na glavi, anđela radi.
11:11  Ali niti je muž bez žene ni žena bez muža u Gospodu.
11:12  Jer kako je žena od muža, tako je i muž iz žene; a sve je od Boga.
11:13  Sami među sobom sudite je li lepo da se žena gologlava moli Bogu?
11:14  Ili ne uči li vas i sama priroda da je mužu sramota ako gaji dugačku kosu;
11:15  A ženi je slava ako gaji dugačku kosu? Jer joj je kosa dana mesto pokrivala.
11:16  Ako li je ko svadljiv, mi takav običaj nemamo, niti crkve Božije.
11:17  Ali ovo zapovedajući ne hvalim da se ne na bolje nego na gore sabirate.
11:18  Prvo dakle kad se sabirate u crkvu, čujem da imaju raspre među vama, i nešto verujem od ovog.
11:19  Jer treba i jeresi da budu među vama, da se pokažu pošteni koji su među vama.
11:20  A kad se skupite na jedno mesto, ne jede se večera Gospodnja.
11:21  Jer svaki svoju večeru uzme najpre i jede, i tako jedan gladuje a drugi se opija.
11:22  Eda li dakle nemate kuća da jedete i pijete? Ili ne marite za crkvu Božiju, i sramotite one koji nemaju? Šta ću vam reći? Hoću li vas pohvaliti za to? Neću.
11:23  Jer ja primih od Gospoda šta vam i predadoh, da Gospod Isus onu noć u koju bivaše predan uze hleb.
11:24  I zahvalivši prelomi i reče: Uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi; ovo činite meni za spomen.
11:25  Tako i čašu, po večeri, govoreći: Ova je čaša novi zavet u mojoj krvi; ovo činite, kad god pijete, meni za spomen.
11:26  Jer kad god jedete ovaj hleb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju obznanjujete, dokle ne dođe.
11:27  Tako koji nedostojno jede ovaj hleb ili pije čašu Gospodnju, kriv je telu i krvi Gospodnjoj.
11:28  Ali čovek da ispituje sebe, pa onda od hleba da jede i od čaše da pije;
11:29  Jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tela Gospodnjeg.
11:30  Zato su među vama mnogi slabi i bolesni, i dovoljno ih spavaju.
11:31  Jer kad bismo sebe rasuđivali, ne bismo osuđeni bili.
11:32  Ali kad smo suđeni, nakazuje nas Gospod, da se ne osudimo sa svetom.
11:33  Zato, braćo moja, kad se sastajete da jedete, iščekujte jedan drugog.
11:34  Ako li je ko gladan, neka jede kod kuće, da se na greh ne sastajete. A za ostalo urediću kad dođem.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije