1 Kor. Glava 14

El. pošta Štampa PDF

Držite se ljubavi, a starajte se za duhovne darove, a osobito da prorokujete.
14:2  Jer koji govori jezike, ne govori ljudima nego Bogu: jer niko ne sluša, a on duhom govori tajne.
14:3  A koji prorokuje govori ljudima za popravljanje i utehu i utvrđenje.
14:4  Jer koji govori jezike sebe popravlja, a koji prorokuje crkvu popravlja.
14:5  Ali ja bih hteo da vi svi govorite jezike, a još više da prorokujete: jer je veći onaj koji prorokuje negoli koji govori jezike, već ako ko kazuje, da se crkva popravlja.
14:6  A sad, braćo, ako dođem k vama jezike govoreći, kakvu ću korist učiniti ako vam ne govorim ili u otkrivenju, ili u razumu, ili u proroštvu, ili u nauci?
14:7  Kao neke stvari bezdušne koje daju glas, bila svirala ili gusle, ako različan glas ne daju, kako će se razumeti šta se svira ili gudi?
14:8  Jer ako truba da nerazgovetan glas, ko će se pripraviti na boj?
14:9  Tako i vi ako nerazumljivu reč kažete jezikom, kako će se razumeti šta govorite? Jer ćete govoriti u vetar.
14:10  Ima na svetu Bog zna koliko različnih glasova, ali nijedan nije bez značenja.
14:11  Ako dakle ne znam silu glasa, biću nemac onom kome govorim, i onaj koji govori biće meni nemac.
14:12  Tako i vi, budući da se starate za duhovne darove, gledajte da budete onima bogati koji su na popravljanje crkve.
14:13  Zato, koji govori jezikom neka se moli Bogu da kazuje.
14:14  Jer ako se jezikom molim Bogu, moj se duh moli, a um je moj bez ploda.
14:15  Šta će se dakle činiti? Moliću se Bogu duhom, a moliću se i umom; hvaliću Boga duhom, a hvaliću i umom.
14:16  Jer kad blagosloviš duhom kako će onaj koji stoji mesto prostaka reći "Amin" po tvom blagoslovu, kad ne zna šta govoriš?
14:17  Ti dobro zahvaljuješ, ali se drugi ne popravlja.
14:18  Hvala Bogu mom što govorim jezike većma od svih vas.
14:19  Ali u crkvi volim pet reči umom svojim reći, da se i drugi pomognu, nego hiljadu reči jezikom.
14:20  Braćo! Ne budite deca umom, nego pakošću detinjite, a umom budite savršeni.
14:21  U zakonu piše: Drugim jezicima i drugim usnama govoriću narodu ovom, i ni tako me neće poslušati, govori Gospod.
14:22  Zato su jezici za znak ne onima koji veruju, nego koji ne veruju; a proroštvo ne onima koji ne veruju, nego koji veruju.
14:23  Ako se dakle skupi crkva sva na jedno mesto, i svi uzgovorite jezicima, a dođu i prostaci, ili nevernici, neće li reći da ste poludeli?
14:24  A ako svi prorokuju, i dođe kakav nevernik ili prostak, bude pokaran od svih i suđen od svih.
14:25  I tako tajne srca njegovog bivaju javljene, i tako padnuvši ničice pokloniće se Bogu, i kazaće da je zaista Bog s vama.
14:26  Šta će se dakle činiti, braćo? Kad se sabirate svaki od vas ima psalam, ima nauku, ima jezik, ima otkrivenje, ima kazivanje; a sve da biva na popravljanje.
14:27  Ako ko govori jezikom, ili po dvojica, ili najviše po trojica i to poredom; a jedan da kazuje.
14:28  Ako li ne bude nikoga da kazuje, neka ćuti u crkvi, a sebi neka govori i Bogu.
14:29  A proroci dva ili tri neka govore, i drugi neka rasuđuju.
14:30  Ako li se otkrije šta drugom koji sedi, neka čeka dok prvi ućuti.
14:31  Jer možete prorokovati svi, jedan po jedan, da se svi uče i svi da se teše.
14:32  I duhovi proročki pokoravaju se prorocima;
14:33  Jer Bog nije Bog bune, nego mira, kao po svim crkvama svetih.
14:34  Žene vaše da ćute u crkvama; jer se njima ne dopusti da govore, nego da slušaju, kao što i zakon govori.
14:35  Ako li hoće čemu da se nauče, kod kuće muževe svoje neka pitaju; jer je ružno ženi da govori u crkvi.
14:36  Eda li od vas reč Božija iziđe? Ili samim vama dođe?
14:37  Ako ko misli da je prorok ili duhovan, neka razume šta vam pišem, jer su Gospodnje zapovesti.
14:38  Ako li ko ne razume, neka ne razume.
14:39  Zato, braćo moja, starajte se da prorokujete, i ne zabranjujte govoriti jezicima.
14:40  A sve neka biva pošteno i uredno.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije