Gal. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

O nerazumni Galati! Ko vas je opčinio da se ne pokoravate istini? Vi, kojima pred očima beše napisan Isus Hristos, a sad se među vama razape.
3:2  Ovo jedno hoću od vas da doznam, ili Duha primiste kroz dela zakona ili kroz čuvenje vere?
3:3  Tako li ste nerazumni? Počevši Duhom, sad telom svršujete?
3:4  Tako li uzalud postradaste? Kad bi bilo samo uzalud!
3:5  Koji vam dakle daje Duha i čini čudesa među vama, čini li delima zakona ili čuvenjem vere?
3:6  Kao što Avraam verova Bogu, i primi mu se u pravdu.
3:7  Poznajte dakle da su oni sinovi Avraamovi koji su od vere.
3:8  A pismo videvši unapred da Bog verom neznabošce pravda, napred objavi Avraamu: U tebi će se blagosloviti svi neznabošci.
3:9  Tako koji su od vere, blagosloviće se s vernim Avraamom.
3:10  Jer koji su god od dela zakona pod kletvom su, jer je pisano: Proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini.
3:11  A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vere živeće.
3:12  A zakon nije od vere; nego čovek koji to tvori živeće u tome.
3:13  Hristos je nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva, jer je pisano: Proklet svaki koji visi na drvetu:
3:14  Da među neznabošcima bude blagoslov Avramov u Hristu Isusu, da obećanje Duha primimo kroz veru.
3:15  Braćo, po čoveku govorim, niko čovečiji potvrđen zavet ne odbacuje niti mu šta domeće.
3:16  A Avraamu i semenu njegovom rečena biše obećanja. A ne veli: i semenima, kao za mnoga, nego kao za jedno: i semenu tvom, koje je Hristos.
3:17  Ovo pak velim: zaveta, koji je od Boga potvrđen za Hrista, ne odbacuje zakon, koji je postao posle četiri stotine i trideset godina, da ukine obećanje.
3:18  Jer ako je nasledstvo od zakona, onda već nije od obećanja, a Avraamu obećanjem darova Bog.
3:19  Šta će dakle zakon? Radi greha dodade se dokle dođe seme koje mu se obeća, i postavili su ga anđeli rukom posrednika.
3:20  Ali posrednik nije jednog; a Bog je jedan.
3:21  Eda li je dakle zakon protivan obećanjima Božjim? Bože sačuvaj! Jer da je dan zakon koji može oživeti, zaista bi od zakona bila pravda.
3:22  Ali pismo zatvori sve pod greh, da se obećanje dade kroz veru Isusa Hrista onima koji veruju.
3:23  A pre dolaska vere bismo pod zakonom čuvani i zatvoreni za veru koja se htela pokazati.
3:24  Tako nam zakon bi čuvar do Hrista, da se verom opravdamo.
3:25  A kad dođe vera, već nismo pod čuvarom.
3:26  Jer ste vi svi sinovi Božji verom Hrista Isusa;
3:27  Jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste.
3:28  Nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškog roda ni ženskog; jer ste vi svi jedno u Hristu Isusu.
3:29  A kad ste vi Hristovi, onda ste seme Avraamovo, i po obećanju naslednici.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije