1 Kor. Glava 12

El. pošta Štampa PDF

A za duhovne darove neću vam, braćo, zatajiti.
12:2  Znate, da kad bijaste neznabošci, idoste k idolima bezglasnim, kako vas vođahu.
12:3  Zato vam dajem na znanje da niko ko duhom Božijim govori neće reći: Anatemate Isusa; i niko ne može Isusa Gospodom nazvati osim Duhom Svetim.
12:4  Darovi su različni, ali je Duh jedan.
12:5  I različne su službe, ali je jedan Gospod.
12:6  I različne su sile, ali je jedan Bog koji čini sve u svemu.
12:7  A u svakome se pojavljuje Duh na korist;
12:8  Jer jednom se daje Duhom reč premudrosti; a drugom reč razuma po istom Duhu;
12:9  A drugom vera, tim istim Duhom; a drugom dar isceljivanja, po tom istom Duhu;
12:10  A drugom da čini čudesa, a drugom proroštvo, a drugom da razlikuje duhove, a drugom različni jezici, a drugom da kazuje jezike.
12:11  A ovo sve čini jedan i taj isti Duh razdeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće.
12:12  Jer kao što je telo jedno i ude ima mnoge, a svi udi jednog tela, premda su mnogi, jedno su telo: tako i Hristos.
12:13  Jer jednim duhom mi se svi krstismo u jedno telo, bili Jevreji, ili Grci, ili robovi, ili sami svoji; i svi se jednim Duhom napojismo.
12:14  Jer telo nije jedan ud, nego mnogi.
12:15  Ako kaže noga; ja nisam ruka, nisam od tela; eda li zato nije od tela?
12:16  I ako kaže uho; ja nisam oko, nisam od tela; eda li zato nije od tela? Kad bi sve telo bilo oko, gde je čuvenje?
12:17  A kad bi sve bilo čuvenje, gde je mirisanje?
12:18  Ali Bog postavi sve ude u telu kako je koga hteo.
12:19  A kad bi svi bili jedan ud, gde je telo?
12:20  Sad su pak mnogi udi, a jedno telo.
12:21  Ali oko ne može reći ruci: Ne trebaš mi; ili opet glava nogama: Ne trebate mi.
12:22  Nego još koji se udi tela čine da su najslabiji najpotrebniji su.
12:23  I koji nam se čine da su najsramotniji na telu, na one udaramo najveću čast;
12:24  I nepošteni naši udi najveće poštenje imaju; a pošteni udi ne trebaju. Ali Bog složi telo i najhuđem udu dade najveću čast,
12:25  Da ne bude raspre u telu, nego da se udi jednako brinu jedan za drugog.
12:26  I ako strada jedan ud, s njim stradaju svi udi; a ako li se jedan ud slavi, s njim se raduju svi udi.
12:27  A vi ste telo Hristovo, i udi među sobom.
12:28  I jedne dakle postavi Bog u crkvi prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, a potom čudotvorce, onda darove isceljivanja, pomaganja, upravljanja, različne jezike.
12:29  Eda li su svi apostoli? Eda li su svi proroci? Eda li su svi učitelji? Eda li su svi čudotvorci?
12:30  Eda li svi imaju darove isceljivanja? Eda li svi govore jezike? Eda li svi kazuju?
12:31  Starajte se, pak, za veće darove; pa ću vam još bolji put pokazati.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije