2 Kor. Glava 11

El. pošta Štampa PDF

O da biste malo potrpeli moje bezumlje! No i potrpite me.
11:2  Jer revnujem za vas Božjom revnosti, jer vas obrekoh mužu jednom, da devojku čistu izvedem pred Hrista.
11:3  Ali se bojim da kako kao što zmija Evu prevari lukavstvom svojim tako i razumi vaši da se ne odvrate od prostote koja je u Hristu.
11:4  Jer ako onaj koji dolazi drugog Isusa propoveda kog mi ne propovedasmo, ili drugog Duha primite kog ne primiste, ili drugo jevanđelje koje ne primiste, dobro biste potrpeli.
11:5  Jer mislim da ni u čemu nisam manji od prevelikih apostola.
11:6  Jer ako sam i prostak u reči, ali u razumu nisam. No u svemu smo poznati među vama.
11:7  Ili greh učinih ponižujući se da se vi povisite? Jer vam zabadava Božije jevanđelje propovedih.
11:8  Od drugih crkava oteh uzevši platu za služenje vama; i došavši k vama, i bivši u sirotinji, i ne dosadih nikome.
11:9  Jer moju sirotinju popuniše braća koja dođoše iz Makedonije, i u svemu bez dosade vama sebe držah i držaću.
11:10  Kao što je istina Hristova u meni tako se hvala ova neće uzeti od mene u ahajskim krajevima.
11:11  Zašto? Što vas ne ljubim? Bog zna. A šta činim i činiću,
11:12  Da odsečem uzrok onima koji traže uzrok, da bi u onome čime se hvale našli se kao i mi.
11:13  Jer takvi lažni apostoli i prevarljivi poslenici pretvaraju se u apostole Hristove.
11:14  I nije čudo, jer se sam sotona pretvara u anđela svetla.
11:15  Nije dakle ništa veliko ako se i sluge njegove pretvaraju kao sluge pravde, kojima će svršetak biti po delima njihovim.
11:16  Opet velim da niko ne pomisli da sam ja bezuman; ako li ne, a ono barem kao bezumnog primite me, da se i ja šta pohvalim.
11:17  A šta govorim ne govorim po Gospodu, nego kao u bezumlju, u ovoj struci hvale.
11:18  Budući da se mnogi hvale po telu, i ja ću da se hvalim.
11:19  Jer ljubazno primate bezumne kad ste sami mudri.
11:20  Jer primate ako vas ko natera da budete sluge, ako vas ko jede, ako ko uzme, ako vas ko po obrazu bije, ako se ko veliča.
11:21  Na sramotu govorim, jer kao da mi oslabismo. Na šta je ko slobodan (po bezumlju govorim), i ja sam slobodan.
11:22  Jesu li Jevreji? I ja sam; Jesu li Izrailjci? I ja sam? Jesu li seme Avraamovo? I ja sam;
11:23  Jesu li sluge Hristove? (Ne govorim po mudrosti) ja sam još više. Više sam se trudio, više sam boja podneo, više puta sam bio u tamnici, mnogo puta sam dolazio do straha smrtnog;
11:24  Od Jevreja primio sam pet puta četrdeset manje jedan udarac;
11:25  Triput sam bio šiban, jednom su kamenje bacali na me, tri puta se lađa sa mnom razbijala, noć i dan proveo sam u dubini morskoj.
11:26  Mnogo puta sam putovao, bio sam u strahu na vodama, u strahu od hajduka, u strahu od rodbine, u strahu od neznabožaca, u strahu u gradovima, u strahu u pustinji, u strahu na moru, u strahu među lažnom braćom;
11:27  U trudu i poslu, u mnogom nespavanju, u gladovanju i žeđi, u mnogom pošćenju, u zimi i golotinji;
11:28  Osim što je spolja, navaljivanje ljudi svaki dan, i briga za sve crkve.
11:29  Ko oslabi, i ja da ne oslabim? Ko se sablazni, i ja da se ne raspalim?
11:30  Ako mi se valja hvaliti, svojom ću se slabošću hvaliti.
11:31  Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je blagosloven vavek, zna da ne lažem.
11:32  U Damasku neznabožački knez cara Arete čuvaše grad Damask i htede da me uhvati; i kroz prozor spustiše me u kotarici preko zida, i izbegoh iz njegovih ruku.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije