Gal. Glava 01

El. pošta Štampa PDF

Pavle apostol, ni od ljudi, ni kroz čoveka, nego kroz Isusa Hrista i Boga Oca, koji Ga vaskrse iz mrtvih,
1:2  I sva braća koja su sa mnom, crkvama galatskim:
1:3  Blagodat vam i mir od Boga Oca i Gospoda našeg Isusa Hrista,
1:4  Koji dade sebe za grehe naše da izbavi nas od sadašnjeg sveta zlog, po volji Boga i Oca našeg,
1:5  Kome slava va vek veka. Amin.
1:6  Čudim se da se tako odmah odvraćate na drugo jevanđelje od Onog koji vas pozva blagodaću Hristovom,
1:7  Koje nije drugo, samo što neki smetaju vas, i hoće da izvrnu jevanđelje Hristovo.
1:8  Ali ako i mi, ili anđeo s neba javi vam jevanđelje drugačije nego što vam javismo, proklet da bude!
1:9  Kao što pre rekosmo i sad opet velim: ako vam ko javi jevanđelje drugačije nego što primiste, proklet da bude!
1:10  Zar ja sad ljude nagovaram ili Boga? Ili tražim ljudima da ugađam? Jer kad bih ja još ljudima ugađao, onda ne bih bio sluga Hristov.
1:11  Ali vam dajem na znanje, braćo, da ono jevanđelje koje sam ja javio, nije po čoveku.
1:12  Jer ga ja ne primih od čoveka, niti naučih, nego otkrivenjem Isusa Hrista.
1:13  Jer ste čuli moje življenje nekad u Jevrejstvu, da sam odviše gonio crkvu Božiju i raskopavao je.
1:14  I napredovah u Jevrejstvu većma od mnogih vrsnika svojih u rodu svom, i odviše revnovah za otačke svoje običaje.
1:15  A kad bi ugodno Bogu, koji me izabra od utrobe matere moje i prizva blagodaću svojom.
1:16  Da javi Sina svog u meni, da Ga jevanđeljem objavim među ljudima neznabošcima; odmah ne pitah tela i krvi,
1:17  Niti iziđoh u Jerusalim k starijim apostolima od sebe nego otidoh u arapsku, i opet se vratih u Damask.
1:18  A posle toga na tri godine iziđoh u Jerusalim da vidim Petra, i ostadoh u njega petnaest dana.
1:19  Ali drugog od apostola ne videh, osim Jakova brata Gospodnjeg.
1:20  A šta vam pišem evo Bog vidi da ne lažem.
1:21  A potom dođoh u zemlje sirske i kilikijske.
1:22  A bijah licem nepoznat Hristovim crkvama judejskim;
1:23  Nego samo behu čuli da onaj koji nas nekad goni sad propoveda veru koju nekad raskopavaše.
1:24  I slavljahu Boga za mene.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije