1 Kor. Glava 15

El. pošta Štampa PDF

Ali vam napominjem, braćo, jevanđelje, koje vam objavih, koje i primiste, u kome i stojite.
15:2  Kojim se i spasavate, ako držite kako vam objavih; već ako da uzalud verovaste.
15:3  Jer vam najpre predadoh šta i primih da Hristos umre za grehe naše, po pismu,
15:4  I da bi ukopan, i da usta treći dan, po pismu,
15:5  I da se javi Kifi, potom jedanaestorici apostola;
15:6  A potom Ga videše jednom više od pet stotina braće, od kojih mnogi žive i sad, a neki i pomreše;
15:7  A potom se javi Jakovu, pa onda svima apostolima;
15:8  A posle svih javi se i meni kao kakvom nedonoščetu.
15:9  Jer ja sam najmlađi među apostolima, koji nisam dostojan nazvati se apostol, jer gonih crkvu Božiju.
15:10  Ali po blagodati Božijoj jesam šta jesam, i blagodat Njegova što je u meni ne osta prazna, nego se potrudih više od svih njih, ali ne ja nego blagodat Božija koja je sa mnom.
15:11  Bio dakle ja ili oni, tako propovedamo, i tako verovaste.
15:12  A ako se Hristos propoveda da ustade iz mrtvih, kako govore neki među vama da nema vaskrsenja mrtvih?
15:13  I ako nema vaskrsenja mrtvih, to ni Hristos ne usta.
15:14  A ako Hristos ne usta, uzalud dakle propovedanje naše, a uzalud i vera vaša.
15:15  A nalazimo se i lažni svedoci Božiji što svedočimo na Boga da vaskrse Hrista, kog ne vaskrse kad mrtvi ne ustaju.
15:16  Jer ako mrtvi ne ustaju, ni Hristos ne usta.
15:17  A ako Hristos ne usta, uzalud vera vaša; još ste u gresima svojim.
15:18  Dakle, i oni koji pomreše u Hristu, izgiboše.
15:19  I ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo od svih ljudi.
15:20  Ali Hristos usta iz mrtvih, i bi novina onima koji umreše.
15:21  Jer budući da kroz čoveka bi smrt, kroz čoveka i vaskrsenje mrtvih.
15:22  Jer kako po Adamu svi umiru, tako će i po Hristu svi oživeti.
15:23  Ali svaki u svom redu: novina Hristos; a potom oni koji verovaše Hristu o Njegovom dolasku;
15:24  Onda kraj, kad preda carstvo Bogu i Ocu, i kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu.
15:25  Jer Njemu valja carovati dokle ne položi sve neprijatelje svoje pod noge svoje.
15:26  A poslednji će se neprijatelj ukinuti, smrt.
15:27  Jer sve pokori pod noge Njegove. Ali kad veli da je sve Njemu pokoreno, pokazuje se da je osim Onog koji Mu pokori sve.
15:28  A kad Mu sve pokori, onda će se i sam Sin pokoriti Onom koji Mu sve pokori, da bude Bog sve u svemu.
15:29  Šta, dakle, čine oni koji se krste mrtvih radi? Kad mrtvi jamačno ne ustaju, što se i krštavaju mrtvih radi?
15:30  I mi, zašto podnosimo muke i nevolje svaki čas?
15:31  Svaki dan umirem, tako mi, braćo, vaše slave, koju imam u Hristu Isusu Gospodu našem.
15:32  Jer ako sam se po čoveku borio sa zverovima u Efesu, kakva mi je korist ako mrtvi ne ustaju? Da jedemo i pijemo, jer ćemo sutra umreti.
15:33  Ne varajte se: zli razgovori kvare dobre običaje.
15:34  Otreznite se jedanput kao što treba, i ne grešite; jer neki ne znaju za Boga, na sramotu vama kažem.
15:35  Ali će vam reći ko: Kako će ustati mrtvi? I u kakvom će telu doći?
15:36  Bezumniče! To što seješ neće oživeti ako ne umre.
15:37  I što seješ ne seješ telo koje će biti, nego golo zrno, bilo pšenično ili drugo kako.
15:38  A Bog mu daje telo kako hoće, i svakom semenu svoje telo.
15:39  Nije svako telo jedno telo, nego je drugo telo čovečije, a drugo skotsko, a drugo riblje, a drugo ptičije.
15:40  I imaju telesa nebeska i telesa zemaljska: ali je druga slava nebeskim, a druga zemaljskim.
15:41  Druga je slava suncu, a druga slava mesecu, i druga slava zvezdama; jer se zvezda od zvezde razlikuje u slavi.
15:42  Tako i vaskrsenje mrtvih: seje se za raspadljivost, a ustaje za neraspadljivost;
15:43  Seje se u sramoti, a ustaje u slavi; seje se u slabosti, a ustaje u sili;
15:44  Seje se telo telesno, a ustaje telo duhovno. Ima telo telesno, i ima telo duhovno.
15:45  Tako je i pisano: Prvi čovek Adam postade u telesnom životu, a poslednji Adam u duhu koji oživljuje.
15:46  Ali duhovno telo nije prvo, nego telesno, pa onda duhovno.
15:47  Prvi je čovek od zemlje, zemljan; drugi je čovek Gospod s neba.
15:48  Kakav je zemljani takvi su i zemljani; i kakav je nebeski takvi su i nebeski.
15:49  I kako nosimo obličje zemljanog tako ćemo nositi i obličje nebeskog.
15:50  A ovo govorim, braćo, da telo i krv ne mogu naslediti carstva Božijeg, niti raspadljivost neraspadljivosti nasleđuje.
15:51  Evo vam kazujem tajnu: jer svi nećemo pomreti, a svi ćemo se pretvoriti.
15:52  Ujedanput, u trenuću oka u poslednjoj trubi; jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi, i mi ćemo se pretvoriti.
15:53  Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
15:54  A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se zbiti ona reč što je napisana: Pobeda proždre smrt.
15:55  Gde ti je, smrti, žalac? Gde ti je, pakle, pobeda?
15:56  A žalac je smrti greh, a sila je greha zakon.
15:57  A Bogu hvala koji nam dade pobedu kroz Gospoda našeg Isusa Hrista.
15:58  Zato, braćo moja ljubazna, budite tvrdi, ne dajte se pomaknuti, i napredujte jednako u delu Gospodnjem znajući da trud vaš nije uzalud pred Gospodom.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije