1 Kor. Glava 16

El. pošta Štampa PDF

A za milostinju svetima, kao što uredih po crkvama galatijskim onako i vi činite.
16:2  Svaki prvi dan nedelje neka svaki od vas ostavlja kod sebe i skuplja koliko može, da ne bivaju zbiranja kad dođem.
16:3  A kad dođem, koje nađete za vredne one ću s poslanicama poslati u Jerusalim neka odnesu vašu pomoć.
16:4  A ako bude vredno da i ja idem, poći će sa mnom.
16:5  A k vama ću doći kad prođem Makedoniju, jer ću proći kroz Makedoniju.
16:6  A u vas može biti da ću se zabaviti, ili i zimovati, da me vi pratite kud pođem.
16:7  Sad vas u prolaženju neću videti, a nadam se neko vreme ostati kod vas, ako Gospod dopusti.
16:8  A u Efesu ću ostati do Trojičina dne;
16:9  Jer mi se otvoriše velika i bogata vrata, i protivnika ima mnogo.
16:10  A ako dođe Timotije, gledajte da bude kod vas bez straha; jer on radi delo Gospodnje kao i ja.
16:11  Da ga niko, dakle, ne prezre, nego ga ispratite s mirom da dođe k meni; jer ga čekam s braćom.
16:12  A za brata Apola, mnogo ga molih da dođe k vama s braćom: i nikako ne beše mu volja da sad dođe; ali će doći kad imadbude kad.
16:13  Pazite, stojte u veri, muški se držite, utvrđujte se.
16:14  Sve da vam biva u ljubavi.
16:15  Molim vas, pak, braćo, znate dom Stefanin da je novina od Ahaje, i na služenje svetima odredi se;
16:16  Da ste i vi pokorni takvima, i svakome koji pomaže i trudi se.
16:17  Ali se obradovah dolasku Stefaninom i Fortunatovom i Ahajikovom, jer mi oni nadoknadiše što sam bio bez vas;
16:18  Jer umiriše duh moj i vaš. Prepoznajte, dakle, takve.
16:19  Pozdravljaju vas crkve azijske. Pozdravljaju vas u Gospodu mnogo Akila i Priskila s domašnjom svojom crkvom.
16:20  Pozdravljaju vas braća sva. Pozdravite jedan drugog celivom svetim.
16:21  Pozdravljam vas ja, Pavle svojom rukom.
16:22  Ako ko ne ljubi Gospoda Isusa Hrista da bude proklet, maran ata.
16:23  Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s vama;
16:24  I ljubav moja sa svima vama u Hristu Isusu. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije